Llei 27/2022, del 14 de juliol, de creació del sistema de validació dels aprenentatges basats en l' experiència.

Fecha de publicación03 Agosto 2022
Fecha14 Julio 2022
Número de Gaceta94
CGL20220727_14_36_52

Llei 27/2022, del 14 de juliol, de creació del sistema de validació dels aprenentatges basats en l' experiència

Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 14 de juliol del 2022 ha aprovat la següent:

Llei 27/2022, del 14 de juliol, de creació del sistema de validació dels aprenentatges basats en l' experiència

Exposició de motius

El desenvolupament de les societats es fonamenta en bona part en l' educació i la formació dels seus ciutadans en les seves diferents manifestacions. L' educació contribueix a la transmissió de coneixements, de valors, de tradicions i de cultura amb la intenció de fer evolucionar i transformar les societats impactant sobre cada individu, així com sobre el conjunt de la ciutadania.

L' educació es considera, doncs, un dels eixos clau de qualsevol Estat. En el cas particular d' Andorra, concretament en l' article 20 de la Constitució, es reconeix el dret a l' educació de tots els ciutadans, la qual els ha d' orientar envers el desenvolupament ple de la personalitat i la dignitat, amb el degut respecte a la llibertat i als drets fonamentals.

L' educació és, per tant, alguna cosa més que el procés pel qual la societat transmet, de manera deliberada, organitzada i sistemàtica, els coneixements acumulats, les competències i els valors propis a les noves generacions.

També és educació la que dispensa la família i la que s' obté de les experiències personals en àmbits diversos i, per tant, té lloc al llarg de la vida i impacta en general a tot ciutadà. Aquest concepte de formació al llarg de la vida, també anomenat formació permanent, implica la concepció d' un nou univers educatiu més enllà dels circuits acadèmics proposats per l' escola o la universitat, i configura múltiples itineraris formatius oberts que prevegin les diferents oportunitats que aporta la formació formal, la informal i la no formal.

La Recomanació de la UNESCO sobre l' aprenentatge i l' educació dels adults (2015) emfatitza el concepte d' aprenentatge al llarg de la vida amb l' objectiu de garantir que tota persona adulta pugui participar en la societat i en el món del treball. Aquesta recomanació s' articula a l' entorn de tres àmbits, que són l' alfabetització i el desenvolupament d' habilitats bàsiques, la formació continuada i el desenvolupament professional i la participació activa en una àmplia gamma de temàtiques socials.

En aquesta lògica, inclusiva i universal, s' emmarquen els mecanismes i les polítiques de validació de l' experiència i de reconeixement de competències, impulsades també per organismes supranacionals com l' OCDE, la UNESCO, l' Organització Internacional del Treball o la Comissió Europea i que, més enllà de l' educació formal, posen en relleu la importància dels dispositius d' aprenentatge no formal i informal. Aquests dispositius amplien el dret a l' educació i representen una nova via per concretar noves polítiques igualitàries, no excloents davant les qualificacions i davant l' ocupació. Així mateix, donada la contínua expansió del coneixement i les freqüents innovacions tecnològiques, així com els nivells d' exigència professional, cada vegada més elevats, es fan necessaris sistemes de formació permanent orientats al creixement del capital humà, un concepte definit com el coneixement que els individus adquireixen durant la seva vida i la utilització d' aquest coneixement per produir béns, serveis, idees o per construir més coneixement.

Cal dir, però, que des de l' any 2007, amb l' aprovació del Decret de modificació del Decret de creació del diploma d' ensenyament professional, s' amplien les vies d' obtenció del diploma establint un sistema de reconeixement i validació dels aprenentatges adquirits per l' experiència professional (d' ara endavant, ' REVEP' ) en complement de la via d' obtenció del diploma per als candidats presencials o per als candidats lliures. L' any 2012 es publica el Decret de creació del diploma de batxillerat professional, que estableix com a vies d' obtenció del diploma la via del REVEP, la via dels candidats lliures i la via dels aprenents del centre de formació professional. El capítol tres d' aquest mateix Decret defineix el procés de reconeixement i la validació de l' experiència professional com la via d' obtenció del diploma de batxillerat professional que valida les competències d' una persona adquirides durant l' experiència professional en l' àmbit del diploma al qual aspira. Les competències professionals que s' han de validar es recullen en el programa de formació de cada titulació, que es publica en el decret de creació i de regulació de cada diploma.

Passats uns anys de l' aplicació del REVEP com a via d' obtenció dels títols de batxillerat professional i el diploma d' ensenyament professional, s' obre una nova reflexió que ens condueix a valorar la possibilitat de crear un sistema més ampli que no es limiti a l' ensenyament professional, sinó que faci referència al conjunt de qualificacions oficials.

L' objecte d' aquesta Llei és, doncs, la creació del sistema de validació dels aprenentatges basats en l' experiència (d' ara endavant, ' VAE' ) com una via d' obtenció de les qualificacions oficials tenint en compte els coneixements, les habilitats i les competències que una persona ha adquirit i desenvolupat al llarg de la seva vida en contextos formals, informals i no formals.

El model definit en aquesta Llei de validació de l' experiència es fonamenta en mesures de transparència i garantia de qualitat que es basen en un Marc andorrà de qualificacions ordenat, fiable, alineat amb les exigències de l' àmbit acadèmic i professional, així com amb els estàndards de qualificació internacionals. Aquest model pretén donar oportunitats a la ciutadania aportant valor als aprenentatges adquirits en contextos diversos, ja siguin formals, no formals o informals, i donar l' oportunitat als ciutadans de seguir formant-se al llarg de la vida i, en definitiva, ampliar el capital humà de la nostra societat.

La Llei de creació del sistema de validació dels aprenentatges basats en l' experiència s' estructura en setze articles, una disposició addicional, dues disposicions transitòries i sis disposicions finals.

Els articles 1 i 2 d' aquesta Llei estableixen que el procés de VAE s' aplica a les qualificacions que...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR