Llei 44/2014, del 18 de desembre, de l' embargament

Fecha de publicación21 Enero 2015
Fecha18 Diciembre 2014
Número de Gaceta4
SecciónConsell General
CONSELL GENERAL
1/11
www.bopa.ad
21 de gener del 2015Núm. 4
Dipòsit legal: AND.2-2015
Lleis
Llei 44/2014, del 18 de desembre, de
l’embargament
Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 18 de desembre del 2014 ha aprovat la següent:
llei 44/2014, del 18 de desembre, de l’embargament
Exposició de motius
La Llei de l’embargament s’aprova de forma coetània amb la modicació del Codi de l’Administració, del 29
de març de 1989, i de la Llei de la jurisdicció administrativa i scal, del 15 de novembre de 1989, i també
amb l’aprovació de la Llei del saig. La conjunció d’aquestes iniciatives legislatives es produeix per fer possible
un objectiu que és doble. D’una banda, que l’Administració general i els comuns, i també els organismes
autònoms i les entitats parapúbliques si els ho permet la seva llei de creació o regulació, puguin executar
per la via forçosa, de forma autònoma i sense la intervenció, preceptiva ns ara, dels òrgans jurisdiccionals,
els actes administratius que dictin i siguin executoris, excepte els que imposen una obligació personalíssima
i la llei no autoritza les autoritats administratives a adoptar mesures de compulsió directa o no concorre
una situació d’extrema urgència i necessitat. D’altra banda, que puguin delegar aquesta execució forçosa
en el saig, el qual esdevé competent per executar les resolucions judicials que dictin les jurisdiccions civil i
administrativa que consisteixen en el pagament d’una quantitat líquida.
Fins ara, la regulació de la pràctica de l’embargament i la realització de béns i drets en els procediments
d’execució forçosa de les resolucions judicials o dels actes administratius es contenia en el Decret del 6 de
maig de 1916, als articles 3 i 4 in ne de l’annex III del Decret dels veguers del 4 de febrer de 1986, i a l’article
102 de la Llei de la jurisdicció administrativa i scal. Pel que fa als embargaments preventius, es regulen en
el Decret dels veguers de l’1 de maig de 1922, derogat parcialment per la Llei transitòria de procediments
judicials, del 21 de desembre de 1993, però només s’hi determina la competència jurisdiccional per deci-
dir-los i s’hi estableixen els requisits.
Aquesta regulació, fragmentària i de mínims, i per tant, insucient a l’efecte d’oferir la seguretat jurídica
necessària en els processos que coneixen els batlles i tribunals, s’ha anat completant mitjançant la jurispru-
dència i l’adopció de pràctiques harmonitzades que han permès que la trava i l’alienació dels béns i drets
de les persones embargades es dugui a terme respectant els drets i les garanties processals preceptius.
No obstant això, les atribucions executives novament conferides a les administracions o al saig, mitjançant
la Llei del saig, la Llei de modicació del Codi de l’Administració, i també la nova Llei de bases de l’orde-
nament tributari, que els permeten embargar els béns i drets propietat de les persones executades, i, si
escau, realitzar-los, fa imprescindible disposar d’un marc normatiu complet i adequat en aquest sentit; i
Signat
electrònicament
per BUTLLETÍ
OFICIAL DEL
PRINCIPAT D
ANDORRA
Data: 2015-01-20
08:06:16

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR