Llei 45/2014, del 18 de desembre, de modificació del Codi de l' Administració, del 29 de març de 1989

Fecha18 Diciembre 2014
Fecha de publicación21 Enero 2015
Número de Gaceta4
SecciónConsell General
CONSELL GENERAL
1/15
www.bopa.ad
21 de gener del 2015Núm. 4
Dipòsit legal: AND.2-2015
Lleis
Llei 45/2014, del 18 de desembre, de modificació
del Codi de l’Administració, del 29 de març de
1989
Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 18 de desembre del 2014 ha aprovat la següent:
llei 45/2014, del 18 de desembre, de modicació del Codi de l’Administració, del 29 de març de 1989
Exposició de motius
El dia 29 de març de 1989, els delegats permanents dels coprínceps van aprovar el Codi de l’Administració
que, juntament amb l’aprovació de la Llei de la jurisdicció administrativa i scal, el 15 de novembre del mateix
any, suposa la culminació del procés de naixement del dret administratiu modern al Principat d’Andorra,
iniciat amb la creació, l’any 1982, del Consell Executiu, que va segregar l’Administració pública del Consell
General. Fins llavors, si bé les normes emanades del Consell General, o altres vegades, dels coprínceps
i els seus delegats, incidien en l’àmbit material del dret administratiu, no es podia parlar pròpiament de
l’existència d’aquest dret al nostre país, atès que no era invocable ni impugnable davant els tribunals.
El Codi de l’Administració regula per primera vegada les institucions bàsiques del dret administratiu, concre-
tament l’acte administratiu, els contractes administratius, la responsabilitat administrativa, la funció pública i
els béns de l’Administració, i també estableix les regles generals del procediment administratiu i dels recur-
sos administratius. D’altra banda, la Llei de la jurisdicció administrativa i scal permet, també per primera
vegada, la tutela jurisdiccional de les normes del dret administratiu davant una jurisdicció especialitzada.
El Codi de l’Administració, aprovat quatre anys abans de la promulgació de la Constitució, s’inspira en uns
principis generals que són congruents amb els drets i les garanties que reconeix la norma suprema. Per
aquest motiu, s’ha aplicat sense dicultats des de llavors i malgrat estar en vigor des de fa més de vint-i-cinc
anys, només ha estat modicat molt parcialment dues vegades, amb la Llei del Govern, del 15 de desembre
del 2000, i la Llei 11/2004, del 27 de maig, de modicació puntual del Codi de l’Administració. En efecte, el
Codi de l’Administració ha proporcionat i continua oferint un marc jurídic i normatiu complet i adequat, i ha
assolit amb escreix les nalitats cercades amb la seva aprovació. No obstant això, la necessitat de modicar
una vegada més o d’ampliar-ne el contingut, a l’efecte de facultar l’Administració general i els comuns per
tal que puguin executar forçosament i per si mateixos els actes administratius que dictin i siguin executoris,
o per delegar aquesta facultat en el saig, ha fet aconsellable aprotar l’ocasió per modicar altres disposici-
ons normatives del Codi que convenia adaptar a la realitat actual, i també afegir-ne de noves per resoldre
algunes mancances o llacunes constatades.
Signat
electrònicament
per BUTLLETÍ
OFICIAL DEL
PRINCIPAT D
ANDORRA
Data: 2015-01-20
08:06:21

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR