Reglament regulador de les revisions mèdiques dels immigrants, de 21-1-98.

Reglament

regulador de les revisions mèdiques

Vist el Reglament laboral, de dates 17 de juliol i 22 de

desembre de 1978, modificat en dates 28 de maig de 1979,

26 de juny de 1980, 25 d'abril de 1984 i 13 de juliol de

1990, i en particular l'article 47;

Vist el Decret del M.I. Consell General, de data 8 de

febrer de 1969;

Vist el Reglament regulador de les revisions mèdiques

dels immigrants, de data 15 de juny de 1993, en el qual

es desenvolupa el procediment de les revisions mèdiques

dels immigrants, tant des de la vessant mèdica com des de

l'administrativa;

Vist el Decret, de data 15 de juliol de 1993, de creació

del Servei de Revisions Mèdiques i del seu funcionament;

Vist el Decret, de data 13 d'octubre de 1994, en el qual

s'estableix que dins de l'estructura orgànica bàsica del

Ministeri de Sanitat, una de les seccions del Servei de

Medicina Legal i Forense és la de Revisions Mèdiques;

Vist el Decret de creació i funcionament del Servei de

Medicina Legal i Forense, de data 8 de novembre de 1994,

en el qual s'estableix que el Servei de Revisions

Mèdiques queda assimilat per aquest, que el defineix com

a l'òrgan tècnic coordinador de les activitats, els

serveis i les prestacions socials i sanitàries pròpies de

l'especialitat de medicina legal i forense, i el dota

d'una estructura organitzativa coherent i adequada a les

funcions que ha de desenvolupar;

Vist el Decret, de data 17 de novembre de 1994, en el

qual s'estableixen les tarifes mínimes del Servei de

Medicina Legal i Forense;

Vist el Decret, de data 16 de novembre de 1995, segons el

qual el Servei de Medicina Legal i Forense s'adscriu tant

orgànicament com pressupostària a la Secretaria d'Estat

d'Interior;

Vist el Decret, de data 11 de gener de 1996, en el qual

s'estableixen l'estructura administrativa i les funcions

pròpies de la Secretaria d'Estat d'Interior;

Vist el Decret, de data 14 d'agost de 1996, en el qual

s'estableix l'adscripció i les funcions del Servei de

Revisions Mèdiques;

Vist el Decret, de data 14 d'agost de 1996, de creació

del Departament de Medicina Legal;

Vist el Decret, de data 29 d'agost de 1996, de creació

del Servei Mèdic d'Immigració;

Atesa la necessitat d'adaptar a la nova legislació la

reglamentació en matèria de revisions mèdiques i amb la

finalitat d'actualitzar aquesta normativa en matèria

d'immigració, el Govern, en data 21 de gener de 1998,

aprova un nou Reglament regulador de les revisions

mèdiques dels immigrants.

Capítol I. Principis generals

Article 1

Obligatorietat de la revisió mèdica

 1. Per obtenir una autorització d'immigració, en

  qualsevol de les diferents modalitats, les persones

  estrangeres que desitgin exercir qualsevol activitat

  assalariada o no assalariada al Principat d'Andorra han

  de passar la revisió mèdica dels immigrants corresponent,

  el resultat de la qual ha de ser favorable.

 2. No s'eximeixen del compliment d'aquesta obligació les

  persones amb presència transitòria a Andorra per motius

  laborals si aquesta durada és superior a un (1) mes.

Article 2

Finalitat de la revisió mèdica

La revisió mèdica dels immigrants té per objecte

principal la prevenció i el control del risc social

mitjançant l'avaluació de l'estat de salut de les

persones estrangeres que desitgen treballar al Principat

d'Andorra.

Article 3

Funció de la revisió mèdica

Amb la finalitat d'aconseguir l'objecte esmentat, la

revisió mèdica dels immigrants té les funcions següents:

 1. Assegurar l'adaptació de l'estat de salut del

  treballador a l'activitat laboral que ha de desenvolupar.

 2. Detectar malalties i/o problemes de salut invalidants,

  que puguin donar lloc a incapacitats laborals totals i/o

  permanents, que exposin la persona a perllongades

  hospitalitzacions i/o la facin improductiva laboralment.

 3. Proporcionar a les persones nouvingudes una informació

  bàsica orientada a promoure una utilització adequada dels

  serveis sanitaris.

  Capítol II. Administracions interessades

Article 4

Departament de Treball del Servei d'Immigració

 1. El Departament de Treball del Servei d'Immigració

  informa tota persona estrangera nouvinguda que desitgi

  exercir una activitat assalariada o no assalariada al

  Principat d'Andorra, de la finalitat i del contingut de

  la revisió mèdica dels immigrants, mitjançant un document

  explicatiu que es lliura en tramitar una sol.licitud

  d'obtenció d'autorització d'immigració.

 2. Correspon al...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR