Edicte del 4 de novembre del 2019, pel qual es notifica l' acord d' execució i es requereix el pagament a la societat ELÈCTRICA ANTONIO, SLU.

 
EXTRACTO GRATUITO
SAIGF20191104_00_15_25

Edicte

Xavier GRANYÓ RIBES, saig del Principat d' Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer del Fener núm. 11, 5è-2a, edifici Eland Unió, d' Andorra la Vella, en virtut del Decret de nomenament del 27 d' abril del 2016, i de les funcions que m' atorga la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modificada per la Llei 8/2017, del 20 d' abril.

A SOL·LICITUD del Sr. Marcos FERN'NDEZ FERN'NDEZ.

ACTUANT EN EXECUCIÓ DE:

La sentència dictada pel Tribunal Unipersonal del Batlle, el 25 de febrer del 2019, en el marc de la causa: 4000018/2019, esdevinguda ferma i executiva, segons acredita el certificat emès el 25 de febrer del 2019 i l' Aute de liquidació de data 11 de juliol del 2019, en el marc de la causa: 9000238/219, esdevingut ferm i executiu, segons acredita el certificat emès el 23 de setembre del 2019.

Faig saber

Que, el 4 d' octubre del 2019, VAIG ACORDAR L' EXECUCIÓ I VAIG REQUERIR

A la societat ELÈCTRICA ANTONIO, SLU, identificada amb el número de societat: 707834-Y, perquè en el termini màxim de tretze (13) dies hàbils, a comptar de la publicació d' aquest Edicte, satisfaci en aquest despatx professional o pel mitjà que estimi convenient, l' import de QUATRE MIL CINC-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS (4.584,30 ' ), objecte de la present execució.

ADVERTÈNCIA

En mèrits del que disposa l' apartat 2n.d), de l' article 38, de la Llei...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA