Llei 8/2015, del 2 d' abril, de mesures urgents per implantar mecanismes de reestructuració i resolució d' entitats bancàries

Fecha02 Abril 2015
Fecha de publicación16 Abril 2015
Número de Gaceta31
SecciónConsell General
CONSELL GENERAL
1/55
www.bopa.ad
16 d'abril del 2015Núm. 31
Dipòsit legal: AND.2-2015
Llei 8/2015, del 2 d’abril, de mesures urgents per implantar
mecanismes de reestructuració i resolució d’entitats
bancàries
Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 2 d’abril del 2015 ha aprovat la següent:
llei 8/2015, del 2 d’abril, de mesures urgents per implantar mecanismes de reestructuració i resolució
d’entitats bancàries
Índex
Capítol primer. Disposicions generals
Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació
Article 2. Denicions
Article 3. Objectius de la reestructuració i la resolució
Article 4. Principis de la reestructuració i la resolució
Article 5. Valoració
Capítol segon. Reestructuració
Article 6. Condicions per a la reestructuració
Article 7. Mesures de reestructuració
Article 8. Sol•licitud d’informació
Capítol tercer. Resolució
Secció primera. Supòsits de resolució
Article 9. Condicions per a la resolució
Article 10. Concepte d’entitat inviable
Secció segona. Procediment de resolució
Article 11. Obertura del procés de resolució
Article 12. Substitució de l’òrgan d’administració com a mesura de resolució
Article 13. Contingut de l’acte d’obertura del procés de resolució
Article 14. Noticació i publicació de l’acte d’obertura del procés de resolució
Secció tercera. Instruments de resolució
Article 15. Instruments de resolució
Secció quarta. Venda del negoci
Article 16. Venda del negoci
Secció cinquena. Entitat pont i societat de gestió d’actius
Article 17. Creació d’una entitat pont
Article 18. Segregació d’actius o passius o altres drets o obligacions
Article 19. Règim de la transmissió d’instruments de capital i altres elements a l’entitat pont o a la societat
de gestió d’actius
Article 20. Devolució o transmissió dels elements de l’entitat pont o de la societat de gestió d’actius
Lleis
Signat
electrònicament
per BUTLLETÍ
OFICIAL DEL
PRINCIPAT D
ANDORRA
Data: 2015-04-16
12:57:22
CONSELL GENERAL
2/55
www.bopa.ad
16 d'abril del 2015Núm. 31
Dipòsit legal: AND.2-2015
Article 21. Durada i pèrdua de la condició d’entitat pont
Secció sisena. Operacions de recapitalització
Article 22. Operacions de recapitalització amb utilització dels mecanismes de nançament de l’AREB
Article 23. Accions ordinàries
Article 24. Instruments convertibles en accions ordinàries
Capítol quart. Amortització i conversió d’instruments de capital i recapitalització interna
Secció primera. Disposicions generals
Article 25. Amortització i conversió d’instruments de capital i recapitalització interna
Article 26. Avaluació dels actius i passius
Article 27. Efectes de l’amortització i conversió dels instruments de capital i la recapitalització interna
Secció segona. Amortització i conversió d’instruments de capital
Article 28. Amortització i conversió d’instruments de capital
Article 29. Regles per a l’amortització o conversió dels instruments de capital
Secció tercera. Recapitalització interna
Article 30. Recapitalització interna
Secció quarta. Passius admissibles per a la recapitalització interna
Article 31.Passius admissibles per a la recapitalització interna
Article 32. Passius exclosos obligatòriament de la recapitalització interna
Article 33. Passius susceptibles d’exclusió de la recapitalització interna per decisió de l’AREB
Article 34. Reconeixement contractual de la recapitalització interna
Secció cinquena. Aplicació de l’instrument de recapitalització interna
Article 35. Tractament dels accionistes
Article 36. Seqüència d’amortització i conversió
Article 37. Pla de reorganització d’activitats
Secció sisena. Altres contribucions a la recapitalització interna
Article 38. Condicions per a la contribució del FAREB
Article 39. Fonts alternatives de nançament
Capítol cinquè. AREB
Secció primera. Naturalesa i règim jurídic
Article 40. AREB
Article 41. Mecanismes de nançament i dotació pressupostària
Article 42. Consell d’Administració de l’AREB
Article 43. President de l’AREB
Article 44. Control parlamentari, nancer i comptable
Article 45. Cooperació i coordinació amb altres autoritats competents nacionals
Article 46. Cooperació i coordinació amb altres autoritats competents internacionals
Article 47. Deure de secret
Article 48. Distorsió de la competència
Article 49. Adopció de recomanacions internacionals
Secció segona. Facultats de l’AREB
Article 50. Facultats de l’AREB
Article 51. Facultats mercantils
Article 52. Facultats administratives generals
Article 53. Caràcter executiu de les mesures
Article 54. Altres condicions aplicables
CONSELL GENERAL
3/55
www.bopa.ad
16 d'abril del 2015Núm. 31
Dipòsit legal: AND.2-2015
Article 55. Condicions aplicables a les operacions nanceres i acords de compensació contractual
Article 56. Mesures d’urgència
Article 57. Publicitat
Article 58. Facultats de suspensió de contractes i garanties
Capítol sisè. FAREB
Article 59. FAREB
Article 60. Finançament
Capítol setè. Règim processal
Article 61. Recurs contra les decisions i els acords de l’AREB adoptats d’acord amb l’article 50
Article 62. Especialitats del recurs contra les decisions i els actes administratius dictats en el marc de
processos de resolució
Article 63. Impossibilitat d’execució de sentències dictades en els recursos administratius als quals es
refereix l’article 61 d’aquesta Llei
Capítol vuitè. Règim sancionador
Secció primera. Disposicions generals
Article 64. Subjectes infractors
Article 65. Competència per a la instrucció i resolució d’expedients
Article 66. Prescripció d’infraccions i sancions
Secció segona. Infraccions
Article 67. Classes d’infraccions
Article 68. Infraccions molt greus
Article 69. Infraccions greus
Article 70. Infraccions lleus
Secció tercera. Sancions
Article 71. Sancions
Article 72. Sancions per la comissió d’infraccions molt greus
Article 73. Sancions per la comissió d’infraccions greus
Article 74. Sancions per la comissió d’infraccions lleus
Article 75. Sancions als qui exerceixin càrrecs d’administració o de direcció per la comissió d’infraccions
molt greus
Article 76. Sancions als qui exerceixin càrrecs d’administració o de direcció per la comissió d’infraccions
greus
Article 77. Sancions als qui exerceixin càrrecs d’administració o de direcció per la comissió d’infraccions lleus
Article 78. Criteris per a la determinació de sancions
Article 79. Responsabilitat dels càrrecs d’administració o direcció
Article 80. Nomenament temporal de membres de l’òrgan d’administració
Secció quarta. Normes de procediment
Article 81. Procediment sancionador
Article 82. Executivitat de les sancions i impugnació en via administrativa
Disposició addicional primera. Dotació inicial del FAREB
Disposició addicional segona. Efectes dels processos de reestructuració i de resolució sobre la continuïtat
de les activitats de Banca Privada d’Andorra, SA
Disposició addicional tercera. Pressupost de l’AREB
Disposició addicional quarta. Règim de responsabilitat
Disposició addicional cinquena. Règim de la liquidació d’entitats bancàries

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR