Llei 8/2017, del 20 d' abril, de modificació de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, i de la Llei 45/2014, del 18 de desembre, de modificació del Codi de l' Administració, del 29 de març de 1989.

Fecha de publicación17 Mayo 2017
Fecha20 Abril 2017
Número de Gaceta31
SecciónConsell General
CONSELL GENERAL
1/8
www.bopa.ad
17 de maig del 2017Núm. 31
Dipòsit legal: AND.2-2015
Llei 8/2017, del 20 d’abril, de modificació de la Llei 43/2014,
del 18 de desembre, del saig, i de la Llei 45/2014, del 18 de
desembre, de modificació del Codi de l’Administració, del 29
de març de 1989
Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 20 d’abril del 2017 ha aprovat la següent:
Llei 8/2017, del 20 d’abril, de modicació de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, i de la Llei 45/2014,
del 18 de desembre, de modicació del Codi de l’Administració, del 29 de març de 1989
Exposició de motius
El 18 de desembre del 2014, el Consell General va aprovar de forma coetània la Llei 43/2014, del saig; la Llei
44/2014, de l’embargament, i la Llei 45/2014, de modicació del Codi de l’Administració, del 29 de març de
1989, amb l’objectiu de fer possible que l’Administració general i els comuns, i també els organismes autò-
noms i les entitats parapúbliques, si els ho permet la seva llei de creació o regulació, puguin executar per la
via forçosa, de forma autònoma i sense la intervenció, preceptiva ns fa poc, dels òrgans jurisdiccionals, els
actes administratius que dictin i siguin executoris, excepte els que imposen una obligació personalíssima
i la llei no autoritza les autoritats administratives a adoptar mesures de compulsió directa o no concorre
una situació d’extrema urgència i necessitat. I també amb la nalitat que puguin delegar aquesta execució
forçosa en el saig, el qual ha esdevingut competent, d’altra banda, per executar les resolucions judicials
que dictin les jurisdiccions civil i administrativa que consisteixen en el pagament d’una quantitat líquida.
D’acord amb la disposició nal sisena i la disposició nal tercera de la Llei 43/2014 i de la Llei 45/2014,
respectivament, el 16 de maig del 2016, dia hàbil següent al dia en què els saigs van prendre possessió
de les seves funcions, van entrar en vigor les disposicions normatives que fan possible les assumpcions
competencials esmentades anteriorment i, en conseqüència, també van esdevenir ecaces la disposició
transitòria tercera i la disposició transitòria primera de la Llei 43/2014 i de la Llei 45/2014, respectivament,
que estableixen les normes aplicables als procediments d’execució forçosa en curs en aquella data, pel
que fa a les resolucions judicials civils i administratives d’una banda, i pel que fa als actes administratius,
de l’altra. En virtut de les lleis esmentades, es va decidir substancialment de fer transitar cap al saig i les
administracions competents només els procediments en què encara no s’hagués travat embargament o no
s’haguessin rebut diners a compte del deute executat, atès que es va considerar que era l’opció més prudent
i menys complexa jurídicament. I si bé aquesta opció s’ha desplegat ns ara sense ocasionar problemes
de seguretat jurídica ni dubtes interpretatius –la qual cosa és un objectiu imprescindible quan es tracta de
règims transitoris entre dos models tan diferents com els que caracteritzaven la nostra execució judicial
forçosa anterior i posterior al 16 de maig del 2016–, no és menys cert que no ha aconseguit un repartiment
sucientment equitatiu dels procediments d’execució forçosa en curs entre els actors existents actualment
en aquest àmbit. En efecte, la solució adoptada no ha permès resoldre ni mitigar de manera immediata el
nombre massa important de resolucions judicials i actes administratius que continuen requerint la tutela
jurisdiccional per ser executats forçosament i que, per la via de conseqüència, no poden ser-ho en un ter-
mini raonable, cosa que pot comprometre els drets que consagren l’article 6 de la Convenció europea per
a la salvaguarda dels drets humans i les llibertats fonamentals, i l’article 10 de la Constitució.
Lleis
Signat
electrònicament
per BUTLLETÍ
OFICIAL DEL
PRINCIPAT D
ANDORRA
Data: 2017-05-16
12:13:46

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR