Llei 26/2014 del 30 d’octubre, de patents.

Fecha de publicación26 Noviembre 2014
SecciónConsell General
Número de Gaceta67
4737Núm. 67 - Any 26 - 26.11.2014 Butlletí Of‌icial del Principat d’Andorra
Article 20
Obligat al pagament de la taxa
L’obligat al pagament de la taxa és la
persona física o jurídica nacional, que
sol·licita un o més dels serveis constitu-
tius dels fets generadors.
Article 21
Meritació i pagament
1. La taxa es merita en el moment de
sol·licitar el servei constitutiu d’un fet
generador.
2. La falta de pagament de la taxa dins
del termini que correspongui tindrà com
a conseqüència la no publicació del -
mero extraordinari del Butlletí Of‌icial del
Principat d’Andorra o la no publicació
dels anuncis no of‌icials al Butlletí Of‌icial
del Principat d’Andorra.
Article 22
Retorn de les taxes
Les taxes pagades han de ser retorna-
des d’of‌ici a qui estigui obligat a pagar-
les si el servei no es presta per causa
imputable al Servei del Butlletí Of‌icial
del Principat d’Andorra.
Article 23
Taxes
Les taxes per a la publicació d’un
número extraordinari i la inserció d’un
anunci no of‌icial són les següents:
a) Publicació d’un número extraordi-
nari 100 €
b) Publicació d’un anunci no of‌ici-
al 50 €
Disposició addicional
La Llei del pressupost general pot ac-
tualitzar les taxes del Butlletí Of‌icial del
Principat d’Andorra.
Disposició transitòria primera
El Butlletí Of‌icial del Principat d’An-
dorra en paper es continuarà publicant,
amb caràcter of‌icial, f‌ins a la data que el
Govern determini, mitjançant un acord
que s’haurà de publicar al Butlletí Of‌icial
del Principat d’Andorra. Aquesta data
no pot ser en cap cas posterior al 31 de
desembre del 2014.
Disposició transitòria segona
Es lliuraran a l’Arxiu Nacional d’An-
dorra els f‌itxers que conformen cada
edició digital i els exemplars en paper
dels números del Butlletí Of‌icial del Prin-
cipat d’Andorra a què es refereix l’article
16.2 a partir de la data que es determini
per acord de Govern publicat al Butlletí
Of‌icial del Principat d’Andorra.
Disposició transitòria tercera
El Servei del Butlletí Of‌icial del Prin-
cipat d’Andorra decideix l’estructura del
Butlletí Of‌icial del Principat d’Andorra
f‌ins que l’estructura de l’edició digital
sigui determinada per reglament, de
conformitat amb el que disposa l’arti-
cle 2.4.
Disposició derogatòria
Resten derogades les disposicions de
caràcter normatiu de rang igual o inferi-
or al d’aquesta Llei que s’hi oposin o la
contradiguin, i en particular la Llei del
Butlletí Of‌icial del Principat d’Andorra,
de 19 de maig de 1983.
Disposició f‌inal primera
Es faculta el Govern per dictar les
disposicions necessàries per al desple-
gament, l’ef‌icàcia i l’execució d’aquesta
Llei en un termini de sis mesos des de
l’endemà de la data de la seva publi-
cació al Butlletí Of‌icial del Principat
d’Andorra.
Casa de la Vall, 30 d’octubre del 2014
Vicenç Mateu Zamora
Síndic General
Nosaltres els coprínceps la sancionem
i promulguem i n’ordenem la publica-
ció en el Butlletí Of‌icial del Principat
d’Andorra.
François Hollande Joan Enric Vives Sicília
President de la Bisbe d’Urgell
República Francesa
Copríncep d’Andorra Copríncep d’Andorra
Llei 26/2014,
del 30 d’octubre, de
patents
Atès que el Consell General en la seva
sessió del dia 30 d’octubre del 2014 ha
aprovat la següent:
llei 26/2014, del 30 d’octubre, de pa-
tents
Exposició de motius
És un fet reconegut que l’economia
del coneixement és un dels motors im-
portants de les societats desenvolupades,
i que està en evolució constant. En el
context actual d’extensió de les activitats
innovadores, és important i necessari
que el Principat d’Andorra potenciï les
activitats productives que, per susten-
tar-se en sectors com la investigació, el
desenvolupament i la innovació, aporten
un alt valor afegit i incideixen positiva-
ment sobre la competitivitat del nostre
país. Així mateix, cal impulsar la inno-
vació i el desenvolupament tecnològic
tenint en compte els reptes i les opor-
tunitats que planteja aquesta evolució,
facilitant l’accés al coneixement i la seva
difusió, particularment pel que fa a les
activitats inventives.
En aquest sentit, la patent constitueix
una eina idònia per afavorir el naixement
i la consolidació d’aquestes activitats, i
regula les condicions per a la circulació
de les idees i de les tecnologies entre
països, com a factor determinant per
al funcionament ef‌icient dels sistemes
d’innovació. Els avenços en l’estat de la
tècnica, sense ignorar que en comptades
ocasions són fruit d’una genialitat puntu-
al, responen en la immensa majoria dels
casos a una labor sistemàtica d’investi-
gació, desplegada al llarg dels anys, que
només en limitats casos acompleix els
objectius recercats. La patent constitueix
un instrument jurídic que confereix al
seu titular un dret exclusiu d’explotació
de la seva invenció, recompensa mate-
rialment el seu esforç creatiu ingent i
contribueix a la rendibilitat del capital
invertit en aquest procés inventiu.
Els països que han apostat més decidi-
dament per la protecció i l’harmonització
de la propietat industrial són els que
avui tenen unes indústries innovadores
més competitives, fet que evidencia la
4738 Núm. 67 - Any 26 - 26.11.2014Butlletí Of‌icial del Principat d’Andorra
correlació que existeix entre la protecció
de la investigació i de la creació, d’una
banda, i el creixement quantitatiu i quali-
tatiu de les invencions i de la tecnologia,
de l’altra.
La Llei pretén, en primer lloc, millorar i
modernitzar l’ordenament jurídic andor-
rà per assolir un nivell òptim pel que fa
a la protecció de les invencions. L’establi-
ment de limitacions o cauteles diferents
i complementàries que regeixen en les
economies més avançades del nostre
entorn situaria el Principat d’Andorra
en una situació de desavantatge econò-
mic que implicaria que les inversions
mundials en els sectors més innovadors
s’orientessin cap a altres estats que ofe-
reixen una protecció millor.
En segon terme, aquesta nova llei té
per objecte harmonitzar la normativa en
matèria de patents amb la normativa dels
països del seu entorn. El dret de patents
és, sens dubte, una de les branques del
dret més harmonitzades que existeixen,
de manera que es pot constatar una sem-
blança sorprenent entre les legislacions
dels diferents estats. L’harmonització de
la legislació vigent es fonamenta en la
necessitat de dotar les empreses i indús-
tries innovadores d’unes regles univer-
salment uniformes, per tal de garantir
la màxima seguretat jurídica, així com
la reducció dels costos per dur a terme
les transaccions d’intercanvi en aquesta
matèria tan sensible i necessària. Per do-
nar resposta a aquest repte, aquesta Llei
substitueix la Llei de patents, del 10 de
juny de 1999, per adaptar-la plenament
al dret comú de patents, i incorpora les
regles que regeixen el dret comunitari
europeu, com també el de les organit-
zacions internacionals de les quals el
Principat d’Andorra ja forma part o a les
quals es pot integrar en el futur.
L’harmonització amb el dret comuni-
tari europeu es pretén en la seva ma-
joria mitjançant l’adaptació de la Llei
als articles més rellevants del règim
previst en la Directiva 1998/44/CE del
Parlament Europeu i el Consell, del 6
de juliol, relativa a la protecció jurídica
de les invencions biotecnològiques, i en
la Directiva 2004/48/CE del Parlament
Europeu i el Consell, del 29 d’abril, re-
lativa al respecte dels drets de propietat
intel·lectual.
De la mateixa manera, la Llei incor-
pora les previsions necessàries per fa-
cilitar l’adhesió del Principat d’Andorra
als tractats internacionals més cabdals
en matèria de patents. En aquest sen-
tit, la Llei incorpora determinades pre-
visions que tenen per objecte facilitar
la celebració d’un acord de validació
de patents europees entre el Principat
d’Andorra i l’Organització Europea de
Patents. Igualment, la Llei incorpora les
disposicions necessàries per facilitar l’ad-
hesió del Principat d’Andorra al Tractat
de cooperació en matèria de patents, fet
a Washington el 19 de juny de 1970.
Finalment, la Llei té per objecte ga-
rantir el respecte dels dos tractats inter-
nacionals més essencials en matèria de
propietat industrial, que són el Conveni
de la Unió de París per a la protecció de
la propietat industrial, del 20 de març de
1883, ja ratif‌icat pel Principat d’Andorra,
i l’Acord de l’Organització Mundial del
Comerç sobre els aspectes dels drets de
propietat intel·lectual relacionats amb
el comerç.
La Llei atorga un dret de propietat,
durant un termini de vint anys no pror-
rogables, a les invencions que com-
pleixen les condicions de patentabilitat
establertes en les seves disposicions. Es
pot patentar una invenció si compleix els
requisits de novetat, d’activitat inventiva
i d’aplicabilitat industrial. Les presents
condicions de patentabilitat, així com
les seves excepcions, incorporen les es-
pecialitats que generen les invencions
biotecnològiques.
La patent confereix al seu inventor el
dret de propietat que en deriva, sense
perjudici de les especif‌icitats relatives a
les invencions gener ades en execució
d’una relació laboral o en l’àmbit de la
investigació pública.
La Llei estableix els mecanismes ad-
ministratius per a l’obtenció d’una pa-
tent. En aquest sentit, cal adreçar una
sol·licitud a l’Of‌icina de Patents, la qual
concedeix la patent d’acord amb la
sol·licitud, un cop superat el procedi-
ment d’examen pertinent. La concessió
de la patent donarà lloc a una inscripció
registral. El model pel qual opta la Llei
és el de mer dipòsit, de manera que els
requisits de patentabilitat –llevat de la
falta evident de novetat– no seran exa-
minats per l’Of‌icina de Patents.
Aquesta falta d’examen de fons no
implica, però, com succeeix en la Llei de
patents, del 10 de juny de 1999, que les
patents estiguin sotmeses a una mena de
condició resolutòria en virtut de la qual,
si no són conf‌irmades en els deu primers
anys, decauen. A partir de l’entrada en
vigor d’aquesta Llei, les patents andor-
ranes s’entendran plenament vàlides
durant tota la seva vigència, atès que el
sistema de mer dipòsit no permet deter-
minar si la patent compleix els requisits
indispensables per a la seva validesa; en
tot cas, l’exercici de les facultats deriva-
des de la patent s’ha de sotmetre a certes
cauteles. La sol·licitud de diligències de
verif‌icació i mesures cautelars, així com
l’exercici d’accions basades en una pa-
tent, haurà d’anar acompanyada d’un
principi de prova segons el qual el títol
en qüestió compleix les condicions de
novetat, activitat inventiva i aplicabilitat
industrial.
La Llei no estableix un numerus clau-
sus de mitjans de prova, però en tot cas
tindran aquesta consideració les patents
europees i també les patents nacionals
concedides després d’haver superat un
examen de fons sempre que, en aquest
últim cas, hagin estat concedides per un
procediment mitjançant el qual s’hagin
examinat les condicions de patentabilitat
requerides en aquesta Llei.
Els efectes de la patent es regulen en
termes equivalents als que es regeixen
en els països del nostre entorn, i d’acord
amb els termes que disposen els tractats
internacionals vigents en la matèria.
La Llei també regula els aspectes de la
patent que deriven de la seva condició
de títol de propietat.
Igualment, la Llei estableix les accions
que es poden emprendre contr a la in-
fracció dels drets que confereix la patent
al seu titular.
Finalment, el darrer capítol es dedica a
l’establiment de les taxes de l’Of‌icina de
Patents en concepte dels serveis efectu-
ats per aquest òrgan administratiu, que
s’hauran de f‌ixar per llei.

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR