Edicte del 12 d' agost del 2019, pel qual es notifica l' actualització de l' import de l' acord d' embargament sobre els béns i drets de la Sra. Maria Àngels AMORÓS ORELL.

 
EXTRACTO GRATUITO
SAIGF20190812_00_53_44

Edicte

Xavier GRANYÓ RIBES, saig del Principat d' Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer del Fener núm. 11, 5è-2a, edifici Eland Unió, d' Andorra la Vella, en virtut del Decret de nomenament del 27 d' abril del 2016, i de les funcions que m' atorga la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modificada per la Llei 8/2017, del 20 d' abril.

A SOL·LICITUD de la societat PERITAXA SAU.

EN EXECUCIÓ DE:

La Sentència número 000151/2016 dictada pel Tribunal Unipersonal del Batlle, el 17 d' octubre del 2016, en el marc de la causa tramitada pel procediment abreujat: 7001842/2013, de l' Aute d' execució dictat el 9 de març del 2017, en el marc del procés executori: 9000151/2017, de l' Aute dictat el 18 d' octubre del 2018, en el marc de l' incident d' execució: 7000284/2017, esdevingut ferm i executiu, segons acredita el certificat emès el 10 de desembre del 2018 i de l' Aute de liquidació dictat el 15 de febrer del 2019 com a complement d' aquesta mateixa execució.

Faig saber

Que, l' 1 de març del 2019, VAIG ACORDAR L' EMBARGAMENT i mitjançant aquest edicte ACTUALITZÓ L' IMPORT DE L' ACORD D' EMBARGAMENT,

Sobre els béns i drets de la Sra. Maria Àngels AMORÓS ORELL, identificada amb el número de cens: 19496E, per un import de SIS MIL TRES-CENTS NORANTA-CINC EUROS (6.395,00 ' ), suficient de moment per cobrir el deute objecte de la present execució.

En virtut del que estableix l' article 5, apartat 3r, de la Llei 44/2014, del 18 de desembre, de l' embargament, en qualsevol moment, el saig d' una banda i la persona embargada d' altra banda, poden posar-se d' acord en l' ordre d' embargament dels béns o drets.

Motiu pel qual la informo mitjançant la present publicació, que pot proposar un ordre d' embargament dels seus béns i drets que garanteixi el cobrament del deute amb la mateixa eficàcia que els altres béns i drets susceptibles d' embargament.

A manca de proposta o d' acord, procediré a embargar els béns i drets de la Sra. Maria Àngels AMORÓS ORELL, seguint l' ordre fixat a l' article 108, de la Llei de bases de l' ordenament tributari, tot i tenint en compte la proporcionalitat entre el valor dels béns i drets i l' import que és objecte de l' embargament, la més gran facilitat de realització i la mínima onerositat per a la persona embargada.

...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA