Decret del 17-10-2018 pel qual s' aprova el Reglament de quota especial de les autoritzacions d' immigració temporals per a les activitats de la temporada d' hivern 2018-2019 en el sector dels comerços de lloguer de material esportiu.

 
EXTRACTO GRATUITO
GOVERN
1/5
www.bopa.ad
24 d'octubre del 2018Núm. 62
Dipòsit legal: AND.2-2015
Decret
L’aprovació d’una quota especial d’autoritzacions d’immigració temporals vinculades a l’època hivernal, a
l’empara del que estableix l’apartat 7 de l’article 23 de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modicació de la
Llei qualicada d’immigració, es justica per l’augment de l’activitat productiva que experimenta el Principat
d’Andorra durant aquest període. Així doncs, aquest caràcter marcadament estacional fa necessària l’apro-
vació del contingent d’immigració que s’estableix en aquest Reglament, tenint en compte que l’ocupació
laboral de caràcter indenit en l’àmbit dels comerços de lloguer de material esportiu no és equiparable
amb les contractacions que s’hi efectuen amb motiu de la temporada de neu.
La millora de la situació econòmica i social del país ha motivat en els darrers anys l’aprovació de reglaments
de quota especial en virtut dels quals s’incrementaven de manera progressiva els contingents, atesa la di-
cultat creixent per cobrir les necessitats de treballadors de les empreses mitjançant el mercat de treball
intern, com a conseqüència de la disminució de persones inscrites al Servei d’Ocupació i de l’augment de
l’activitat productiva. Aquesta situació encara s’esdevé i, per aquest motiu, s’ha de decidit de seguir ampliant
i exibilitzant el nombre d’autoritzacions temporals.
Així doncs, per elaborar el contingent de quota que estableix aquest Reglament, el Govern ha pres en
consideració les dades de què disposa el Servei d’Ocupació, arran de les quals es pot armar que amb les
persones que hi ha registrades, és a dir, les persones que cerquen feina i les persones que pretenen una
millora en l’ocupació laboral, no es poden satisfer totes les necessitats que requereix el mercat laboral
andorrà durant la campanya hivernal. D’aquesta manera, malgrat que es referma el compromís de prio-
ritzar l’accés a l’ocupació de les persones nacionals o residents que estan en situació de recerca o millora
de treball, tal com exigeix l’apartat 3 de l’article 23 de la norma immigratòria, cal conciliar aquesta prioritat
amb la satisfacció, en la mesura en què sigui possible, de les necessitats de treballadors que experimenten
els comerços de lloguer de material esportiu durant la temporada d’hivern, la qual cosa és cabdal per a la
bona marxa de l’economia productiva del Principat d’Andorra. En el mateix sentit, el Govern ha tingut en
compte, d’una banda, el consum del contingent de quota aprovat l’any anterior en el sector que ens ocupa,
i, d’altra banda, ha ampliat la proporció del nombre d’autoritzacions per a treballadors nacionals d’estats
que no hagin signat i raticat un conveni amb el Principat d’Andorra, o que no siguin membres de la Unió
Europea o de l’Espai Econòmic Europeu, atesa la dicultat constatada per cobrir els llocs de treball que
necessiten les empreses.
Finalment, s’ha actualitzat la graella salarial de conformitat amb la variació a l’alça de l’índex de preus al
consum.
Aquest Reglament es desglossa en deu articles que en deneixen l’objecte i les activitats laborals concer-
nides; xen el nombre d’autoritzacions que són objecte de la quota especial aprovada, des d’una perspec-
tiva global d’una banda, i empresarial d’altra banda, i les condicions per a la concessió; incideixen en els
requisits salarial, de titulació i d’experiència, així com en els visats i les despeses de repatriació; determinen
la possibilitat excepcional d’ampliar el nombre d’autoritzacions, i regulen el termini de presentació de les
sol·licituds, la vigència de les autoritzacions concedides i les vicissituds derivades del canvi de lloc treball.
Finalment, el Reglament consta d’un annex amb dos taules que estableixen la classicació salarial de les
ocupacions concretes que s’encabeixen en la quota especial que s’aprova i l’import de la pensió alimentària
i l’allotjament.
Quotes d’immigració
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2018-
10-23
09:24:26

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA