Llei 24/2014, del 30 d’octubre, de plaques de matrícula personalitzada de vehicles.

Fecha de publicación26 Noviembre 2014
Número de Gaceta67
4728 Núm. 67 - Any 26 - 26.11.2014Butlletí Of‌icial del Principat d’Andorra
ELEMENTS QUE HAN DE SERVIR
DE BASE PER ALS CÀLCULS
ANTERIORS
Els càlculs anteriors han de ser rea-
litzats prenent en consideració els se-
güents elements:
- Normativa:
° Llei de la Funció Pública, del 15 de
desembre de 2000
° Reglament de pensions de jubilació,
de 29 de juliol de 1981
° Decret del 30 de maig de 1996, re-
latiu a la jubilació voluntària i anti-
cipada.
° Llei 9/2004, del 27 de maig, de la
funció pública de l’Administració de
Justícia.
° Llei 8/2004, del 27 de maig, qualif‌i-
cada del Cos de Policia.
° Llei 3/2007, del 22 de març, del Cos
Penitenciari.
° Llei 5/2004, del 14 d’abril, del Codi
de Duana.
° Llei 32/2008, del 18 de desembre,
del Cos de Banders.
° Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la
Seguretat Social.
- Hipòtesis f‌inanceres per a la projec-
ció de les variables:
Índex de Preus al Consum. 1,50% anu-
al
Creixement salari/prestació DA6ª.
1,50% anual
Creixement salari per promocions.
0,50% anual
Creixement del preu dels triennis ad-
quirits després de l’entrada en vigor
de la Llei. 1,50% anual
Preu del trienni. el vigent a l’entrada
en vigor de la Llei
Valor del punt de compra de la CASS. el
vigent a l’entrada en vigor de la Llei.
Valor del punt de venda de la CASS. el
vigent a l’entrada en vigor de la Llei
Revalorització del valor dels punts de
la CASS. IPC
Número pagues. 13
- Edat de Jubilació CASS. 65 anys
- Hipòtesis per determinar la pensió
teòrica derivada del pla de pensions de
la funció pública
Percentatge aportació def‌inida Go-
vern. 3,00%
Percentatge aportació def‌inida Em-
pleat. 3,00%
Rendibilitat futura fons d’aportació
def‌inida. 3,50%
Tipus Interès tècnic transformació fons
acumulat en renda. 4,00%
Tipus de mortalitat. PERMF/2000P
Creixement pensió. IPC
Número pagues. 13 ”
Lleis
ordinàries
Llei 24/2014,
del 30 d’octubre, de
plaques de matrícula
personalitzada de vehicles
Atès que el Consell General en la seva
sessió del dia 30 d’octubre del 2014 ha
aprovat la següent:
llei 24/2014, del 30 d’octubre, de
plaques de matrícula personalitzada de
vehicles
Exposició de motius
Les plaques de matrícula en els vehi-
cles tenen la funció d’identif‌icar i indivi-
dualitzar cada vehicle respecte als altres,
amb una representació que acostuma a
ser una combinació de caràcters alfanu-
mèrics. Però alhora, la multiplicitat de
formats, colors, símbols i anagrames ha
fet que les plaques de matrícula siguin
també una identif‌icació del país emissor
i una forma d’exportar la marca del país
quan els vehicles circulen a l’estranger.
La placa de matrícula és, doncs, un sím-
bol propi dels estats sobirans.
A Andorra, les matrícules han evolu-
cionat d’acord amb la imatge que des
de l’Administració s’ha volgut donar a
aquest identif‌icatiu, i també per adaptar-
se a l’evolució del parc automobilístic
del país, que té una ràtio que s’apropa
a un vehicle per habitant.
L’Ordinació del Consell General del
13 de maig de 1929 obligava a declarar
tots els vehicles matriculats i per ma-
tricular. Al llarg d’aquests 85 anys, les
plaques de matrícula han evolucionat
en la forma i en el fons. Actualment, a
banda de la placa de matrícula ordinària
existeixen altres models de placa de ma-
trícula en funció de les característiques
i de l’ús dels vehicles, com les matrícu-
les de ciclomotors, les temporals, les
de vehicles de museus, les matrícules
del cos diplomàtic, de caps de missió
diplomàtica, d’administratius i de tècnics
d’ambaixades i cos consular, les matrí-
cules de “PROVA”, les de motos de neu,

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR