Llei 24/2018, del 18 d' octubre, del Codi de procediment civil.

Fecha de publicación14 Noviembre 2018
Fecha18 Octubre 2018
SecciónConsell General
Número de Gaceta67
CGL20181112_09_46_29

Llei 24/2018, del 18 d' octubre, del Codi de procediment civil

Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 18 d' octubre del 2018 ha aprovat la següent:

llei 24/2018, del 18 d' octubre, del Codi de procediment civil

Índex

Exposició de motius

I. Introducció i antecedents

II. Estructura del Codi de procediment civil

III. Normes bàsiques i principis del procediment civil

IV. Competència objectiva i funcional. Sistema de recursos

V. Classes de procediments

VI. Estructura i institucions principals del procediment ordinari i del procediment abreujat

VII. Procediments especials

VIII. Recursos

IX. Judici de revisió

X. Costes processals

XI. Assegurament de les sentències definitives de condemna

XII. Execució forçosa de les resolucions judicials

XIII. Jurisdicció voluntària

XIV. Disposicions addicionals, transitòries, derogatòria i finals

Llibre primer. Disposicions comunes als processos civils

Títol I. Disposicions generals i principis del procés

Article 1. Dret a la jurisdicció i resolució extrajudicial de les controvèrsies

Article 2. Principis d' audiència i publicitat

Article 3. Inici i finalització del procés

Article 4. Impuls processal

Article 5. Bona fe i frau processal

Article 6. Objecte del procés. Principi de justícia pregada

Article 7. Improrrogabilitat dels terminis. Preclusió processal

Article 8. Principi de preclusió de les al·legacions de fets i fonaments jurídics

Article 9. Iniciativa i càrrega de l' activitat probatòria

Article 10. Presència judicial en les vistes i proves

Article 11. Principi de legalitat processal. Deure de col·laboració

Article 12. Aplicació en el temps de les normes processals

Article 13. Àmbit territorial de les normes processals

Article 14. Supletorietat de la Llei

Títol II. Actes processals

Capítol primer. Resolucions processals

Article 15. Classes de resolucions

Article 16. Invariabilitat de les resolucions. Resolucions definitives i fermes

Article 17. Forma de les resolucions

Article 18. Resolucions orals

Article 19. Termini per dictar les resolucions

Article 20. Rectificació i aclariment de les resolucions

Capítol segon. Nul·litat dels actes processals

Article 21. Nul·litat dels actes processals

Capítol tercer. Actes processals de comunicació

Article 22. Classes d' actes processals de comunicació

Article 23. Notificació dels actes processals

Article 24. Execució i direcció dels actes processals de comunicació

Article 25. Actes processals de comunicació amb les parts no personades en el procés

Article 26. Actes processals de comunicació amb els advocats i procuradors

Article 27. Actes processals de comunicació amb les altres persones i entitats que es relacionen o col·laboren amb l' Administració de justícia

Article 28. Actes processals de comunicació amb els testimonis, perits i altres persones que intervenen en el procés

Article 29. Comunicació per edictes

Article 30. Eficàcia dels actes processals de comunicació

Títol III. Compareixença i assistència al procés

Capítol primer. Capacitat per ser part, capacitat processal i legitimació

Article 31. Capacitat per ser part

Article 32. Capacitat processal

Article 33. Apreciació de la falta de capacitat

Article 34. Dret d' acció i legitimació

Article 35. Litisconsorci

Capítol segon. Intervenció de tercers

Article 36. Intervenció voluntària

Article 37. Intervenció provocada

Article 38. Intervenció per crida del tribunal

Capítol tercer. Successió processal

Article 39. Successió per causa de mort

Article 40. Successió per transmissió de l' objecte litigiós

Capítol quart. Defensa jurídica i representació processal

Article 41. Intervenció de l' advocat i el procurador

Article 42. Apoderament de l' advocat i el procurador

Article 43. Drets i deures de l' advocat i el procurador

Article 44. Cessament de l' advocat i el procurador

Article 45. Honoraris de l' advocat i el procurador

Títol IV. Poder de disposició de les parts sobre el procés i les seves pretensions. Suspensió i finalització anticipada del procés

Article 46. Dret de disposició

Article 47. Renúncia

Article 48. Desistiment

Article 49. Aplanament

Article 50. Transacció

Article 51. Caducitat de les actuacions

Article 52. Efectes de la caducitat de les actuacions

Article 53. Suspensió del procés

Títol V. Jurisdicció, prejudicialitat i competència

Capítol primer. Jurisdicció i prejudicialitat

Article 54. Àmbit de la jurisdicció civil. Manca de jurisdicció

Article 55. Manca de competència internacional

Article 56. Apreciació de la manca de jurisdicció i de competència internacional

Article 57. Prejudicialitat penal

Article 58. Prejudicialitat administrativa

Article 59. Prejudicialitat civil

Capítol segon. Competència objectiva i funcional

Article 60. Competència objectiva. Manca de competència objectiva

Article 61. Apreciació de la manca de competència objectiva

Article 62. Declinatòria

Article 63. Competència funcional

Títol VI. Activitats potestatives i prèvies a la demanda

Capítol primer. Diligències preliminars

Article 64. Diligències preliminars

Article 65. Classes i contingut de les diligències preliminars

Article 66. Competència i sol·licitud de les diligències preliminars

Article 67. Decisió sobre les diligències preliminars i recurs

Article 68. Oposició a les diligències preliminars

Article 69. Pràctica de les diligències preliminars

Article 70. Conseqüències de la negativa a portar a terme les diligències preliminars

Capítol segon. Activitats de prova

Secció primera. Mesures d' assegurament de la prova

Article 71. Mesures d' assegurament de la prova

Article 72. Competència i sol·licitud de les mesures d' assegurament de la prova

Article 73. Requisits per adoptar les mesures d' assegurament de la prova

Article 74. Adopció de les mesures d' assegurament de la prova sense audiència

Article 75. Adopció de les mesures d' assegurament de la prova amb audiència

Article 76. Oposició a les mesures d' assegurament de la prova

Article 77. Pràctica de les mesures d' assegurament de la prova

Secció segona. Anticipació de la prova

Article 78. Anticipació de la prova

Article 79. Competència i sol·licitud d' anticipació de la prova

Article 80. Adopció i oposició a la prova anticipada

Article 81. Pràctica de la prova anticipada

Capítol tercer. Mesures cautelars

Secció primera. Característiques, pressupòsits i classes de mesures cautelars. Competència i sol·licitud de les mesures cautelars

Article 82. Característiques de les mesures cautelars

Article 83. Pressupòsits de les mesures cautelars

Article 84. Classes de mesures cautelars

Article 85. Competència i sol·licitud de les mesures cautelars

Secció segona. Adopció de les mesures cautelars amb audiència

Article 86. Vista de les mesures cautelars

Article 87. Decisió sobre les mesures cautelars i recurs

Secció tercera. Adopció de les mesures cautelars sense audiència

Article 88. Decisió sobre les mesures cautelars i recurs

Article 89. Oposició a les mesures cautelars

Secció quarta. Pràctica i execució de les mesures cautelars

Article 90. Pràctica i execució de les mesures cautelars

Secció cinquena. Reiteració, modificació, manteniment i revocació de les mesures cautelars. Determinació dels danys i perjudicis

Article 91. Reiteració i modificació de les mesures cautelars

Article 92. Manteniment i revocació de les mesures cautelars després de la sentència

Article 93. Determinació dels danys i perjudicis

Títol VII. Acumulació d' accions i de processos

Capítol primer. Acumulació d' accions

Secció primera. Classes d' acumulació d' accions

Article 94. Acumulació objectiva i eventual d' accions

Article 95. Acumulació subjectiva d' accions

Secció segona. Tramitació de l' acumulació d' accions

Article 96. Admissibilitat de l' acumulació d' accions

Article 97. Preclusió de l' acumulació d' accions. Ampliació objectiva i subjectiva de la demanda

Capítol segon. Acumulació de processos

Secció primera. Disposicions generals sobre l' acumulació de processos

Article 98. Requisits de l' acumulació de processos

Article 99. Sol·licitud i efectes de l' acumulació de processos

Article 100. Acumulació necessària de processos

Article 101. Improcedència de l' acumulació de processos

Article 102. Procés en què s' ha de demanar i decidir l' acumulació

Secció segona. Acumulació de processos pendents davant un mateix tribunal

Article 103. Sol·licitud d' acumulació de processos

Article 104. No admissió de la sol·licitud d' acumulació de processos

Article 105. Decisió sobre l' acumulació de processos i recurs

Article 106. Efectes de l' acumulació de processos

Secció tercera. Acumulació de processos pendents davant tribunals diferents

Article 107. Normes aplicables

Article 108. Sol·licitud de l' acumulació de processos

Article 109. Requeriment de tramesa dels processos acumulats

Article 110. Recepció del requeriment i audiència de les parts

Article 111. Efectes de l' acceptació o no acceptació del requeriment

Article 112. Resolució de la discrepància i recurs

Article 113. Requeriments múltiples d' acumulació

Secció quarta. Acumulació de processos singulars a processos universals

Article 114. Acumulació de processos singulars a processos universals

Llibre segon. Procediments civils

Títol I. Classes de procediments i quantia dels processos

Article 115. Classes i determinació del procediment

Article 116. Àmbit del procediment ordinari

Article 117. Àmbit del procediment abreujat

Article 118. Determinació de la quantia del procés

Article 119. Control i impugnació de la classe de procediment i la quantia del procés

Títol II. Presentació de documents i escrits

Article 120. Documents processals

Article 121. Documents sobre el fons

Article 122. Documents exigits en casos especials

Article 123. Forma de presentació dels documents públics

Article 124. Forma de presentació dels documents privats

Article 125. Preclusió de la presentació de documents

Article 126. Supòsits excepcionals de presentació dels documents després de la demanda i la contesta

Article 127. Presentació d' escrits i...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR