Llei 31/2018, del 6 de desembre, de relacions laborals.

Fecha de publicación10 Enero 2019
Fecha06 Diciembre 2018
Número de Gaceta3
SecciónConsell General
CONSELL GENERAL
1/65
www.bopa.ad
10 de gener del 2019Núm. 3
Dipòsit legal: AND.2-2015
Llei 31/2018, del 6 de desembre, de relacions laborals.
Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 6 de desembre del 2018 ha aprovat la següent:
llei 31/2018, del 6 de desembre, de relacions laborals
Índex
Exposició de motius
Títol I. Àmbit d’aplicació i principis informadors
Article 1. Àmbit d’aplicació
Article 2. Exclusions
Article 3. Jerarquia normativa
Article 4. Principis generals
Títol II. Contracte de treball
Capítol primer. Disposicions generals
Article 5. Denició i forma del contracte
Article 6. Període de prova
Article 7. Classes i característiques dels contractes
Article 8. Jurisdicció i procediment
Article 9. Prescripció i caducitat
Capítol segon. Subjectes del contracte de treball
Article 10. Persona assalariada
Article 11. Empresari
Article 12. Transmissió d’empresa, cessió d’assalariats i subcontractació d’obres i serveis
Capítol tercer. Contractes de treball per raó de la durada
Article 13. Contracte per temps indenit
Article 14. Contracte per durada determinada o per a obra concreta o servei concret, amb data certa o
incerta d’acabament
Article 15. Contracte per temporada
Article 16. Contracte a temps parcial
Article 17. Contracte x de caràcter discontinu
Article 18. Contracte d’interinitat o substitució temporal
Article 19. Contracte per a treballs de curta durada
Article 20. Contracte per sessions
Capítol quart. Contractes de treball per raó de la modalitat especíca de contractació
Secció primera. Contracte de menors
Article 21. Treball dels menors
Article 22. Forma del contracte de menors
Article 23. Treballs prohibits i excepcions per als menors
Secció segona. Contracte d’aprenentatge o formació
Article 24. Contracte d’aprenentatge o formació
Secció tercera. Altres modalitats especíques de contractes
Article 25. Contracte d’inclusió sociolaboral
Article 26. Contracte d’inclusió sociolaboral de treballadors amb discapacitat
Article 27. Contracte de pràctiques formatives remunerades
Lleis
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2019-
01-08
12:53:34
CONSELL GENERAL
2/65
www.bopa.ad
10 de gener del 2019Núm. 3
Dipòsit legal: AND.2-2015
Article 28. Contracte de relleu o successió
Article 29. Contracte de continuïtat de la vida laboral de la persona assalariada
Article 30. Contracte de treball a distància o teletreball
Capítol cinquè. Suspensió del contracte de treball
Article 31. Suspensió del contracte de treball
Article 32. Incapacitat temporal
Article 33. Descans per maternitat
Article 34. Descans per paternitat o per a la parella que hagi reconegut legalment l’infant
Article 35. Descans per adopció
Article 36. Descans per acolliment familiar
Article 37. Descans per risc durant l’embaràs
Article 38. Víctima de violència de gènere
Article 39. Privació de llibertat
Article 40. Excedències
Article 41. Cas fortuït o força major temporal
Article 42. Disposicions generals per suspensió de contracte
Capítol sisè. Prestació de treball de la persona assalariada
Secció primera. Drets i obligacions dels assalariats
Article 43. Disposicions generals
Article 44. Drets de la persona assalariada
Article 45. Diligència
Article 46. Permanència per formació
Article 47. Prohibició de competència
Article 48. Treball en exclusiva
Article 49. Seguretat i salut en el treball
Article 50. Invencions i obres dels assalariats en el si de l’empresa
Secció segona. Temps de la prestació
Article 51. Temps de treball efectiu
Article 52. Temps a disposició de l’empresa
Article 53. Desplaçaments a causa del treball i viatges per compte de l’empresa
Secció tercera. Jornada de treball i còmput
Article 54. Jornada de treball
Article 55. Còmput trimestral, semestral o anyal de la jornada de treball
Article 56. Inclemències del temps
Article 57. Hores extraordinàries
Article 58. Còmput de les hores extraordinàries
Article 59. Planicació horària i compte d’hores
Secció quarta. Descans de la persona assalariada
Article 60. Descans diari
Article 61. Descans setmanal
Article 62. Festes laborals
Secció cinquena. Vacances anuals
Article 63. Dret a vacances remunerades
Article 64. Obligatorietat de les vacances
Article 65. Temps de gaudiment i determinació del període
Article 66. Retribució
Article 67. Permisos retribuïts
Article 68. Permisos no retribuïts
Capítol setè. Prestació de l’empresa
Secció primera. Disposicions generals
Article 69. Prestació de l’empresa
Article 70. Facultats de direcció
CONSELL GENERAL
3/65
www.bopa.ad
10 de gener del 2019Núm. 3
Dipòsit legal: AND.2-2015
Secció segona. Salari
Article 71. Salari
Article 72. Classes de salari
Article 73. Salari mínim interprofessional
Article 74. Salaris en efectiu i en espècie
Article 75. Plus de nocturnitat
Article 76. Càlcul del salari
Article 77. Lloc, temps i formalitats del pagament del salari
Secció tercera. Protecció del salari
Article 78. Pagament del salari
Article 79. Privilegis del salari
Secció quarta. Altres disposicions
Article 80. Liberalitats de l’empresa
Article 81. Igualtat i conciliació de la vida laboral i personal
Capítol vuitè. Règim de seguretat social
Article 82. Aliació
Capítol novè. Finalització de la relació laboral
Secció primera. Extinció del contracte
Article 83. Extinció
Secció segona. Rescissió del contracte
Article 84. Acomiadament no causal
Article 85. Acomiadament per causes objectives
Article 86. Formalitats de l’acomiadament no causal i de l’acomiadament per causes objectives
Article 87. Acomiadament per causes disciplinàries
Article 88. Formalitats de l’acomiadament per causes disciplinàries
Article 89. Desistiment de la persona assalariada
Article 90. Formalitats del desistiment
Article 91. Desistiment justicat de la persona assalariada
Secció tercera. Indemnitzacions
Article 92. Indemnitzacions
Secció quarta. Liquidació de la relació laboral
Article 93. Quitança
Article 94. Certicat de serveis prestats
Títol III. Règim disciplinari dels assalariats
Article 95. Faltes i sancions dels assalariats
Article 96. Garanties dels assalariats
Article 97. Faltes lleus
Article 98. Faltes greus
Article 99. Faltes molt greus
Article 100. Sancions disciplinàries
Article 101. Formalitats
Article 102. Prescripció
Títol IV. Drets col·lectius dels assalariats
Capítol primer. Drets de lliure sindicació, d’informació i de reunió
Article 103. Dret de lliure sindicació
Article 104. Dret d’informació
Article 105. Dret de reunió en assemblea
Capítol segon. Dret de representació col·lectiva
Article 106. Dret de representació
Article 107. Delegats dels assalariats i els assalariats amb mandat
Article 108. Comitè d’empresa
Article 109. Competències

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR