Llei 17/2013, del 10 d’octubre, sobre la introducció de l’euro en el marc de l’Acord Monetari signat entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea.

Llei 17/2013, del 10 d’octubre, sobre la introducció de l’euro en el marc de l’Acord Monetari signat entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea

Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 10 d’octubre del 2013 ha aprovat la següent:

Índex

Exposició de motius

Títol I. Introducció

Article 1 Objecte
Article 2 Definicions

Títol II. Autoritats competents

Article 3 Autoritats Nacionals Competents
Article 4 Oficina Central Nacional
Article 5 Centre Nacional d’Anàlisi de Monedes
Article 6 Centre Nacional d’Anàlisi
Article 7 Institut Nacional Andorrà de Finances
Article 8 Ministeri encarregat d’Interior
Article 9 Ministeri encarregat de les Finances

Títol III. Subjectes obligats

Article 10 Persones físiques
Article 11 Entitats que manegen efectiu

Títol IV. Normes relatives a monedes i bitllets

Capítol I. Normes relatives a les monedes

Article 12 Emissió
Article 13 Denominacions o valors nominals
Article 14 Disseny de les cares nacionals
Article 15 Ús del disseny de la cara comú de les monedes d’euro
Article 16 Monedes commemoratives
Article 17 Monedes de col·lecció
Article 18 Autenticació de les monedes d’euro

Article 19. Prova requerida i màquines de tractament de monedes

Article 20. Retirada i reemborsaments de les monedes d’euro no aptes per a la circulació

Article 21 Empaquetat de les monedes d’euro no aptes per a la circulació
Article 22 Verificacions de les monedes d’euro no aptes per a la circulació
Article 23 Mesures de control i establiment de mesures correctores
Article 24 Informes, avaluació i comunicació

Capítol II. Normes relatives als bitllets

Article 25 Denominacions i requisits dels bitllets d’euro
Article 26 Autenticació dels bitllets d’euro
Article 27 Classificació i tractament dels bitllets d’euro per màquines de tractament de bitllets
Article 28 Detecció de bitllets d’euro no aptes
Article 29 Excepcions
Article 30 Bescanvi de bitllets d’euro autèntics deteriorats
Article 31

Retirada dels bitllets d’euro.

Article 32 Procediment comú de prova per a màquines de tractament de bitllets
Article 33 Activitats de vigilància i imposició de mesures correctores
Article 34 Obligacions d’informació

Títol V. Prevenció del frau i de la falsificació

Capítol I. Monedes

Article 35 Obligacions de les entitats que manegen efectiu en relació amb les monedes d’euro
Article 36 Obligació d’entrega de monedes falsificades
Article 37 Medalles i fitxes
Article 38 Excepcions en medalles i fitxes
Article 39 Autorització d’excepcions en medalles i fitxes

Capítol II. Bitllets

Article 40 Obligacions de les entitats que manegen efectiu en relació amb els bitllets d’euro
Article 41 Detecció de bitllets d’euro falsificats
Article 42 Obligació d’entrega de bitllets d’euro falsificats
Article 43 Bitllets no autoritzats
Article 44 Normes de reproducció dels bitllets d’euro
Article 45 Aplicació de mesures contra la reproducció irregular de bitllets d’euro

Títol VI. Cooperació i assistència

Article 46 Autoritats competents en relació amb la cooperació i l’assistència
Article 47 Centralització de la informació a escala nacional
Article 48 Recollida i accés de dades tècniques i estadístiques
Article 49 Cooperació per a la protecció de l’euro contra la falsificació
Article 50 Capacitat jurídica de l’Europol

Títol VII. Taxes

Article 51 Taxa de tractament de monedes
Article 52 Taxa de tractament de bitllets

Títol VIII. Règim sancionador

Article 53 Competències
Article 54 Subjectes infractors
Article 55 Infraccions administratives
Article 56 Procediment sancionador
Article 57 Sancions
Article 58 Terminis i prescripció
Article 59 Responsabilitat
Article 60 Recursos

Disposició final primera

Disposició final segona

ANNEX

Exposició de motius

Abans de la firma de l’Acord Monetari entre el Principat d’Andorra (d’ara endavant també “Andorra”) i la Unió Europea, el 30 de juny del 2011, Andorra no tenia una moneda oficial, ni havia celebrat cap acord monetari, ni amb Estats Membres de la Unió Europea, ni amb països tercers. Les monedes i els bitllets d’Espanya i França s’utilitzaven a Andorra de facto i van ser substituïts per bitllets i monedes d’euro l’1 de gener del 2002, després que l’1 de gener del 1999, l’euro va substituir les monedes dels Estats Membres participants en la tercera etapa de la Unió Econòmica i Monetària, entre els quals hi havia Espanya i França, de conformitat amb el Reglament del Consell (EC) núm. 974/98, del 3 de maig del 1998, sobre la introducció de l’euro. Andorra també havia emès algunes monedes de col·lecció denominades diners.

Segons s’estableix en l’Acord Monetari, Andorra té el dret d’emetre monedes d’euro i té l’obligació de donar curs legal als bitllets i a les monedes d’euro emeses per l’Eurosistema. L’Acord Monetari també permet a Andorra continuar emetent monedes de col·lecció denominades diners. Addicionalment, de conformitat amb el citat Acord Monetari, Andorra té el dret d’utilitzar l’euro com la seva moneda oficial, segons estableixen el Reglament del Consell (CE) núm. 1103/97, del 17 de juny del 1997, sobre determinades disposicions relatives a la introducció de l’euro i el Reglament del Consell (CE) 974/98 del 3 de maig del 1998 sobre la introducció de l’euro.

Aquest Projecte de llei s’estructura en vuit (8) títols: Títol I. Introducció, Títol II. Autoritats Competents, Títol III. Subjectes Obligats, Títol IV. Normes relatives a monedes i bitllets, Títol V. Prevenció del frau i de la falsificació, Títol VI. Cooperació i assistència, Títol VII. Taxes i Títol VIII. Règim sancionador; i té com a finalitat garantir el correcte compliment dels compromisos adquirits per Andorra, amb la signatura de l’Acord Monetari en relació amb l’adopció de tots els actes jurídics i normes de la Unió Europea mencionats a l’Annex de l’Acord relatiu a normes comunitàries sobre bitllets i monedes d’euro i a la prevenció del frau i de la falsificació de bitllets i monedes d’euro.

Concretament, les disposicions incorporades al marc jurídic andorrà mitjançant aquest Projecte de llei són les següents:

- Normes sobre bitllets i monedes d’euro:

- Reglament (CE) 975/98 del Consell, del 3 de maig del 1998, relatiu als valors nominals i les especificitats tècniques de les monedes d’euro destinades a la circulació.

Modificat per:

Reglament (CE) 423/1999 del Consell, del 22 de febrer del 1999, pel qual es modifica el Reglament (CE) 975/98 relatiu als valors nominals i les especificitats tècniques de les monedes d’euro destinades a la circulació.

Reglament (UE) 566/2012 del Consell, del 18 de juny del 2012, que modifica el Reglament (CE) 975/98 relatiu als valors nominals i les especificitats tècniques de les monedes d’euro destinades a la circulació.

- Conclusions del Consell, del 10 de maig del 1999, sobre el sistema de control de la qualitat de les monedes d’euro.

- Conclusions del Consell del 23 de novembre del 1998 i del 5 de novembre del 2002, sobre les monedes de col·lecció.

- Recomanació C(2008) 8625 de la Comissió, del 19 de desembre del 2008, relativa a la fixació de directrius comuns respecte a les cares nacionals i l’emissió de monedes d’euro destinades a la circulació (2009/23/CE).

- Reglament (UE) 651/2012 del Parlament Europeu i del Consell, del 4 de juliol del 2012, relatiu a l’emissió de monedes d’euro.

- Comunicació de la Comissió C(2001) 600, del 22 d’octubre del 2001, relativa a la protecció dels drets d’autor sobre el disseny de la cara comú de les monedes d’euro (2001/C 318/03).

- Reglament (UE) 1210/2010 del Parlament Europeu i del Consell, del 15 de desembre del 2010, relatiu a l’autenticació de les monedes d’euro i el tractament de les monedes d’euro no aptes per a la circulació.

- Orientació del Banc Central Europeu BCE/2003/5, del 20 de març del 2003, sobre l’aplicació de mesures contra la reproducció irregular de bitllets d’euro i sobre el canvi i la retirada de bitllets d’euro.

Modificada per:

Orientació del Banc Central Europeu BCE/2013/11, del 19 d’abril del 2013, que modifica l’Orientació del Banc Central Europeu BCE/2003/5 sobre l’aplicació de mesures contra la reproducció irregular de bitllets d’euro i sobre el canvi i la retirada de bitllets d’euro.

- Decisió del Banc Central Europeu BCE/2013/10, del 19 d’abril del 2013, sobre les denominacions, especificacions, reproducció, canvi i retirada dels bitllets d’euro.

- Reglament (UE) 2532/98 del Consell, del 23 de novembre del 1998, sobre les competències del Banc Central Europeu per imposar sancions que ha estat transposada al Projecte de llei...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR