Llei 35/2018, del 20 de desembre, de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d' entitats bancàries i empreses d' inversió.

Fecha de publicación23 Enero 2019
Fecha20 Diciembre 2018
Número de Gaceta6
SecciónConsell General
CONSELL GENERAL
1/99
www.bopa.ad
23 de gener del 2019Núm. 6
Dipòsit legal: AND.2-2015
Llei 35/2018, del 20 de desembre, de solvència, liquiditat
i supervisió prudencial d’entitats bancàries i empreses
d’inversió
Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 20 de desembre del 2018 ha aprovat la següent:
llei 35/2018, del 20 de desembre, de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d’entitats bancàries i em-
preses d’inversió
Índex
Exposició de motius
Títol I. Objecte, àmbit d’aplicació i denicions
Títol II. Autoritat competent
Títol III. Requisits prudencials per a bancs i empreses d’inversió
Capítol primer. Nivell d’aplicació dels requisits prudencials
Secció primera. Aplicació individual dels requisits
Secció segona. Consolidació prudencial
Secció tercera. Mètodes de consolidació prudencial
Secció quarta. Processos d’autoavaluació del capital intern
Secció cinquena. Sistemes, procediments i mecanismes de les entitats per a la gestió dels riscos
Capítol segon. Fons propis
Secció primera. Elements de fons propis
Secció segona. Interessos minoritaris i instruments de capital de nivell 1 i nivell 2 emesos per lials
Capítol tercer. Requisits de Capital
Secció primera. Requisits generals, valoració i presentació d’informes
Secció segona. Coixins de capital
Secció tercera. Requisits de capital per risc de crèdit
Secció quarta. Requisits de fons propis en relació al risc operacional
Secció cinquena. Requisits de fons propis per al risc de mercat
Secció sisena. Requisits de fons propis per al risc de liquidació
Secció setena. Requisits de fons propis per al risc d’ajust de valoració del crèdit
Capítol quart. Grans exposicions
Capítol cinquè. Les exposicions al risc de crèdit transferit
Capítol sisè. Liquiditat
Capítol setè. El palanquejament
Capítol vuitè. Divulgació per part d’entitats
Secció primera. Principis generals
Secció segona. Informació a revelar per les entitats
Títol IV. Supervisió prudencial
Capítol primer. Procés de revisió
Secció primera. Procés de revisió i avaluació supervisores
Secció segona. Mesures i facultats de supervisió
Secció tercera. Àmbit de la funció supervisora
Capítol segon. Supervisió en base consolidada
Lleis
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2019-
01-22
12:15:16
CONSELL GENERAL
2/99
www.bopa.ad
23 de gener del 2019Núm. 6
Dipòsit legal: AND.2-2015
Secció primera. Principis per a la realització de la supervisió sobre una base consolidada
Secció segona. Societats nanceres de cartera, societats nanceres mixtes de cartera i societats mixtes
de cartera
Títol V. Obligacions de publicació d’informació per part de l’Autoritat Competent
Disposició addicional única
Disposicions transitòries
Disposició derogatòria única
Disposicións nals
Disposició nal primera. Modicació de la Llei 7/2013, del 9 de maig, sobre el règim jurídic de les entitats
operatives del sistema nancer andorrà i altres disposicions que regulen l’exercici de les activitats nan-
ceres al Principat d’Andorra
Disposició nal segona. Modicació de la Llei 8/2013, del 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i
les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema nancer, la protecció de l’inversor,
l’abús de mercat i els acords de garantia nancera
Disposició nal tercera. Modicació de la Llei 35/2010, del 3 de juny, de règim d’autorització per a la
creació de noves entitats operatives del sistema nancer andorrà
Disposició nal quarta. Modicació de la Llei de regulació del règim disciplinari del sistema nancer
Disposició nal cinquena. Modicació de la Llei 10/2013, del 23 de maig, l’Institut Nacional Andorrà de
Finances
Disposició nal sisena. Text refós
Disposició nal setena. Desenvolupament reglamentari
Disposició nal vuitena. Entrada en vigor
Exposició de motius
El 24 de novembre del 2011 el Consell General va aprovar la raticació de l’Acord monetari entre el Principat
d’Andorra i la Unió Europea que permet a Andorra adoptar ocialment l’euro com a moneda legal i emetre
les seves pròpies monedes destinades a la circulació i a la col·lecció. L’Acord monetari va acompanyat d’un
annex (la darrera versió actualitzada va ser publicada al Diari Ocial de la Unió Europea el 23 de març del
2018) que relaciona les disposicions jurídiques europees que el Principat d’Andorra haurà d’implementar
seguint el calendari acordat per Andorra i la Unió Europea relatives, entre d’altres, a la legislació en matèria
bancària i nancera.
En virtut de l’Acord monetari, Andorra s’ha compromès a aplicar en el seu ordenament jurídic, entre d’altres,
la Directiva 2013/36/UE del Parlament Europeu i del Consell del 26 de juny de 2013 relatiu a l’accés a l’activitat
de les entitats bancàries i a la supervisió prudencial de les entitats bancàries i les empreses d’inversió, per
la qual es modica la Directiva 2002/87/CE i es deroguen les Directives 2006/48/CE i 2006/49/CE, així com
també el Reglament (UE) 575/2013 del Parlament Europeu i del Consell del 26 de juny de 2013 sobre els
requisits prudencials de les entitats bancàries i les empreses d’inversió, i pel qual es modica el Reglament
(UE) 648/2012, així com diversos actes delegats i d’execució que desenvolupen en més profunditat deter-
minats aspectes de l’esmentada directiva i reglament. L’objectiu d’aquestes normes és enfortir la capacitat
de recuperació del sector bancari de la UE, de manera que estigui en millors condicions per absorbir els
xocs econòmics, tot assegurant que els bancs continuïn nançant l’activitat i el creixement econòmic.
En aquest sentit, l’esmentada directiva i reglament no es limiten a la vigilància continuada de la solvència i
gestió de riscos de les entitats sinó que van més enllà pel que fa a altres elements de la regulació, com ara
el règim de supervisió, l’accés a l’activitat per part de les entitats bancàries, els requisits d’idoneïtat de l’alta
direcció i dels accionistes amb participació qualicada, així com el requisits d’un govern corporatiu reforçat.
Conseqüentment, per tal d’adaptar el nostre ordenament jurídic als canvis normatius que s’imposen en
l’àmbit de la Unió Europea, es requereix una modicació substancial de la normativa vigent atès que aspec-
tes com ara el règim de supervisió, els requisits de capital inicial, l’accés a l’activitat, els requisits de govern
corporatiu i el règim sancionador s’han modicat signicativament en els darrers anys.
CONSELL GENERAL
3/99
www.bopa.ad
23 de gener del 2019Núm. 6
Dipòsit legal: AND.2-2015
En primer lloc, s’ha considerat oportú aprovar una nova llei de solvència, liquiditat i supervisió prudencial
que implementi de manera coherent i clara tots els canvis normatius que cal dur a terme per incorporar
aquesta directiva i reglament a l’ordenament jurídic andorrà, la qual cosa posarà al dia la normativa del
Principat d’Andorra en aquesta matèria. La present llei suposa un salt signicatiu respecte de la Llei de re-
gulació dels criteris de solvència i de liquiditat de les entitats nanceres de 29 de febrer de 1996. Entre les
principals diferències des del punt de vista de la solvència podem destacar una diferenciació dels diferents
elements de capital en funció de la seva capacitat d’absorbir pèrdues; uns requisits més exigents a l’hora
de considerar els instruments de capital com elements de fons propis; l’increment signicatiu de l’import
total de l’exposició als diferents riscos a què es troben exposades les entitats (risc de crèdit i contrapart,
risc de mercat, risc operacional, risc de liquidació i risc d’ajust de valoració del crèdit resultant dels instru-
ments derivats extraborsaris); un règim de coixins de capital; l’autoavaluació del risc per cada entitat amb
diàleg amb l’Autoritat Financera Andorrana (AFA), així com la necessitat de dotar-se de capital addicional
per cobrir riscos no capturats en l’import total a l’exposició al risc identicat en els processos de revisió i
avaluació supervisora; la transparència al mercat sobre el compliments dels requisits de solvència i liquiditat
per part de les entitats i, nalment, les obligacions de publicació d’informació per part de l’AFA en relació a
la regulació i la supervisió nancera.
En relació al càlcul de l’import total de l’exposició al risc que, en part, ja era present en l’anterior Llei de criteris
de solvència i liquiditat, així com en diversos comunicats tècnics de l’AFA, cal destacar, d’una banda, la major
sosticació de la normativa, que millora els mecanismes d’estimació del risc de crèdit i de contrapart de la
cartera de negociació, així com del risc de posició de la cartera de negociació, risc de tipus d’interès, risc de
liquidació i risc de matèries primeres, tot i que, a excepció del risc de crèdit i de contrapart de la cartera de
negociació, aquests darrers no s’incorporaven en el càlcul del rati de solvència del 10% a mantenir per les
entitats bancàries. D’una altra banda, aquesta Llei introdueix, com a novetat, l’exigència de calcular requisits
addicionals de capital per risc operacional i del risc d’ajust de valoració del crèdit resultant dels instruments
derivats extraborsaris. Addicionalment s’introdueix un nou règim de coixins de capital tendent a enfortir la
solvència de les entitats per sobre dels requisits de capital derivats dels anteriors elements de risc. Aquest
règim de coixins de capital té com a nalitat que les entitats bancàries i les societats nanceres d’inversió
signicatives, en funció de la naturalesa, l’escala i la complexitat de les seves activitats, disposin d’un coixí
de conservació de capital i d’un coixí de capital anticíclic a  d’acumular, durant períodes de creixement
econòmic, una base de capital sucient per absorbir les pèrdues que puguin produir-se en períodes de
dicultat. També és important assenyalar que en aquesta Llei s’introdueix l’obligació de calcular una ràtio
de palanquejament, entesa com el quocient entre el capital de més alta qualitat (capital de nivell 1 ordinari)
dividit per l’import de l’exposició total de l’entitat, com a mesura complementària a la ràtio de solvència
basada en risc, amb l’objectiu de contenir el palanquejament excessiu en el sistema nancer.
Des del punt de vista de la liquiditat, la present Llei representa una millora notable en quant al renament
del càlcul de la ràtio de liquiditat a curt termini, per tal de garantir que es mantenen sucients actius líquids,
o coixí de liquiditat, per cobrir la totalitat de les sortides de liquiditat menys les entrades de liquiditat, en
situacions de tensió, durant un període de 30 dies. L’anterior règim de liquiditat de la Llei de regulació dels
criteris de solvència i de liquiditat de les entitats nanceres, de 29 de febrer de 1996, només preveia que
les entitats bancàries havien de cobrir amb actius sucientment líquids el 40 % dels seus compromisos
a curt termini. El nou règim de liquiditat també preveu que les entitats hagin de calcular i informar l’AFA
sobre la ràtio de liquiditat estructural a llarg termini o de nançament estable, entès com la ràtio entre els
passius que proporcionen nançament estable, com els fons propis i dipòsit a llarg termini, i els actius a
llarg termini que requereixen de nançament estable. Fins que no avanci la regulació europea en matèria
de nançament estable, no es preveu la incorporació a l’ordenament jurídic andorrà del compliment d’un
límit de nançament estable.
L’objectiu d’aquesta Llei és enfortir la resiliència del sector bancari i nancer andorrà perquè estigui en una
millor posició davant les crisis econòmiques així com garantir que les entitats bancàries segueixin nançant
l’activitat econòmica i el creixement econòmic amb uns recursos propis adequats. Des del punt de vista
de la liquiditat i el nançament estable, l’objectiu de la Llei és assegurar que les entitats tinguin coixins de

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR