Llei 46/2014, del 18 de desembre, de la successió per causa de mort

Fecha de publicación21 Enero 2015
Fecha18 Diciembre 2014
Número de Gaceta4
SecciónConsell General
lo27004004

Llei 46/2014, del 18 de desembre, de la successió per causa de mort

Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 18 de desembre del 2014 ha aprovat la següent:

llei 46/2014, del 18 de desembre, de la successió per causa de mort

Índex

Exposició de motius

Títol I. Disposicions generals

Capítol I. L' obertura de la successió i les qualitats per a succeir

Secció primera. L' obertura de la successió

Article 1. Obertura de la successió

Article 2. La declaració judicial de mort

Article 3. La vocació successòria

Article 4. Moment de la delació

Secció segona. La capacitat successòria

Article 5. Persones físiques

Article 6. Persones jurídiques

Article 7. Indignitat successòria

Article 8. Reconciliació i perdó

Article 9. Inhabilitat successòria

Article 10. Ineficàcia

Article 11. Caducitat de l' acció

Article 12. Efectes de la indignitat i la inhabilitat

Capítol II. La successió hereditària

Article 13. Adquisició de l' herència

Article 14. Universalitat de la successió

Article 15. Possessió

Article 16. Inexistència de reserves i reversions legals

Article 17. Herència jacent

Capítol III. L' acceptació i la repudiació de l' herència

Secció primera. Disposicions generals

Article 18. Exercici de la delació

Article 19.Requisits

Article 20. Formes d' acceptació

Article 21.Repudiació

Article 22. Repudiació en perjudici dels creditors

Article 23. Capacitat per acceptar i repudiar

Article 24. Impugnació de l' acceptació o la repudiació

Article 25. Pluralitat de crides

Article 26. Interpel·lació judicial

Article 27. Dret de transmissió

Secció segona. L' acceptació pura i simple

Article 28. Acceptació pura i simple

Article 29. Responsabilitat de l' hereu

Article 30. Càrregues hereditàries

Secció tercera. L' acceptació de l' herència a benefici d' inventari

Article 31. Acceptació a benefici d' inventari i benefici legal d' inventari

Article 32. Inventari

Article 33. Efectes de l' acceptació a benefici d' inventari

Article 34. Administració de l' herència beneficiària

Secció quarta. El benefici de separació de patrimonis

Article 35. Benefici de separació de patrimonis

Secció cinquena. Els béns adquirits per menors d' edat o incapacitats

Article 36. Administració dels béns adquirits per menors d' edat o incapacitats

Capítol IV. El dret d' acréixer

Article 37. Dret d' acréixer entre cohereus

Article 38. Efectes del dret d' acréixer

Article 39. Dret d' acréixer en els llegats

Article 40. Dret d' acréixer en els fideïcomisos

Capítol V. La comunitat hereditària

Article 41. Objecte

Article 42. Durada de la comunitat

Article 43. Facultats d' ús i gaudi

Article 44. Administració

Article 45. Disposició de béns i drets hereditaris

Article 46. Disposició de la quota hereditària

Capítol VI. La partició i la col·lació

Secció primera. La partició

Article 47. Dret a la partició i efectes

Article 48. Suspensió de la partició

Article 49. Oposició dels creditors

Article 50. Partició pel causant

Article 51. Partició per marmessor o comptador partidor

Article 52. Partició pels cohereus

Article 53. Partició arbitral o judicial

Article 54. Adjudicació

Article 55. Liquidació

Article 56. Sanejament

Article 57. Adjudicació de crèdits i rendes

Article 58. Rescissió per lesió de la partició

Article 59. Rectificació de la partició

Article 60. Addició de la partició

Article 61. Responsabilitat dels cohereus

Secció segona. La col·lació

Article 62. Béns col·lacionables

Article 63. Col·lació en lloc d' ascendents

Article 64. Beneficiaris

Article 65. Valoració de les atribucions col·lacionables

Capítol VII. La protecció del dret hereditari

Article 66. L' acció de petició d' herència

Article 67. L' hereu aparent

Títol II. La successió contractual

Capítol I. Els pactes successoris

Secció primera. Disposicions generals

Article 68. Concepte

Article 69. Atorgants i tercers afavorits

Article 70 .Capacitat

Article 71. Objecte

Article 72. Forma

Article 73. Nul·litat dels pactes successoris

Article 74. Acció de nul·litat

Article 75. Modificació i resolució per mutu acord

Article 76. Revocació per indignitat

Article 77. Revocació per voluntat unilateral

Article 78. Exercici de la facultat de revocació

Article 79. Efectes de la revocació

Article 80. Incidència de crisis matrimonials o de convivència

Secció segona. Els heretaments

Article 81. Concepte

Article 82. Heretament simple i cumulatiu

Article 83. Heretament mutual

Article 84. Heretament preventiu

Article 85. Reserva per disposar i assignacions per a llegítimes

Article 86. Eficàcia revocatòria

Article 87. Transmissibilitat de la qualitat d' hereu

Article 88. Efectes de l' heretament en vida de l' heretant

Article 89. Responsabilitat de l' hereu pels deutes de l' heretant

Article 90. Pacte reversional i reversió legal

Article 91. Efectes de l' heretament a l' obertura de la successió

Secció tercera. Pactes successoris d' atribució particular

Article 92. Modalitats

Article 93. Efectes de les atribucions particulars

Títol III. La successió testada

Capítol I. Els testaments, els codicils i les memòries testamentàries

Secció primera. Disposicions generals

Article 94. El testament

Article 95. Capacitat per a testar

Article 96. Tipus de testaments

Article 97. Interpretació de les disposicions testamentàries

Secció segona. Els testaments notarials

Article 98. Identificació, judici de capacitat

Article 99. Intervenció de facultatius

Article 100. Testimonis

Article 101. La llengua del testament

Article 102. El testament obert

Article 103. El testament tancat

Article 104. Autorització del testament tancat

Article 105. Obertura del testament tancat

Secció tercera. Testament hològraf

Article 106. Requisits de validesa

Article 107. Adveració i caducitat

Secció quarta. Els codicils i les memòries testamentàries

Article 108. Codicil

Article 109. Memòria testamentària

Capítol II. Nul·litat i ineficàcia dels testaments i de les disposicions testamentàries

Article 110. Nul·litat del testament

Article 111. Nul·litat de disposicions testamentàries

Article 112. Acció de nul·litat

Article 113. Conseqüències de la nul·litat

Article 114. Conversió del testament nul o ineficaç

Article 115. Revocabilitat de les disposicions testamentàries

Article 116. Revocació dels testaments

Article 117. Revocació material del testament hològraf

Article 118. Revocació de disposicions testamentàries per codicil

Article 119. Revocació de codicils i memòries testamentàries

Article 120. Ineficàcia sobrevinguda per crisi matrimonial o de convivència

Capítol III. La institució d' hereu

Secció primera. Disposicions generals

Article 121. Necessitat d' institució d' hereu

Article 122. Institució d' hereu en cosa certa

Article 123. Institució vitalícia

Article 124. Institució en usdefruit

Article 125. Institució conjunta

Article 126. Institució d' hereu a favor d' una persona i els seus fills

Article 127. Abast de la institució hereditària a favor dels fills

Article 128. Institució a favor dels parents

Article 129. Exclusió testamentària d' hereus intestats

Secció segona. La institució d' hereu sota condició

Article 130. Perdurabilitat de la institució d' hereu

Article 131. Eficàcia de la institució sota condició suspensiva i termini incert

Article 132. Facultats de l' hereu condicional

Article 133. Compliment de la condició

Article 134. Modalitats de condició

Capítol IV. La designació d' hereu per fiduciari

Secció primera. La designació d' hereu pel cònjuge o convivent

Article 135. Designació d' hereu pel cònjuge o convivent

Article 136. Forma de l' elecció o distribució

Article 137. Administració de l' herència

Secció segona. La designació d' hereu pels parents

Article 138. Designació d' hereu pels parents

Article 139. Elecció o distribució

Article 140. Administració de l' herència

Capítol V. Les substitucions hereditàries

Secció primera. La substitució vulgar

Article 141. Supòsits de substitució vulgar

Article 142. Efectes de la substitució vulgar

Secció segona. La substitució pupil·lar

Article 143. Designació de substitut

Article 144. Naturalesa de la substitució

Article 145. Substitució pupil·lar tàcita

Article 146. Dret a llegítima

Secció tercera. La substitució exemplar

Article 147. Requisits

Article 148. Concurrència de substitucions

Article 149. Designació de substitut

Article 150. Ineficàcia de la substitució

Article 151. Aplicació de les normes de la substitució pupil·lar

Capítol VI. Els fideïcomisos

Secció primera. Els fideïcomisos en general

Article 152. Concepte

Article 153. Ordenació

Article 154. Modalitats

Article 155. Capacitat per ser fideïcomissari

Article 156. Delació del fideïcomís

Article 157. Substitució vulgar en fideïcomís i vulgar implícita

Article 158. Límits dels fideïcomisos

Article 159. Fideïcomís d' elecció i de distribució

Article 160. Extinció del fideïcomís

Secció segona. Interpretació dels fideïcomisos

Article 161. Forma expressa i tàcita

Article 162. Interpretació restrictiva

Article 163. Presumpció de condició

Article 164. Condició de no tenir fills

Article 165. Fills posats com a condició

Secció tercera. Els efectes del fideïcomís mentre està pendent

Article 166. Realització d' inventari

Article 167. Prestació de garantia

Article 168. Obligacions respecte als béns fideïcomesos

Article 169. Responsabilitat del fiduciari

Article 170. Facultats del fiduciari

Article 171. Partició de l' herència i divisió de cosa comuna

Article 172. Conservació i administració

Article 173. Exercici d' accions i eficàcia de sentències, laudes i transaccions

Article 174. Facultats del fideïcomissari sobre el seu dret

Secció quarta. Disposició dels béns fideïcomesos

Article 175. Principi general

Article 176. Disposició de béns amb autorització del fideïcomitent o de terceres persones

Article 177. Disposició de béns amb notificació als fideïcomissaris

Article 178. Disposició de béns sota pròpia responsabilitat

Article 179. Disposició de béns lliures de fideïcomís amb autorització judicial

Article 180. Disposició de béns lliures de fideïcomís amb consentiment dels...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR