Llei 28/2017, del 30 de novembre, del Pla d' estadística 2018-2021.

Fecha de publicación29 Diciembre 2017
Fecha30 Noviembre 2017
Número de Gaceta81
SecciónConsell General
CONSELL GENERAL
1/83
www.bopa.ad
29 de desembre del 2017Núm. 81
Dipòsit legal: AND.2-2015
Llei 28/2017, del 30 de novembre, del Pla d’estadística
2018-2021
llei del Pla d’estadística 2018-2021
Exposició de motius
La Llei 2/2013, del 18 d’abril, de la funció de l’estadística pública, estableix que s’ha de planicar i ordenar
l’activitat estadística a l’entorn del Pla d’estadística que s’ha d’aprovar per llei. En aquest sentit, la Llei del
Pla d’estadística 2018-2021 és el primer pla estadístic del Principat, i es congura com l’eina fonamental
per ordenar, regular i sistematitzar l’activitat del Sistema estadístic del Principat, conformat per totes les
institucions i els òrgans que duen a terme activitats estadístiques públiques, així com les persones físiques
o jurídiques que, amb nalitats estrictament estadístiques, hagin subscrit un acord amb algun dels orga-
nismes. D’acord amb els preceptes xats per la Llei de la funció de l’estadística pública vigent, s’estableixen
els objectius generals i especícs que s’han de desenvolupar en el període de vigència del Pla, i també les
activitats estadístiques per a assolir-los, i que es concreten en els programes estadístics anuals que aprova
el Govern.
El desenvolupament, l’elaboració i la difusió de les estadístiques públiques en el marc legislatiu del Pla
d’estadística andorrà ha de tenir present l’actual context de l’estadística pública, tant a escala internacio-
nal com nacional. En el primer nivell, el Sistema estadístic ha de fer front a tres desaaments importants:
la necessitat creixent d’estadístiques ocials, tendència que difícilment disminuirà en el futur; l’exigència
d’estadístiques d’elevada qualitat i actualitat, i la sostenibilitat dels recursos i mitjans que cal destinar-hi,
així com la necessitat de reduir la càrrega informativa. En un context caracteritzat per l’escassetat de re-
cursos, es fa del tot necessari prioritzar-ne la utilització i obliga les administracions públiques a repensar
la seva acció de manera simplicada i menys costosa. En línia amb les recomanacions del Reglament (UE)
número 99/2013, del Parlament Europeu i del Consell, del 15 de gener del 2013, relatiu al Programa esta-
dístic europeu 2013-2017 i el Codi de bones pràctiques de les estadístiques europees, revisat pel Comitè
del Sistema estadístic europeu el 28 de setembre del 2011, es pretén impulsar un model de producció
estadística basat en l’aprotament de la informació administrativa i la seva progressiva integració amb la
informació estadística disponible, amb absolut respecte a la legislació sobre protecció de dades personals,
situant en el centre de la producció estadística un sistema de registres estadístics basat en el Registre
Estadístic de Població, el Registre Estadístic de Territori i el Registre Estadístic d’Empreses-Establiments,
amb el triple objectiu d’oferir estadístiques més coherents i actuals d’acord amb el seu ancoratge en la
informació administrativa disponible, optimitzar la despesa en l’obtenció directa de dades i minimitzar la
càrrega estadística a les unitats informants.
En el cas del Principat, cal combinar aquestes orientacions genèriques de l’estadística pública occidental i
els principis de l’estadística ocial amb les exigències informatives externes i internes. El Pla d’estadística
2018-2021 també procura satisfer les propostes efectuades per les institucions públiques, entitats i la
resta d’agents econòmics i socials, identicades a partir de la consulta efectuada la primavera del 2016 a
53 organismes del Principat, així com dels acords subscrits amb el Departament d’Estadística.
En aquest darrer sentit, cal notar que la formulació d’objectius a mitjà termini per part del Sistema esta-
dístic del Principat en forma d’un primer Pla d’estadística quadriennal només ha estat possible després
del desenvolupament operatiu i institucional de la Llei 2/2013, del 18 d’abril, de la funció de l’estadística
pública. Des de l’aprovació de la Llei, s’han articulat plans de treball anuals del Departament d’Estadística,
Lleis
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2017-
12-28
12:42:39
CONSELL GENERAL
2/83
www.bopa.ad
29 de desembre del 2017Núm. 81
Dipòsit legal: AND.2-2015
s’han elaborat els informes de la qualitat de l’activitat estadística que es lliuren anualment al Consell Ge-
neral i s’han establert els calendaris de difusió de resultats i de publicacions estadístiques. D’altra banda,
la formalització de l’acord marc de col·laboració amb Eurostat signat el setembre del 2014, l’aprovació del
Reglament que regula els convenis entre organismes del Sistema estadístic l’octubre del 2014 i el Decret
d’estructuració i funcionament del Departament d’Estadística el juliol del 2015 han esdevingut les accions
institucionals prèvies i necessàries per formular aquest Pla d’estadística que es planteja.
Tenint en compte les exigències, les necessitats i els condicionants anteriors, el Pla d’estadística detalla i
fa inventari de les activitats estadístiques que, amb caràcter ocial, cal desplegar en el quadrienni 2018-
2021. Des del punt de vista informacional, els reptes principals es concentren en l’articulació dels registres
estadístics de població i d’empreses, la conguració dels comptes econòmics bàsics que proporcionin
estimacions anuals i trimestrals de les principals macromagnituds, l’estadística estructural dels sectors
productius, la vertebració d’una estadística integral i modular sobre les condicions de vida de la població,
juntament amb la consolidació i millora de les estadístiques de caire sectorial ja existents. Com a principi
bàsic s’introdueix, entre d’altres, la perspectiva de gènere de manera sistemàtica i transversal a totes les
àrees possibles mitjançant la incorporació de la variable sexe, per així assegurar que les estadístiques
referides a individus es recullin, processin, analitzin i presentin desagregades per sexe i edat alhora que
reecteixin els problemes, assumptes i matèries relacionades amb les dones i els homes en la societat. En
relació amb les activitats instrumentals, el Pla d’estadística emfasitza les accions que facilitarien la integració
i reutilització de la informació, l’adopció dels estàndards en matèria de metadades i l’ús intensiu de noves
tecnologies en plataformes o sistemes d’informació per a l’anàlisi de dades.
Al mateix temps, més enllà de les propostes d’objectius generals i especícs, aquesta Llei estableix el marc
i els mecanismes d’execució. En aquest sentit, deneix el conjunt de compromisos per part dels òrgans del
Sistema estadístic que hi participaran en qualitat d’organismes responsables o col·laboradors, així com de
les persones físiques i jurídiques obligades a subministrar informació pròpia o de tercers. Igualment, regula
el marc de col·laboració institucional que ha de facilitar els intercanvis d’informació disponible, la seva nor-
malització i integració, i la comunicació de dades en diversos àmbits. I tot això, tenint en compte la legislació
pròpia sobre la protecció de dades i les disposicions del Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del
Consell, del 27 d’abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de
dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.
Finalment, la mateixa Llei preveu els mecanismes per aprovar les activitats estadístiques a incloure en el Pla
d’estadística, la concreció en els successius programes estadístics anuals i la incorporació de noves activi-
tats estadístiques en el decurs de la vigència del Pla. En aquest sentit, es deneixen els criteris de decisió
que calen satisfer en tots aquests processos, basats, entre d’altres, en la diversicació de les estadístiques
disponibles sobre Andorra, l’atenció a les prioritats dels usuaris nacionals i internacionals, l’adequada pro-
porció en la ràtio cost/beneci o l’oportú desplegament temporal de les estadístiques consolidades, en
desenvolupament o noves.
La Llei està estructurada en sis capítols. Al primer capítol s’estableixen les disposicions de caràcter més
general sobre la naturalesa del Pla d’estadística i les obligacions inherents. El capítol segon determina els
principis més generals i els objectius estratègics, estructurats en forma d’objectius informacionals i objectius
de caràcter instrumental. El tercer capítol detalla el desplegament dels objectius estratègics en termes de
les activitats estadístiques, diferenciades segons la seva naturalesa temàtica o bé operacional en el cas de
les activitats instrumentals. Per caracteritzar-les millor, s’estableixen les denicions d’aquestes activitats i
els annexos on es descriuen segons diverses òptiques, a partir de la classicació d’activitats estadístiques
de les Nacions Unides. En el capítol quart es plantegen els mecanismes per desplegar i executar el Pla
d’estadística, incloent-hi els criteris de decisió per incloure activitats estadístiques i els termes del desenvo-
lupament en forma de programes anuals successius, així com el seguiment dels mateixos programes. Per
tal de completar els preceptes que facilitin l’assoliment dels objectius del Pla d’estadística, el capítol cinquè
estableix els termes de la col·laboració institucional, especialment centrats en l’accés i la comunicació de
la informació indispensable per elaborar i difondre resultats estadístics. Finalment, el capítol sisè recull els
principis i canals preferents de la difusió de resultats seguint les recomanacions europees en aquest àmbit,
CONSELL GENERAL
3/83
www.bopa.ad
29 de desembre del 2017Núm. 81
Dipòsit legal: AND.2-2015
emfasitzant la disseminació de dades per Internet i la sistematizació de resultats del Sistema estadístic
mitjançant enllaços entre els productors.
La Llei inclou dos disposicions addicionals, la primera per remarcar els controls que pot practicar l’Agència
Andorrana de Protecció de Dades sobre els tractaments de dades personals, amb nalitats exclusivament
estadístiques, a càrrec del Departament d’Estadística i de la resta d‘organismes del Sistema estadístic parti-
cipants en el Pla d’estadística. La segona disposició se centra en la creació del Consell Andorrà d’Estadística,
entès com un òrgan consultiu que ha d’assistir el Sistema estadístic del Principat a  de preservar i millorar
la governança estadística en els termes que recomanen les pràctiques internacionals vigents.
Per acabar, la Llei conté quatre annexos on s’integra en detall el Pla d’estadística 2018-2021. L’annex I in-
clou l’inventari de les activitats estadístiques ordenades pels cinc àmbits estadístics. L’annex II incorpora la
descripció detallada de cadascuna de les activitats estadístiques, ordenades pel seu codi identicador dins
del Pla d’estadística. L’annex III.1 presenta l’inventari d’activitats estadístiques agrupades pels organismes
del Sistema estadístic que són responsables de la seva execució i l’annex III.2 inclou aquestes mateixes
activitats estadístiques agrupades pels organismes del Sistema estadístic que col·laboren en alguna fase
de la seva elaboració.
Capítol primer. Disposicions generals
Article 1. Denició i àmbit d’aplicació del Pla
1. El Pla d’estadística és l’instrument ordenador principal de l’activitat estadística del Sistema estadístic del
Principat.
2. El Pla d’estadística 2018-2021 conté les activitats estadístiques públiques d’interès per a Andorra que han
de portar a terme els organismes del Sistema estadístic del Principat en aquest quadrienni. La regulació
continguda en aquesta Llei és aplicable a la programació de l’activitat estadística pública d’interès per a
Andorra durant el període 2018-2021, d’acord amb el capítol tercer de la Llei 2/2013, del 18 d’abril, de la
funció de l’estadística pública.
Article 2. Aprovació del Pla d’estadística d’Andorra 2018-2021
S’aprova el Pla d’estadística d’Andorra per al període 2018-2021 (en endavant Pla d’estadística) que s’integra
a continuació, incloent-hi els annexos corresponents.
Article 3. Obligatorietat de la resposta
De conformitat amb el que estableixen els articles 14 i 15 de la Llei 2/2013, del 18 d’abril, de la funció de
l’estadística pública, cadascuna de les activitats estadístiques incloses en el Pla d’estadística són d’acompli-
ment obligatori, sense perjudici que són d’aportació estrictament voluntària i, en conseqüència, només es
poden recollir amb el consentiment exprés previ dels interessats les dades susceptibles de revelar l’origen
ètnic, les opinions polítiques, les conviccions religioses o ideològiques i, en general, totes les circumstàncies
que puguin afectar la intimitat personal o familiar.
Capítol segon. Principis i objectius estratègics
Article 4. Principis bàsics
1. Els principis bàsics del Pla d’estadística s’inspiren en els que estableix el Codi de bones pràctiques de les
estadístiques europees actualment vigent, el qual comprèn accions de millora en l’entorn institucional, els
processos estadístics i la producció estadística, amb la perspectiva que el Sistema estadístic del Principat
esdevingui el principal proveïdor d’estadístiques públiques d’alta qualitat sobre Andorra.
2. El Pla d’estadística ha de proporcionar progressivament informació estadística en el temps oportú per
donar suport al desenvolupament, el seguiment i l’avaluació de les polítiques del país, i mantenir un equi-
libri entre els àmbits econòmic, social i mediambiental, atenent especialment les necessitats dels usuaris
nacionals de les estadístiques públiques i els compromisos informatius en estadística ocial derivats dels
acords internacionals que subscrigui el Principat d’Andorra.

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR