La ordenaça penal

AutorAntoni Sabater i Tomàs
Càrrec de l'autorJutge d'apel·lacions
 1. Introduccio

  D'acord amb la postura predominant en les legislacions vigents, dels principáis paísos d'Europa Occidental, i en la doctrina, el Codi de Procediment instaura l'ordenanca Penal, sense precedent en l'ámbit processal penal del Principat, no així en el civil, en que des d'antany, és conegut l'Institut de l'Ordre(1), similar a l'Ordenanca Penal.

  La implantació d'aquest procediment monitori en el Codi de Procediment Penal, ha de centrar-se en l'efecte agilitzador i de ce1eritat que es perseglleix, recolzat en la simplificació i activitat dels seus trámits, i la tendencia a millorar el principi acusatori, estab1ert en els processos que es trameten per a la depuració de les infraccions de mitjana o escassa gravetat.

  - Condicions d'Admissibilitat

  Era precís que es tractes de les Contravencions penals, assenyalades en els apartáis 2, 3, 4 i 5 de l'article 63 del Decret de 29 de gener de 1988 actualment Art. 350 del Codi Penal, a saber:

 2. La tinenca en qualitat mínima de cannabis o estupefaents de toxicitat similar pel propi consum, o el consum individual i privat dels mateixos estupefaents.

 3. La conducció de vehicle automóbil sota la influencia de begudes alcohóliques quan el grau d'alcoholémia sigui superior a 0,8 i no excedeixi de 1,20

 4. La conducció d'un vehicle automóbil sense estar legalment habilitat.

 5. Els malstractes o actes de crueltat injustificada causats ais animáis.

 6. Els actes de pol.lució o degradació de la naturalesa que no posin en perill ni perjudiquin la salut de les persones o la vida animal o vegetal. (Art. 187)

 7. RESOLUCIO JUDICIAL

  El Batlle competent estudiará les diligencies instruídes amb motiu de la comissió de les faltes referides i comprovará si concurren les condicions necessáries d'admissibilitat.

  CONSIDERANT: que el dret positiu de tots els temps, (mes o menys rígidament) ha estab1ert una serie de normes rectores de l'activitat de l'órgan jurisdiccional i de les parts, en el desenvolupament, a través del temps i de l'espai, de la relació jurídico-processal, a fí d'oferir garanties de certesa jurídica i seguretat, establint, entre altres, que, per raons d'ordre, el procés s'integri per una serie de moments fonamentals qualificats de compartiments estañes, que, marcant límits a les activitats dels jutges i de les parts, i subordinant la seva eficacia a que es realitzin en el moment adequat, tal com estableix el principi d'eventualitat.

  CONSIDERANT: que, com a lógica conseqüéncia de l'exposat no existeix...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba