Llei 8/2018, del 17 de maig, dels serveis de pagament i el diner electrònic.

Fecha17 Mayo 2018
Fecha de publicación13 Junio 2018
Número de Gaceta36
SecciónConsell General
CONSELL GENERAL
1/21
www.bopa.ad
13 de juny del 2018Núm. 36
Dipòsit legal: AND.2-2015
Llei 8/2018, del 17 de maig, dels serveis de pagament i el
diner electrònic
Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 17 de maig del 2018 ha aprovat la següent:
llei 8/2018, del 17 de maig, dels serveis de pagament i el diner electrònic
Exposició de motius
El 24 de novembre del 2011 el Consell General va aprovar la raticació de l’Acord monetari entre el Principat
d’Andorra i la Unió Europea que permet a Andorra adoptar ocialment l’euro com a moneda legal i emetre
les seves pròpies monedes destinades a la circulació i a la col·lecció. L’Acord monetari va acompanyat d’un
annex (la darrera versió actualitzada va ser publicada al Diari Ocial de la Unió Europea el 25 de gener del
2017) que relaciona les disposicions jurídiques europees que el Principat d’Andorra haurà d’implementar
seguint el calendari acordat per Andorra i la Unió Europea relatives a la prevenció del blanqueig de capital,
la prevenció del frau i de la falsicació, les normes sobre els bitllets i les monedes d’euro, la legislació en
matèria bancària i nancera i la recopilació d’informació estadística.
En virtut de l’Acord monetari, Andorra s’ha compromès a aplicar, entre d’altres, en el seu ordenament jurí-
dic la Directiva 2007/64/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 13 de novembre del 2007, relativa als
serveis de pagament en el mercat interior, que modica les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE,
així com la Directiva 2006/48/CE, i que deroga la Directiva 97/5/CE. Aquesta Directiva relativa a la prestació
de serveis de pagament va ser originàriament aprovada amb l’objectiu d’estimular la competència en els
mercats nacionals i assegurar la igualtat d’oportunitats per competir, augmentar la transparència en el
mercat, tant per als prestadors de serveis com per als usuaris, així com establir un sistema comú de drets
i obligacions per a proveïdors i usuaris en relació amb la prestació i la utilització de serveis de pagament.
Així mateix, entre les disposicions jurídiques europees a implantar en virtut de l’Acord monetari també hi ha
la Directiva 2009/110/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 16 de setembre del 2009, sobre l’accés a
l’activitat de les entitats de diner electrònic i al seu exercici, així com a la supervisió prudencial d’aquestes
entitats, que modica les directives 2005/60/CE i 2006/48/CE i que deroga la Directiva 2000/46/CE. L’ob-
jectiu d’aquesta norma era crear un marc jurídic clar i harmonitzat que enfortís el mercat interior europeu
i estimulés la competència en el sector de l’emissió de diner electrònic a la vegada que garantís un nivell
de supervisió prudencial adequat.
En aquest sentit, s’ha considerat oportú aprovar una nova llei que implementi de manera coherent i clara
tots els canvis normatius que cal dur a terme per incorporar les dos directives esmentades a l’ordenament
jurídic andorrà, posant al dia aquesta normativa per incloure les entitats de pagament i les entitats de diner
electrònic com a noves entitats operatives del sistema nancer andorrà, amb un règim jurídic propi, i re-
gular els drets i les obligacions de proveïdors i usuaris en relació amb la prestació i la utilització de serveis
de pagament i l’emissió de diner electrònic.
La Llei s’estructura en divuit articles, una disposició addicional i set disposicions nals.
El títol I (articles 1 a 5) estableix l’objecte i l’àmbit d’aplicació de la Llei, les denicions aplicables a la norma,
les activitats reservades i l’accés als sistemes de pagament.
El títol II (articles 6 a 13) regula el règim jurídic dels serveis de pagament i n’estableix les condicions de
transparència i els requisits d’informació. En aquest sentit, es xen les condicions per autoritzar operacions
Lleis
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2018-
06-20
14:18:42
CONSELL GENERAL
2/21
www.bopa.ad
13 de juny del 2018Núm. 36
Dipòsit legal: AND.2-2015
de pagament, per noticar operacions de pagament no autoritzades o incorrectament executades, els prin-
cipis de responsabilitat del proveïdor de serveis de pagament per a operacions no autoritzades, l’execució
d’operacions de pagament i el règim de responsabilitat aplicable.
El títol III (articles 14 i 15) tracta del règim jurídic del diner electrònic, en regula el règim d’emissió i reem-
borsament i la prohibició que es meriti un interès remuneratori.
El títol IV (articles 16 i 17) estableix les bases de la regulació dels procediments de reclamació i els proce-
diments extrajudicials aplicables en aquests casos.
El títol V (article 18) determina el règim disciplinari aplicable a les noves entitats de pagament i les entitats
de diner electrònic.
La disposició addicional estableix les regles generals per al desenvolupament reglamentari de les normes
d’implementació SEPA.
Les disposicions nals (primera a cinquena) modiquen les normes actualment vigents a Andorra que regulen
el sistema nancer andorrà per adaptar-les a la incorporació de les noves entitats operatives del sistema
nancer, les entitats de pagament i les de diner electrònic: la Llei de regulació del règim disciplinari del
sistema nancer, del 27 de novembre de 1997, modicada per les Lleis 14/2003, 35/2010, 1/2011, 7/2013 i
10/2013; la Llei 35/2010, del 3 de juny, del règim d’autorització per a la creació de noves entitats operatives
del sistema nancer andorrà, modicada per la Llei 10/2013; la Llei 7/2013, del 9 de maig, sobre el règim
jurídic de les entitats operatives del sistema nancer andorrà i altres disposicions que regulen l’exercici de
les activitats nanceres al Principat d’Andorra; la Llei 8/2013, del 9 de maig, sobre els requisits organitzatius
i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema nancer, la protecció de l’inversor,
l’abús de mercat i els acords de garantia nancera, modicada per la Llei 18/2013; i la Llei 10/2013, del
23 de maig, de l’Institut Nacional Andorrà de Finances, modicada per les Lleis 7/2015, 2/2016 i 16/2016.
Per acabar, la Llei dedica les disposicions nals sisena i setena a autoritzar el Govern a dictar el subsegüent
desenvolupament reglamentari i a l’entrada en vigor de la Llei.
Títol I. Àmbit, objecte i definicions
Article 1. Objecte
L’objecte d’aquesta Llei és regular la prestació de serveis de pagament i l’emissió de diner electrònic i la
supervisió per part de l’INAF de les activitats de serveis de pagament i d’emissió de diner electrònic dins
del territori del Principat d’Andorra, incloent-hi algunes disposicions relatives al règim jurídic i sense per-
judici de l’aplicació de la legislació de protecció del consumidor, els drets i obligacions relacionats amb la
disposició i ús dels serveis de pagament i la transparència de les condicions i requisits d’informació per als
serveis de pagament.
Article 2. Àmbit d’aplicació
1. En l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei, s’entén per serveis de pagament:
a) Serveis que permeten el dipòsit d’efectiu en un compte de pagament, així com totes les operacions
necessàries per gestionar un compte de pagament.
b) Els serveis que permeten la retirada d’efectiu d’un compte de pagament, així com les operacions ne-
cessàries per gestionar un compte de pagament.
c) L’execució d’operacions de pagament, incloent-hi transferències de fons mitjançant un compte de
pagament al proveïdor del servei de pagament de l’usuari o un altre proveïdor de servei de pagament:
-Execució de domiciliacions de pagament, incloent-hi domiciliacions no recurrents;
-Execució d’operacions de pagament mitjançant una targeta de pagament o un dispositiu similar;
-Execució de transferències, incloent-hi ordres permanents.

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR