La ordenaça penal

AutorAntoni Sabater i Tomàs
Cargo del AutorJutge d'apel·lacions
 1. Introduccio

  D'acord amb la postura predominant en les legislacions vigents, dels principáis paísos d'Europa Occidental, i en la doctrina, el Codi de Procediment instaura l'ordenanca Penal, sense precedent en l'ámbit processal penal del Principat, no així en el civil, en que des d'antany, és conegut l'Institut de l'Ordre(1), similar a l'Ordenanca Penal.

  La implantació d'aquest procediment monitori en el Codi de Procediment Penal, ha de centrar-se en l'efecte agilitzador i de ce1eritat que es perseglleix, recolzat en la simplificació i activitat dels seus trámits, i la tendencia a millorar el principi acusatori, estab1ert en els processos que es trameten per a la depuració de les infraccions de mitjana o escassa gravetat.

  - Condicions d'Admissibilitat

  Era precís que es tractes de les Contravencions penals, assenyalades en els apartáis 2, 3, 4 i 5 de l'article 63 del Decret de 29 de gener de 1988 actualment Art. 350 del Codi Penal, a saber:

 2. La tinenca en qualitat mínima de cannabis o estupefaents de toxicitat similar pel propi consum, o el consum individual i privat dels mateixos estupefaents.

 3. La conducció de vehicle automóbil sota la influencia de begudes alcohóliques quan el grau d'alcoholémia sigui superior a 0,8 i no excedeixi de 1,20

 4. La conducció d'un vehicle automóbil sense estar legalment habilitat.

 5. Els malstractes o actes de crueltat injustificada causats ais animáis.

 6. Els actes de pol.lució o degradació de la naturalesa que no posin en perill ni perjudiquin la salut de les persones o la vida animal o vegetal. (Art. 187)

 7. RESOLUCIO JUDICIAL

  El Batlle competent estudiará les diligencies instruídes amb motiu de la comissió de les faltes referides i comprovará si concurren les condicions necessáries d'admissibilitat.

  CONSIDERANT: que el dret positiu de tots els temps, (mes o menys rígidament) ha estab1ert una serie de normes rectores de l'activitat de l'órgan jurisdiccional i de les parts, en el desenvolupament, a través del temps i de l'espai, de la relació jurídico-processal, a fí d'oferir garanties de certesa jurídica i seguretat, establint, entre altres, que, per raons d'ordre, el procés s'integri per una serie de moments fonamentals qualificats de compartiments estañes, que, marcant límits a les activitats dels jutges i de les parts, i subordinant la seva eficacia a que es realitzin en el moment adequat, tal com estableix el principi d'eventualitat.

  CONSIDERANT: que, com a lógica conseqüéncia de l'exposat no existeix...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR