Llei 4/2018, del 22 de març, de protecció temporal i transitòria per raons humanitàries.

Fecha de publicación18 Abr 2018
CONSELL GENERAL
1/10
www.bopa.ad
18 d'abril del 2018Núm. 22
Dipòsit legal: AND.2-2015
Llei 4/2018, del 22 de març, de protecció temporal i
transitòria per raons humanitàries
Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 22 de març del 2018 ha aprovat la següent:
llei 4/2018, del 22 de març, de protecció temporal i transitòria per raons humanitàries
Exposició de motius
El conicte sirià, amb les ramicacions geopolítiques que se’n deriven, ha generat una de les crisis huma-
nitàries més grans ocorregudes en sòl europeu en els darrers setanta anys. La societat civil europea ha
expressat clarament la seva voluntat d’acollir les víctimes d’aquesta crisi humanitària, i els governs europeus
han gestionat l’acollida dels refugiats d’acord amb les obligacions internacionals, i tenint en compte de forma
prevalent el marc normatiu comunitari i nacional. La ciutadania i els actors polítics del Principat d’Andorra
han manifestat aquesta mateixa voluntat amb la nalitat d’ajudar les poblacions civils que busquen refugi
fora de les fronteres sirianes i que arriben massivament a les costes del Mediterrani europeu.
L’absència d’una legislació pròpia que desenvolupi, amb rang de llei qualicada, el dret d’asil reconegut a la
nostra Constitució, és certament un obstacle major per acollir persones a casa nostra, però no és l’únic. En
efecte, la situació geogràca del Principat d’Andorra, que no disposa d’aeroport i no forma part de l’espai
Schengen, ni del marc comunitari per a l’acollida dels refugiats, com també la manca de determinades es-
tructures i funcions institucionals que tenen altres països europeus (forces armades, ambaixades en països
on arriben els refugiats, serveis d’intel·ligència, etc.) són elements que no faciliten l’organització concreta
d’un canal que permeti fer arribar ns al territori andorrà persones que fugen de la guerra i que es troben
en camps de refugiats fora del territori comunitari. Tanmateix, Andorra, com a membre de les Nacions
Unides, pot actuar en el marc de les seves facultats de participació dins la comunitat internacional, i seguir
la normativa i els procediments que se’n deriven, tot i que també ho ha de fer tenint en compte especial-
ment el marc comunitari diferent i especíc pel qual es regeixen els països veïns i fronterers a l’efecte de
gestionar l’arribada i l’acollida de civils que cerquen asil.
El Govern, amb la voluntat ferma de respondre a la demanda de la ciutadania andorrana i amb el desig
de ser un membre solidari de la comunitat internacional, ha pres la decisió de dotar el nostre país d’un
marc legislatiu que reguli el dret d’asil o qualsevol altre règim anàleg, i faci possible l’adhesió als convenis
internacionals que hi ha en aquesta matèria i que permeti acollir, de manera temporal i transitòria, aquests
refugiats, la qual cosa requereix necessàriament la concertació amb els organismes internacionals compe-
tents i amb els països de trànsit per assegurar l’arribada legal i segura al territori andorrà de les persones
que es puguin beneciar d’aquest acolliment temporal i transitori.
La creació del règim de protecció temporal i subsidiària que conté aquesta Llei té l’objectiu especíc d’oferir
una solució transitòria i restringida a la crisi humanitària que afecta actualment Europa, sense desenvo-
lupar principis genèrics ni establir nous drets en termes d’asil. És una Llei que té un enfocament efectiu
i pragmàtic i que anticipa, per tant, una futura llei més general sobre el dret d’asil o qualsevol altre règim
anàleg. Aquesta Llei necessitarà un debat ampli amb la societat civil i els actors polítics, tenint en compte
que, si bé el dret d’asil és un dret humà fonamental que Andorra reconeix, se’n desprenen implicacions i
conseqüències d’un abast molt important.
La Llei que ens ocupa es divideix en quatre capítols i disset articles. El capítol primer conté les disposicions
generals i, en concret, els articles 1 i 2 regulen l’objecte i l’àmbit d’aplicació de la Llei, i les denicions dels
Lleis
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2018-
04-17
14:30:34

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba