Llei del Ministeri Fiscal, de 12-12-96.

Llei

del Ministeri Fiscal

Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 12

de desembre de 1996 ha aprovat la següent:

Llei del Ministeri Fiscal

Exposició de motius

D'entre les institucions de l'Estat establertes per la

Constitució, n'existeix una que presenta unes

característiques molt particulars per la relació que

manté amb els tres poders, legislatiu, executiu i

judicial. És tracta del Ministeri Fiscal.

El Ministeri Fiscal, per la seva pròpia naturalesa, és

molt proper al poder judicial. Instituït per representar

la societat davant els Tribunals hi treballa en estreta

col.laboració. Els seus membres són nomenats pel Consell

Superior de la Justícia; tanmateix, és aliè al poder

judicial ja que no disposa de la facultat de jutjar.

Alhora, el Ministeri Fiscal està lligat a l'exercici del

poder executiu. El Fiscal General pot rebre del Govern

les instruccions de caràcter general per exercir l'acció

pública, ja que pertany al Govern la funció d'orientació

de la política penal de l'Estat.

El nomenament dels membres del Ministeri Fiscal es

realitza en base a la proposta del Govern i resten

sotmesos a l'autoritat jeràrquica del Fiscal General.

També és convenient no excloure totalment la relació

entre el Ministeri Fiscal i el poder legislatiu, evitant

però instaurar qualsevol lligam de subordinació.

En adoptar-se la Llei qualificada de la Justícia, el

legislador va voler, tot i mantenint la vinculació al

Govern, una àmplia autonomia funcional al Ministeri

Fiscal.

Això explica que aquella Llei qualificada en el seu

article 91

doni als Fiscals independència de la jerarquia.

de les jurisdiccions.

En definitiva, el Ministeri Fiscal és un òrgan de l'Estat

que ha d'actuar mitjançant els seus òrgans propis i amb

autonomia funcional subjecta al principi de legalitat,

d'acord amb l'article 88 de la Llei qualificada de la

Justícia.

Així, doncs, la present Llei contribueix a fixar el

conjunt de missions encomanades al Ministeri Fiscal, les

seves relacions amb els tres poders, així com

l'organització interna de la Fiscalia i el règim de

responsabilitat dels seus membres.

Capítol I. Funcions del Ministeri Fiscal

Article 1

Per donar compliment de les missions generals que li són

atribuïdes per l'article 93.1 de la Constitució, el

Ministeri Fiscal:

 1. Vetlla perquè la funció jurisdiccional es dugui a

  terme eficaçment conforme a les lleis i en els plaços i

  terminis que aquelles assenyalen, exercitant en el seu

  cas les accions, recursos i actuacions pertinents;

 2. Vetlla pel respecte de les institucions

  constitucionals i dels drets fonamentals i llibertats

  públiques, amb les actuacions que reclami la seva

  defensa;

 3. Exerceix les accions que la llei li atorgui en defensa

  de la independència dels Batlles i Tribunals.

Article 2

El Ministeri Fiscal, dirigit pel Fiscal General de

l'Estat, actua d'acord amb els principis de legalitat,

unitat i jerarquia interna.

Article 3

En l'àmbit de la missió que li és encomanada, el

Ministeri Fiscal:

 1. Exercita l'acció penal, a iniciativa pròpia o a

  petició de tota institució o persona jurídica pública o

  privada i dels particulars, sense perjudici de les

  facultats dels batlles per a actuar d'ofici.

 2. Exercita l'acció civil, juntament amb la penal, sempre

  que la part perjudicada no en faci reserva, desisteixi o

  renunciï expressament a la seva reclamació civil.

 3. Dirigeix l'acció de la Policia per a l'esbrinament de

  fets que puguin ser constitutius d'infracció penal, pot

  ordenar investigacions per a l'obtenció de proves i pot

  controlar l'oportunitat i la durada de la detenció

  governativa. A tal efecte, adreça les instruccions al

  director de la Policia el qual designa els funcionaris

  encarregats d'executar-les i vetlla per al seu

  compliment. Aquestes funcions cessen, en cada cas, al

  moment que un batlle instructor hagi incoat diligències

  prèvies o bé sumari.

 4. Rep diàriament, de la Direcció del Servei de Policia i

  de la Direcció del Centre penitenciari, l'informe

  d'actuacions i incidències i la relació d'altes i baixes

  de les persones detingudes i internades.

 5. Intervé directament en el procés penal, demana i

  participa sempre que ho considera convenient, en la

  pràctica de totes les proves, diligències i mesures

  cautelars, per a l'esbrinament dels fets delictuosos i

  dels seus responsables i en fa la qualificació en la

  forma prevista en el procediment penal.

 6. Assisteix i participa als judicis orals de tots els

  tribunals penals i formula les conclusions que estima

  pertinents.

 7. Informa en tots els incidents processals de la

  jurisdicció penal.

 8. Rep notificació de les resolucions dictades pels

  òrgans de la jurisdicció penal i interposa, si escau, els

  recursos escaients en defensa de la legalitat i de

  l'interès general.

 9. Vetlla per l'efectiva execució de totes les

  resolucions fermes dictades pels òrgans de la jurisdicció

  penal i adreça, a tal efecte, qualsevol petició al

  tribunal competent.

 10. Intervé en tots els procediments civils en els quals

  tinguin interès absents, menors, incapaços o desvalguts

  i, com a part, exercita el dret al recurs. En el seu cas,

  en el seu interès, promou la constitució de l'òrgan de

  tutela.

 11. Intervé, d'acord amb el que estableixen les lleis

  escaients en el procediment d'habeas corpus i en el

  procediment urgent i preferent de tutela dels drets i

  llibertats reconeguts en els Capítols III i IV de la

  Constitució, així com en els recursos o judicis d'empara

  constitucional, i en els procediments d'inconstitucio-

  nalitat contra lleis i decrets legislatius i, quan escau,

  en el procediment incidental d'inconstitucionalitat.

 12. Intervé, en defensa de l'interès general, de

  conformitat amb la Llei del registre civil, en tots els

  procediments relatius a l'estat civil de les persones.

 13. Intervé en els procediments disciplinaris seguits

  contra batlles i magistrats.

 14. Lliura informe per a la resolució dels expedients

  d'alta d'advocats al Col.legi d'advocats d'Andorra, en

  els termes previstos en el Codi de procediment penal.

  També en la relació de persones admeses a exercir de

  procuradors.

 15. Exerceix totes les altres funcions que li són

  atribuïdes per llei.

Article 4

Per a l'exercici de les funcions que té encomanades, el

Ministeri Fiscal pot:

 1. Sol.licitar la vista de qualsevulla actuació judicial,

  en l'àmbit penal, així com...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR