Llei 24/2022, del 30 de juny, de la representació digital d'actius mitjançant l'ús de la criptografia i de la tecnologia de llibre registre distribuït i blockchain.

Fecha de publicación20 Julio 2022
Fecha30 Junio 2022
Número de Gaceta86
CGL20220715_13_23_43

Llei 24/2022, del 30 de juny, de la representació digital d' actius mitjançant l' ús de la criptografia i de la tecnologia de llibre registre distribuït i blockchain

Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 30 de juny del 2022 ha aprovat la següent:

Llei 24/2022, del 30 de juny, de la representació digital d' actius mitjançant l' ús de la criptografia i de la tecnologia de llibre registre distribuït i blockchain

Exposició de motius

L' 11 de febrer de 1419, Francesc de Tovià, bisbe d' Urgell, a petició dels prohoms de les Valls d' Andorra, legitima l' òrgan politicoadministratiu del poble andorrà, el Consell de la Terra, més endavant anomenat ' el Consell General de les Valls d' Andorra' , que farà possible l' elecció anual de certes persones perquè es facin càrrec dels assumptes de les Valls del Principat d' Andorra.

Al 1580 el Principat d' Andorra adquireix l' Armari de les Sis Claus, a fi de contenir i custodiar un fons documental manuscrit de sentències dels veguers, llibres d' actes, llibres de comptes, llibres de privilegis, llibres d' arrestos, conductes de metges i apotecaris, escriptures, ordinacions i resolucions. Llibres tan importants per a Andorra com el Còdex Miscel·lani (s. XII-XV), el Manual Digest (1748), el Politar andorrà (1763) i el de la Lleuda de la Cerdanya (1493-1529) foren custodiats, per consens, dins de l' Armari de les Sis Claus, que en la seva concepció fou el precursor físic del que avui coneixem com a tecnologia blockchain i del llibre registre distribuït, així com de l' essència dels seus atributs: l' encriptació, la distribució de registres, les claus de pany, els contractes intel·ligents, la immutabilitat, la descentralització, el consens i la funció hash per encadenar blocs. Tots ells han fet possible la nova tecnologia, basada en els llavors atributs físics, però desenvolupats i agrupats en tot un compacte format digital. L' Armari de les Sis Claus va néixer a fi de garantir que l' accés als documents importants de cada una de les sis parròquies originàries, així com l' addició de nous documents a l' arxiu, només fos possible si hi havia un consens unànime previ entre tots els cònsols principals de les parròquies (avui anomenats ' consellers majors' ) per obrir-lo, validar, afegir i modificar el seu contingut.

La cadena de blocs o blockchain es basa en la criptografia asimètrica o criptografia de dues claus o de clau i pany per enviar missatges. La clau pública representa cadascun dels panys de la porta de l' Armari, i és accessible a tothom. La clau privada és cadascuna de les úniques i diferents claus de què disposen els cònsols, i que les han de guardar de tal manera que ningú més no hi tingui accés. Si els cònsols rebien un missatge per obrir l' Armari, només les claus de pany privades podien obrir-lo simultàniament, mantenint així la confidencialitat dels documents arxivats. El càrrec de cònsol determina el dret de disposar-ne i fer-ne ús a fi de validar el moment de l' obertura de la porta, així com d' alterar-ne el seu contingut, com si es tractés d' un node de blockchain. L' encriptació està representada per cadascuna de les diferents formes i configuracions de les dents que té cada clau. La distribució es fa palesa en el fet que tots els cònsols tenien alhora la mateixa informació i la potestat d' afegir o treure contingut documental de l' Armari, fent-lo immutable en tornar-lo a tancar i segellar, com si es tractés d' un bloc.

L' Armari estava integrat dins d' un moble més gran, que representaria la configuració del bloc com a compendi de transaccions. La setena clau fou introduïda amb posterioritat, concretament al 1978, en agregar una nova parròquia al sistema politicoadministratiu andorrà, la d' Escaldes-Engordany, i així esdevingué el nou Armari de les Set Claus, fet que vindria a representar la versió 2.0 de l' Armari, com una mostra més del valor que representa per a blockchain el concepte de distribució de la informació. En tant que els set cònsols, alhora i simultàniament (marca de temps o time stamp) per consens unànime (Proof-of-stake, 51% attack), han d' introduir les set claus a cadascun dels panys de l' Armari per obrir-lo i poder-hi accedir, la integritat del seu contingut es manté preservada i immutable. Es pot dir, per tant, que les set claus obren i tanquen el bloc, i cada modificació del contingut esdevé així un bloc nou.

Un altre precursor conceptual de blockchain palès al Principat d' Andorra té relació amb la descentralització i els mecanismes de consens i els sistemes de governança. Així, al 1882 un consorci de 102 pagesos del Comú de Canillo creà un sistema cooperatiu d' assegurança contra incendis, conegut amb el nom de ' la Crema' , mitjançant el qual, un cop l' any, el segon diumenge abans de Carnaval, tots els membres del consorci feien una assemblea general, anomenada ' el Consell de la Crema' , que era d' assistència obligatòria. En aquesta assemblea cada propietari feia públic verbalment el valor de cadascuna de les propietats que integrarien el consorci assegurador, la qual cosa suposava que cada propietari deia, a priori, la veritat envers el valor de l' actiu, ja que, en cas contrari, podria veure' s exclòs de l' assegurança pel fet de ser superior a la mitjana dels valors integrats en el consorci. Tot un símbol de transparència i informació descentralitzada. En cas d' incendi, uns comissionats feien una taxació dels danys i el propietari que havia sofert el dany rebia una compensació, a repartir a prorrata de cadascun dels mutualistes integrants del consorci, de fins al valor de la propietat igual a l' anotat al seu nom, pel corrent any, en el llibre registre o llibre major. Dos secretaris vitalicis prenien nota dels valors anunciats verbalment de cadascuna de les propietats i en distribuïen tres llibres registre idèntics, dos que els custodiarien els secretaris i un tercer que es mantindria en custòdia en els arxius parroquials, a fi d' evitar que, en cas que un dels tres llibres es malmetés o desaparegués, la informació es perdés. Aquest mecanisme encarna la teoria dels jocs, l' equilibri de Cournot i Nash o equilibri de la por i el dilema dels presoners, així com el de l' eficiència de Pareto, i recull el dilema dels miners en blockchain de dir o no la veritat en incloure transaccions invàlides, agregar blocs aleatòriament sense fer la Prova de treball (Proof of work - PoW) o minar blocs no vàlids per obtenir més compensacions. Totes les regles del joc estaven prèviament definides, hi havia un sistema de càstig recursiu i si el risc d' incendi es materialitzava, com si es tractés d' un contracte intel·ligent, es rebia la indemnització corresponent. Tot un sistema descentralitzat i distribuït basat en la moral i la integritat d' una persona, pioner i inspirador de la tecnologia blockchain en el món de les assegurances i del llibre registre distribuït, amb aplicació concreta de la teoria de jocs (equilibri de Cournot i Nash i de Pareto), de la paradoxa de declarar o no el valor real de mercat del risc assegurat i els incentius per actuar honestament, i de l' aplicació manual de les condicions i les seves conseqüències del que avui coneixem com a contractes intel·ligents digitals.

Aquests ginys conceptuals de l' edat mitjana i els seus atributs de funcionament en la vida quotidiana són les nostres arrels com a país creatiu i innovador, ja que constitueixen, sense cap mena de dubte, tot un compendi de la base conceptual i són el precedent físic i organitzacional del que avui coneixem com a tecnologia blockchain i de llibre registre distribuït.

El consens ha estat i és una de les virtuts que han definit al llarg del temps el Principat d' Andorra com a país, i una de les seves proclames, que des de 1580 l' abandera, és Virtus Unita Fortior, un altre dels pilars que han definit la nova tecnologia de llibre registre distribuït: la col·laboració entre competidors ens fa més forts. Avui més que mai, aquest consens ha de fer del Principat d' Andorra un país més fort i més competitiu per encarar el nou repte tecnològic que suposa la incorporació de la nova tecnologia blockchain a les nostres vides, així com les noves eines per intercanviar valor en els propers anys.

La tecnologia de llibre registre distribuït (LRD) o distributed ledger technology (DLT) i la tecnologia blockchain són de les més remarcables i amb més potencial en el desenvolupament i en la interacció entre partícips de la digitalització, amb un potencial d' innovació exponencial i d' eficiència en tots els sectors públics i privats de l' economia, que permeten un innovador mètode de dipòsit compartit i d' actualitzacions de dades, entre diferents organitzacions i dins de la mateixa organització, amb interessos contraposats entre elles, i que ens facilitaran l' evolució com a societat avançada cap a un capitalisme més conscient i responsable.

La tecnologia DLT/blockchain ens ofereix unes dades immutables en un registre que, a priori, és segur i es preserva íntegre durant la seva vida, la qual cosa representa l' assoliment d' un acord del seu contingut entre els participants, i els nodes o interlocutors són capaços d' interactuar directament sense la necessitat d' un tercer intermediari de confiança i sense el control central d' un sol participant.

El Principat d' Andorra ha estat capdavanter en la gestió de la pandèmia de la COVID-19, entre d' altres, presentant-se al món com una jurisdicció àgil, segura, transparent i amb voluntat d' estar al capdavant de les noves tecnologies i de les seves aplicacions, i ho ha fet en un temps relativament curt i de forma eficaç.

En la mateixa línia d' actuació i amb aquest propòsit d' avantguarda, el Principat d' Andorra vol crear les millors condicions per establir i evolucionar com a emplaçament especialment idoni per a les empreses d' innovació exponencial conscient, en especial per a aquelles vinculades estretament amb la tecnologia blockchain i LRD/DLT. Aquesta Llei té la vocació de facilitar les...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR