Resolucions judicials: providencies i autes

AutorAntoni Sabater i Tomàs
Cargo del AutorJutge d'apel·lacions
 1. Introduccio

  Els órgans jurisdiccionals que actúen en el procés penal han d'ordenar el procediment mitjancant actes jurídics, tant per assolir el desenvolupament del procés iniciat fins a la seva terminado, com per decidir les qüestions incidentals o el fons que es suscitin; tot el qual porten a efecte per mitjá de providencies, autes i sentencies, notificacions, citacions i requeriments.

  A les esmentades actuacions es refereixen els Art. 202 i següents del Codi de Procediment Penal; les resolucions judicials que podran adoptar-se serán, prescriu el referit article, providencies, autes i sentencies.

  Les providencies contindran la resolució del Batlle o Tribunal, la data en que s'acordin i la rúbrica del Batlle o Jutge d'Apel.lacions i la signatura del Secretan. Els autes es redactaran, fonamentant-los, en Resultants i Considerants concrets i limitats uns i altres a la qüestió que es decideixi. (Art. 203)

  Quan ais requisits formáis i de fons de la sentencia ens remetem a tot alló exposat en el Capítol 6é., Títol 17.

  A les notificacions i citacions, com a actes de comunicació dels órgans jurisdiccional amb les parts i tercers, s'hi referix el Capítol II del Títol Seté del Codi de Procediment Penal.

  La notificació és l'acte destinat a posar en coneixement de les parts o de tercers un determinat acte. Es un acte complementan, com a derivat d'un altre principal, sense que aixó no obstant pugui negar-se-li autonomía.

  Les notificacions s'efectuaran mitjancant el lliurament de copia o fotocopia autentificada de la resolució, fent-se constar el dia, hora i el lloc en que es practiqui l'esmentada diligencia, amb la signatura de la persona que rep la notificació, sota la fe del Secretan. Quan la notificació s'efectuí en el domicili de les parts, el Secretan podrá delegar al Nunci per portar-la a la práctica. (Art. 210)

  Quan el Secretari no trobi a la persona a la qual va a notificar, lliurará la copia de la resolució a qualsevol persona de la casa, comencant per la més caracteritzada i en defecte seu a qualsevol veí, preferentement el més immediat. Si la persona requerida es negués a signar el rebut, ho faran dos testimonis que es buscaran expressament, els quals no es podran negar a fer-ho sota pena de multa fins a 15.000.-pessetes. (Art. 211)

  En la diligencia anterior hom fará constar l'obligació per part d'aquell que rep la copia de lliurar-la a qui havia d'ésser notificada, immediatament que retorni al seu domicili, sota pena de multa assenyalada...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR