Penes de contingut patrimonial

AutorAntoni Sabater i Tomàs
Cargo del AutorJutge d'apel·lacions
 1. Les penes patrimonials

  Les penes patrimonials son aquelles que infligeixen al condemnat un perjudici económic. Estudiarem seguidament: la multa, la caució, i el comís.

  La pena de multa, estigui ja concebuda com a pena (Anglaterra, França, Suíssa, Espanya), ja com a mesura correctiva (Alemanya Federal) o com a mesura educativa (Alemanya de l'Est), figura a títol principal o accessori en tots els Codis penals del món, i actúa, endemés, en substitució de les penes curtes de presó.

  L'article 265 de la Llei de Procediment Penal regula el pagament de la multa disposant que: «El pagament de la multa haurá de fer-se en el termini de 15 dies a partir del següent al de la notificació de la sentencia. Quan el condemnat no tingui recursos el Tribunal podrá autoritzar-lo a fer el pagament a terminis que serán fixats, tenint present la situació del reu. En cas d'impagament de la multa el Tribunal, previa audiencia del Ministeri Fiscal, podrá imposar al reu, al seu prudent arbitri, una pena privativa de llibertat per un temps máxim de sis mesos.»

  Actualment s'ha criticat severament la conversió automática en cas d'impagament, de la multa, en pena de presó, perqué constitlleix una discriminació contra l'infractor indigent. Convindria preveure un procediment judicial flexible que permetés establir una distinció entre la persona que es nega a pagar, i la que es troba en la impossibilitat real, de fer el pagament deliberat d'una multa que podria constituir una infracció a part, que portes aparellada una sanció individualitzada.

  L'article 265, transcrit atorga al Tribunal de Corts, un ampli marge perqué ateses les circumstáncies a que es refereix, l'anterior parágraf, imposi o no, en subtitució de la multa impagada, una pena privativa de llibertat.

  No obstant en Factualitat s'observa una forta tendencia vers la conversió automática, substituint-la per quedar sotmés a vigilancia.

  Per posar remei a les desigualtats que implica la fixació de la quantia de la multa, s'utilitza el sistema de la multa-dia, és igual per tots(1).

  Finalment destaquen la qüestió suscitada respecte a la possibilitat de que un tercer pagui la multa. Un sector de doctrina rebutja aquesta possibilitat ates el carácter personal de la pena, mentre que altre, la defensa perqué sino es deixaria de percebre una quantitat, sense avantatge ni utilitat per a ningú.

 2. La caucio

  La caució, mesura asseguradora o cautelar consistent en l'obligació del reu de presentar una persona que es faci...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR