Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal.

Llei 9/2005,

del 21 de febrer, qualificada del Codi penal

Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 21 de febrer del 2005 ha

aprovat la següent:

Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal

Índex

Exposició de motius

Títol preliminar. Les garanties penals i l'aplicació de la llei penal

Articles 1 al 10

Llibre primer. Part general

Títol I. La infracció penal

Capítol primer. Regles generals sobre delictes i contravencions penals

Articles 11 al 19

Capítol segon. Les persones penalment responsables

Articles 20 al 25

Capítol tercer. Exclusió i modificació de la responsabilitat criminal

Articles 26 al 31

Capítol quart. Definicions generals

Articles 32 al 34

Títol II. Les penes

Capítol primer. Classificació

Articles 35 al 38

Capítol segon. Contingut de les penes

Articles 39 al 51

Capítol tercer. Determinació de les penes

Articles 52 al 60

Capítol quart. Suspensió, substitució i execució de les penes

Articles 61 al 69

Títol III. Conseqüències accessòries del delicte referides a les persones

físiques o a les persones jurídiques

Articles 70 i 71

Títol IV. Les mesures de seguretat

Capítol primer. Disposicions generals

Articles 72 al 76

Capítol segon. Execució de les mesures de seguretat

Articles 77 i 78

Títol V. Extinció de la responsabilitat criminal

Capítol primer. Causes d'extinció de la responsabilitat criminal i de la pena

Articles 79 al 86

Capítol segon. La rehabilitació

Articles 87 al 89

Títol VI. La responsabilitat civil

Articles 90 al 101

Llibre segon. Delictes

Títol I. Delictes contra la vida humana independent

Articles 102 al 106

Títol II. Delictes contra la vida humana prenatal

Articles 107 al 109

Títol III. Delictes contra la integritat física i moral

Capítol primer. Tortura i delictes contra la integritat moral comesos amb abús

de càrrec públic

Articles 110 al 112

Capítol segon. Delictes contra la salut i la integritat de les persones

Articles 113 al 119

Capítol tercer. Altres delictes contra la salut i la integritat dels éssers humans

Articles 120 al 122

Títol IV. Delictes relatius a la genètica i a la reproducció humanes

Articles 123 al 130

Títol V. Omissió del deure de socors

Articles 131 i 132

Títol VI. Delictes contra la llibertat

Capítol primer. Delictes contra la llibertat de moviments de les persones

Articles 133 al 138

Capítol segon. Coaccions i amenaces

Articles 139 al 143

Títol VII. Delictes contra la llibertat sexual

Capítol primer. Agressions sexuals

Articles 144 al 146

Capítol segon. Abusos sexuals

Articles 147 al 149

Capítol tercer. Delictes relatius a la prostitució

Articles 150 al 154

Capítol quart. Delictes relatius a la pornografia i les conductes de provocació

sexual

Articles 155 al 157

Capítol cinquè. Disposicions comunes

Articles 158 al 161

Títol VIII. Delictes contra les relacions familiars

Capítol primer. Delictes contra les institucions...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR