El sobreseiment

AutorAntoni Sabater i Tomàs
Cargo del AutorJutge d'apel·lacions
 1. Introduccio

  Completada i acabada la instrucció sumarial, el Tribunal haurá de resoldre sobre la sol.licitud que les parts Acusacióres hagin pogut formular de sobreseiment, o obertura del judici, o declaració de contravenció penal del fet.

  El sobreseiment és una resolució judicial en forma d'aute, que prodlleix la terminado o suspensió d'una causa criminal, bé per estimar-se que el fet que el motiva no constitlleix delicte ni falta, bé per no ésser responsable del mateix la persona o persones a les quals s'haurá enjudiciat, o per no haver-hi proves suficients per acusar-Íes en el moment processal en qué la disposició s'ha de dictar.

  El Codi de Proc. Penal estatlleix que el sobreseiment podrá ésser definitiu o provisional, total o parcial.

  El sobreseiment será definitiu:

  1) Quan resulti amb evidencia que el delicte no s'ha comes.

  2) Quan el fet provat no constitlleixi delicte.

  3) Quan apareguin exempts de responsabilitat penal els processats. (Art. 142)

  El sobreseiment será provisional:

  1) Quan no resultin del procés prou mitjans de justificació per a demostrar la perpretació del delicte.

  2) Quan, comprovant el fet criminal, no apareguin indicis per a determinar els seus autors, cómplices o encobridors. (Art. 143)

  El sobreseiment definitiu será irrevocable, deixant fermament tancat el judici.

  El sobreseiment provisional deixa el sumari obert fins a l'aparició de noves dades o comprovants, llevat el cas de prescripció. (Art. 144)

  El Codi distingeix entre sobreseiment total o parcial; tot i aixó, no desenvolupa en articles posteriors, en qué consisteix cadascun d'aquests tipus de sobreseiment, que tenen aplicació en els supósits de litis-consorci passiu penal, quan han estat processades váries persones com autors, cómplices o encobridors. El sobreseiment total és complet i afecta tots els processats, qualsevol que sigui el grau de participado personal en el fet punible.

  El sobreseiment parcial o subjectivament incomplet, tan sols afecta a alguns dels processats i únicament respecte dels mateixos sobreseu la causa, que continua referent ais restants. Si el sobreseiment és total, s'arxivaran la causa i les peces de convicció que no tinguin propietari conegut, les altres es lliuraran al que demostri ésser-ho.

  Si el sobreseiment, fos parcial s'acordará obrir el judici oral respecte dels processats ais quals aquell acord no els afecti.

 2. EFECTES DEL SOBRESEIMENT

  1. Sobreseiment Iliure

   1. El sobreseiment Iliure prodlleix l'excepció de cosa jutjada...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR