Edicte del 4 de novembre 2019, pel qual, a petició de l' Hble. Comú de Sant Julià de Lòria, s' acorda l' embargament sobre els béns i drets de diverses persones i/o societats.

 
EXTRACTO GRATUITO
SAIGF20191104_00_46_41

Edicte

Xavier GRANYÓ RIBES, saig del Principat d' Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer del Fener, núm. 11, 5è-2a, edifici Eland Unió, d' Andorra la Vella, en virtut del Decret de nomenament del 27 d' abril del 2016, i de les funcions que m' atorga la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modificada per la Llei 8/2017, del 20 d' abril.

A SOL·LICITUD de l' Hble. COMÚ DE SANT JULIÀ DE LÒRIA, havent designat com a domicili a efectes de notificació aquest despatx professional.

EN EXECUCIÓ DE:

Les resolucions administratives dictades per l' Hble. Comú de Sant Julià de Lòria, esdevingudes fermes i exigibles per la via forçosa.

Faig saber

Que, el 4 de novembre del 2019, mitjançant aquest edicte,

ACORDO L' EMBARGAMENT:

Sobre els béns i drets de les persones i/o societats que es relacionen a continuació:

PERSONA EMBARGADA

IMPORT EMBARGAMENT

EXECUCIÓ ACTE

NÚMERO EXPEDIENT

BREA RODRÍGUEZ, SERGI
CENS:045439A

209,57'

REBUTS:000221802/00 -000261368/00

EX-AD/19-011208-X

AGUADO GARCIA, JOAQUIM
CENS:136131W

1.316,92

REBUTS:000222295/00 -000240582/00 -000261875/00 -000265506/00 -000266672/00 -000268226/00 -000270413/00 -000276681/00 -000290625/01

EX-AD/19-011210-X

En virtut del que estableix l' article 5, apartat 3, de la Llei 44/2014, de 18 de desembre, de l' embargament, en qualsevol moment, el saig d' una banda i la persona embargada, d' altra banda, poden posar-se d' acord en l' ordre d' embargament dels béns o drets.

Motiu pel qual informo als interessats mitjançant aquesta publicació, que poden proposar un ordre d' embargament dels seus béns i drets que garanteixi el cobrament del deute amb la mateixa eficàcia que els altres béns i drets susceptibles d' embargament.

A manca de proposta i/o d' acord, procediré a embargar els béns i drets de les persones i/o societats que es relacionen, seguint l' ordre fixat a l' article 108 de la Llei de bases de l' ordenament tributari, tot i tenint en compte la proporcionalitat entre el valor dels béns i drets i l' import que és objecte de l' embargament, la més gran facilitat de realització i la mínima onerositat per a les persones i/o societats embargades.

MOLT IMPORTANT

Un cop publicat el present acord d' embargament i en mèrits del que disposa l' article 40...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA