Proposta d'aprovació del 3-11-2004 de l'adhesió al Conveni relatiu a les exposicions internacionals signat a París el 22 de novembre de 1928, modificat i complementat pels protocols del 10 de maig de 1948, el 16 de novembre de 1966 i el 30 de novembre de 1972, i també per l'esmena del 24 de juny de 1982 i l'esmena del 31 de maig de 1988.

Proposta

d'aprovació de l'adhesió al Conveni relatiu a les exposicions internacionals

signat a París el 22 de novembre de 1928, modificat i complementat pels

protocols del 10 de maig de 1948, el 16 de novembre de 1966 i el 30 de

novembre de 1972, i també per l'esmena del 24 de juny de 1982 i l'esmena del

31 de maig de 1988

Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 3 de novembre del 2004

ha aprovat la següent:

Proposta d'aprovació de l'adhesió al Conveni relatiu a les exposicions

internacionals signat a París el 22 de novembre de 1928, modificat i

complementat pels protocols del 10 de maig de 1948, el 16 de novembre de

1966 i el 30 de novembre de 1972, i també per l'esmena del 24 de juny de 1982

i l'esmena del 31 de maig de 1988

Els pobles des de temps immemorials han mantingut relacions econòmiques,

comercials i culturals entre ells. Freqüentment les viles i les ciutats que es

trobaven ubicades en enclavaments comercials organitzaven importants

mercats o fires on s'intercanviaven productes d'arreu, alhora que s'establien

vincles culturals i es confrontaven experiències i coneixements que suposaren

al llarg del temps l'augment i la millora de les relacions entre els pobles. En

l'evolució dels mercats i les fires, que asseguraven la prosperitat de les ciutats

on se celebraven, s'hi troba l'origen de les exposicions universals i

internacionals tal com les coneixem avui en dia. La primera d'aquestes va tenir

lloc a la ciutat de Londres l'any 1851. Aquesta primera exposició, on es

mostraren entre d'altres coses els avenços tècnics i culturals de l'època, va

tenir un gran èxit, fet que suposà que nombroses ciutats agafessin el relleu.

La necessitat de solucionar el conjunt de problemes que apareixeren i de donar

una reglamentació per evitar, d'una banda, la proliferació desordenada

d'aquestes manifestacions i d'aportar, d'altra banda, garanties als participants

de les exposicions, van suposar l'adopció del Conveni sobre exposicions

universals.

Va ser l'any 1928 quan es van reunir a París delegats de 31 estats, que

finalment van signar el 22 de novembre del mateix any el primer Conveni

encarregat de regular l'organització de les exposicions universals i

internacionals.

El Conveni de 1928 organitza i aclareix el funcionament de les exposicions

universals i internacionals reglamentant-ne la freqüència i definint els drets i les

obligacions dels expositors i dels organitzadors. Així doncs, amb la finalitat de

vetllar per la correcta consecució dels objectius esmentats, el mateix Conveni

creà l'Oficina Internacional d'Exposicions, com a organització internacional

encarregada de vetllar pels objectius enumerats al Conveni, de tal manera que

l'adhesió al Conveni internacional d'exposicions suposa l'adhesió a l'Oficina

Internacional d'Exposicions.

El conveni base va ser esmenat l'any 1948 i el 1966 mitjançant l'adopció de dos

protocols, i se'n va veure afectada bàsicament la freqüència de les exposicions.

Després de 40 anys de funcionament es va impulsar una revisió profunda del

Conveni de 1928 mitjançant la signatura del Protocol del 30 de novembre de

1972, que entrà en vigor el 9 de juny de 1980 i que va ser completat per

l'esmena del 24 de juny de 1982 i per la del 31 de maig de 1988, que regeix

actualment l'organització de les exposicions internacionals. Actualment 91

estats són membres de l'Oficina Internacional d'Exposicions.

El text del Conveni figura en l'apèndix del Protocol del 30 de novembre de 1972

del qual constitueix part integrant. El Conveni està format per 37 articles dividits

en 5 títols i un annex format per 11 articles. En el títol primer es defineix i es

precisa l'objecte del Conveni i es fa referència a les exposicions que resten fora

del seu àmbit. El títol segon s'ocupa de les condicions generals d'organització

de les exposicions internacionals i precisa les característiques i els continguts

que ha de tenir una exposició per poder-se considerar dins l'àmbit del Conveni;

en el títol tercer s'especifica el procediment a seguir en el moment en què un

estat membre vol procedir a l'enregistrament o reconeixement d'una exposició

internacional. El títol quart delimita les obligacions dels organitzadors

d'exposicions enregistrades i dels estats participants en les exposicions que es

trobin sota l'àmbit del Conveni. El darrer títol, sota l'enunciat Disposicions

institucionals, crea l'Oficina Internacional d'Exposicions, delimita els diversos

òrgans que conformen l'estructura de l'organització internacional, entre els

quals destaca l'Assemblea General com a òrgan principal, i especifica els

mitjans d'arranjament de controvèrsies, el procés d'adhesió i el procediment

d'esmenes. El text del Conveni es completa amb un annex on s'estableix el

règim duaner a què se sotmetran els articles importats per part dels participants

en exposicions internacionals, els béns que gaudeixen d'admissió temporal i el

règim referent als drets a la importació.

Amb relació al Principat d'Andorra, l'adhesió a l'Oficina Internacional

d'Exposicions li permetrà participar com a estat membre en els treballs de

l'Assemblea General i, concretament, en l'elaboració, adopció i publicació de la

normativa relativa a l'enregistrament, reconeixement, classificació i organització

de les exposicions internacionals així com al funcionament de l'Oficina, i de la

mateixa manera també li permetrà participar en l'aprovació del pressupost i el

control dels comptes de l'Oficina. A més, tenint en compte l'elevat nombre

d'estats que participen en els òrgans que conformen l'estructura interna de

l'organització, així com en els diversos esdeveniments vinculats amb l'Oficina

Internacional d'Exposicions, suposarà a nivell general el reforçament de la

col·laboració institucional i l'establiment de nous vincles amb el conjunt d'estats

membres de l'Oficina Internacional d'Exposicions.

D'acord amb el que s'ha exposat anteriorment,

S'aprova

L'adhesió d'Andorra al Conveni relatiu a les exposicions internacionals signat a

París el 22 de novembre de 1928, modificat i complementat pels protocols del

10 de maig de 1948, del 16 de novembre de 1966 i del 30 de novembre de

1972, i també per l'esmena del 24 de juny de 1982 i l'esmena del 31 de maig

de 1988.

El Ministeri d'Afers Exteriors donarà a conèixer la data d'entrada en vigor per al

Principat d'Andorra del Conveni esmentat.

Casa de la Vall, 3 de novembre del 2004

Francesc Areny Casal

Síndic General

Nosaltres els coprínceps manifestem el consentiment de l'Estat per obligar a

través d'ell, n'ordenem la publicació en el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra,

i autoritzem que a partir d'aquell moment es pugui lliurar l'instrument de

ratificació corresponent.

Jacques Chirac

Joan Enric Vives Sicília

President de la República Francesa

Bisbe d'Urgell

Copríncep d'Andorra

Copríncep d'Andorra

Protocol

de modificació del Conveni signat a París el 22 de novembre de 1928 relatiu a

les exposicions internacionals

Les parts d'aquest Conveni,

Considerant que les regles i els procediments instaurats pel Conveni relatiu a

les exposicions internacionals signat a París el 22 de novembre de 1928,

modificat i completat pels protocols del 10 de maig de 1948 i del 16 de

novembre de 1966, s'han revelat útils i necessaris tant per als organitzadors

d'aquestes exposicions com per als estats participants,

Amb el desig d'adaptar a les condicions de l'activitat moderna aquestes regles i

procediments i també els de l'organització encarregada de vetllar per la seva

aplicació, i de reunir aquestes disposicions en un sol instrument que ha de

substituir el Conveni de 1928,

han convingut el següent:

Article I

Aquest Protocol té per objecte:

 1. modificar les regles i els procediments relatius a les exposicions

  internacionals;

 2. modificar les disposicions relatives a les activitats de l'Oficina Internacional

  d'Exposicions.

  Modificació de l'article II

  El Conveni de 1928 es modifica de nou mitjançant aquest Protocol de

  conformitat amb els objectius expressats a l'article I. El text del Conveni així

  modificat figura en l'apèndix d'aquest Protocol del qual constitueix part

  integrant.

Article III

1. Aquest Protocol s'obre a la signatura de les parts en el Conveni de 1928 a

París del 30 de novembre de 1972 al 29 de novembre de 1973 i romandrà obert

després d'aquesta darrera data per a l'adhesió d'aquestes mateixes parts.

2. Les parts en el Conveni de 1928 poden esdevenir part en aquest Protocol

mitjançant:

 1. la signatura sense reserva de ratificació, acceptació o aprovació;

 2. la signatura sota reserva de ratificació, acceptació o aprovació, seguida de la

  ratificació, l'acceptació o l'aprovació;

 3. l'adhesió.

  3. Els instruments de ratificació, acceptació, aprovació o adhesió es dipositen

  prop del Govern de la República Francesa.

Article IV

Aquest Protocol entrarà en vigor en la data en què vint-i-nou estats n'hagin

esdevingut part en les condicions establertes a l'article III.

Article V

Les disposicions d'aquest Protocol no s'apliquen a l'enregistrament d'una

exposició per a la qual l'Oficina Internacional d'Exposicions n'hagi reservat una

data, fins a -i incloent-hi- la sessió del Consell d'Administració que hagi precedit

immediatament l'entrada en vigor d'aquest Protocol, de conformitat amb l'article

IV anterior.

Article VI

El Govern de la República Francesa notificarà als governs de les parts

contractants i també a l'Oficina Internacional d'Exposicions:

 1. les signatures, les ratificacions, les aprovacions, les acceptacions i les

  adhesions de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR