Protocol d' esmena del Conveni per a la protecció de les persones respecte del processament automatitzat de de les dades de caràcter personal, fet a Estrasburg el 10 d' octubre del 2018.

Fecha de publicación20 Julio 2022
Fecha30 Junio 2022
Número de Gaceta86
SecciónConsell General
CGI20220715_13_28_22

Protocol d' esmena del Conveni per a la protecció de les persones respecte del processament automatitzat de de les dades de caràcter personal, fet a Estrasburg el 10 d' octubre del 2018

Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 30 de juny del 2022 ha aprovat la ratificació al següent:

Protocol d' esmena del Conveni per a la protecció de les persones respecte del processament automatitzat de de les dades de caràcter personal, fet a Estrasburg el 10 d' octubre del 2018

El Conveni per a la protecció de les persones respecte del processament automatitzat de les dades de caràcter personal és l' únic instrument jurídic internacional vinculant en l' àmbit de la protecció de dades i amb vocació d' universalitat. Les disposicions del Protocol d' esmena del Conveni per a la protecció de les persones respecte del processament automatitzat de de les dades de caràcter personal pretenen garantir la coherència i la compatibilitat amb d' altres marcs jurídics aplicables en la matèria, sobretot amb el dret de la UE.

Des de l' any 1985, la regulació i l' ús de les dades de caràcter personal han evolucionat tenint en compte els nous reptes relatius a la protecció de la vida privada derivats de la utilització, cada cop més important, de les noves tecnologies de la informació, de la mundialització de les operacions de tractament i dels fluxos cada cop més grans de les dades de caràcter personal.

En aquest sentit, el Protocol addicional del Conveni per a la protecció de les persones respecte del processament automatitzat de les dades de caràcter personal relatiu a les autoritats de control i els fluxos transfronterers de dades va reforçar la protecció de les dades de caràcter personal i la vida privada i va introduir un nou aspecte, en el sentit que regula els fluxos transfrontereres de dades personals a destinació de països tercers, no sotmesos a l' àmbit d' aplicació del Conveni.

El Protocol d' esmena es va obrir a la signatura el 10 d' octubre del 2018 i estableix un marc jurídic multilateral destinat a facilitar els fluxos transfronterers de dades oferint garanties efectives en cas d' utilització de dades de caràcter personal. Aquest Protocol és una passarel·la que uneix els Estats marcs normatius diferents, especialment amb la nova legislació de la Unió Europea en vigor des del 25 de maig del 2018.

El Protocol d' esmena reforça les exigències relatives als principis de proporcionalitat i de minimització de dades i de lleialtat del processament de dades. S' amplia també la llista de les dades sensibles, que comptarà a partir d' ara amb les dades genètiques i biomètriques i aquelles en relació a l' origen ètnic i a la afiliació sindical. Endemés, el Protocol d' esmena estableix que s' hauran de notificar totes les violacions relatives a les dades personals, i que els processaments de dades de caràcter personal hauran de ser més transparents. Es reforça també la responsabilitat dels responsables del processament de dades. Així mateix, també es posa en funcionament un règim clar dels fluxos transfronterers de dades de caràcter personal. Finalment es reforcen els poders i la independència de les autoritats de protecció de dades així com les bases legals necessàries a la cooperació internacional.

Amb la ratificació del Protocol d' esmena, Andorra continua la tasca iniciada al 1994 d' incorporar progressivament dins del seu ordenament jurídic els nous instruments internacionals del Consell d' Europa per continuar perseguint i reforçant la cooperació entre els diferents Estats i continuar col·laborant en el desenvolupament normatiu en un àmbit tan sensible actualment com la protecció de les dades personals i el seu tractament automatitzat. L' aprovació de la Llei 29/2021, de 28 d' octubre, qualificada de protecció de dades personals, reprèn la normativa europea actualitzant el marc normatiu vigent a Andorra i garantint que la normativa andorrana compleix amb els continguts del Protocol d' esmena.

Tenint en compte les consideracions exposades, atès que el 28 de gener del 2019 la Ministra d' Afers Exteriors va signar a Estrasburg el Protocol esmentat,

S' aprova:

La ratificació del Principat d' Andorra del Protocol del Conveni per a la protecció de les persones respecte del processament automatitzat de de les dades de caràcter personal.

El Ministeri d' Afers Exteriors donarà a conèixer la data de l' entrada en vigor per a Andorra del Protocol.

Casa de la Vall, 30 de juny del 2022

Roser Su'é Pascuet
Síndica General

Nosaltres els coprínceps manifestem el consentiment de l' Estat per obligar a través d' ell, n' ordenem la publicació en el Butlletí Oficial del Principat d' Andorra, i autoritzem que a partir d' aquell moment es pugui lliurar l' instrument de ratificació corresponent.

Joan Enric Vives Sicília Emmanuel Macron
Bisbe d' Urgell President de la República Francesa
Copríncep d' Andorra Copríncep d' Andorra

Protocol d' esmena del Conveni per a la protecció de les persones respecte del processament automatitzat de les dades de caràcter personal

Preàmbul

Els Estats membres del Consell d' Europa i les altres parts del Conveni per a la protecció de les persones respecte del processament automatitzat de les dades de caràcter personal (STE núm. 108), obert a la signatura a Estrasburg el 28 de gener de 1981 (en endavant ' el Conveni' );

Tenint en compte la Resolució número 3 sobre la protecció de dades i la vida privada en el tercer mil·lenari, adoptada en la 30a Conferència del Consell d' Europa dels ministres de Justícia (Istanbul, Turquia, 24-26 de novembre del 2010);

Tenint en compte la Resolució 1843 (2011) de l' Assemblea Parlamentària del Consell d' Europa, ' La protecció de la vida privada i de les dades de caràcter personal a Internet i als mitjans de comunicació en línia' , així com la seva Resolució 1986 (2014), ' Millorar la protecció i la seguretat dels usuaris dins el ciberespai' ;

Tenint en compte l' Opinió 296 (2017), ' Projecte de Protocol d' esmena al Conveni per a la protecció de les persones respecte del processament automatitzat de dades de caràcter personal (STE núm. 108) i el seu informe explicatiu' , adoptat per la comissió permanent, que actua en representació de l' Assemblea Parlamentària del Consell d' Europa el 24 de novembre del 2017;

Considerant que han aparegut nous reptes en matèria de protecció de les persones respecte del processament de dades de caràcter personal d' ençà de l' adopció del Conveni;

Considerant la necessitat de vetllar perquè el Conveni continuï complint la seva funció primordial en matèria de protecció de les persones respecte del processament de dades de caràcter personal, així com, de manera més general, per a la protecció dels drets humans i les llibertats fonamentals;

Han convingut el següent:

Article 1

1. Se substitueix el primer apartat del preàmbul del Conveni com segueix:

' Els Estats membres del Consell d' Europa i els altres signataris d' aquest Conveni [& ].'

2. Se substitueix el tercer apartat del preàmbul del Conveni com segueix:

' Considerant que és necessari garantir la dignitat humana, així com la protecció dels drets humans i les llibertats fonamentals de tota persona, i respecte a la diversificació, la intensificació i la mundialització dels processaments de dades i dels fluxos de dades de caràcter personal, l' autonomia personal, fonamentada en el dret de tota persona a controlar les seves pròpies dades de caràcter personal i el processament que se' n fa [& ].'

3. Se substitueix el quart apartat del Conveni com segueix:

' Recordant que el dret a la protecció de dades de caràcter personal s' ha de considerar respecte a la seva finalitat dins la societat i que s' ha de conciliar amb altres drets humans i les llibertats fonamentals, com ara la llibertat d' expressió [& ].'

4. S' afegeix al Conveni l' apartat següent després del quart apartat del preàmbul:

' Considerant que aquest Conveni permet tenir en compte, en aplicació de les regles que estableix, el principi del dret d' accés als documents oficials [& ].'

5. Se suprimeix l' apartat cinquè del preàmbul del Conveni. S' hi afegeixen els nous apartats cinquè i sisè següents:

' Reconeixent la necessitat de promoure els valors fonamentals del respecte de la vida privada i de la protecció de dades de caràcter personal a escala mundial, i afavorir d' aquesta manera la lliure circulació d' informació entre els pobles [& ].'

' Reconeixent l' interès d' intensificar la cooperació internacional entre les parts del Conveni [& ].'

Article 2

Se substitueix la redacció de l' article 1 del Conveni com segueix:

' La finalitat d' aquest Conveni és protegir tota persona física, sigui quina sigui la seva nacionalitat o residència, pel que fa al processament de dades de caràcter personal, i contribuir d' aquesta manera al respecte dels seus drets humans i de les seves llibertats fonamentals, i en especial del dret a la vida privada.'

Article 3

1. Se substitueix la lletra b de l' article 2 del Conveni com segueix:

' b) per processament de dades s' entén qualsevol operació o conjunt d' operacions efectuades sobre les dades de caràcter personal, com ara la recollida, el registre, la conservació, la modificació, l' extracció, la comunicació, el lliurament, l' eliminació o la destrucció de dades, o l' aplicació d' operacions lògiques o aritmètiques a aquestes dades [& ].'

2. Se substitueix la redacció de la lletra c de l' article 2 del Conveni com segueix:

' c) en el cas que no s' utilitzi cap processament automatitzat, el processament de dades designa una operació o operacions efectuades en les dades de caràcter personal dins d' un conjunt estructurat de dades que són accessibles o que es poden trobar segons uns criteris específics [& ].'

3. Se substitueix la lletra d de l' article 2 del Conveni de la manera següent:

' d) responsable del processament: és la persona física o jurídica, l' autoritat pública, el servei, l' agència o qualsevol altre organisme que, sol o de manera conjunta amb altres, disposa...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR