Edicte del 25-11-2019 pel qual es notifica l' acord d' execució i es requereix el pagament a la Sra. Andrea Dobarro Fern'ndez.

 
EXTRACTO GRATUITO
SAIGF20191124_23_28_23

Edicte

Edicte del 25-11-2019 pel qual es notifica l' acord d' execució i es requereix el pagament a la Sra. Andrea Dobarro Fern'ndez

Xavier Granyó Ribes, saig del Principat d' Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer del Fener núm. 11, 5è-2a, edifici Eland Unió, d' Andorra la Vella, en virtut del Decret de nomenament del 27 d' abril del 2016, i de les funcions que m' atorga la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modificada per la Llei 8/2017, del 20 d' abril.

A sol·licitud de Servei Andorrà d' Atenció Sanitària (SAAS)

Actuant en execució de:

L' Aute dictat pel Tribunal Unipersonal del Batlle, el 16 de maig del 2019, en el marc de la causa tramitada pel procediment executiu de l' ordre judicial de pagament: 2000119/2019, esdevingut ferm i executiu.

Faig saber

Que, el 25 d' octubre del 2019, vaig acordar l' execució i requerir:

A la Sra. Andrea Dobarro Fern'ndez, identificada amb el número de cens: 191457H, perquè en el termini màxim de tretze (13) dies hàbils, a comptar de la publicació d' aquest Edicte, satisfaci en aquest despatx professional o pel mitjà que estimi convenient, l' import de quatre-cents noranta-dos euros amb seixanta-nou cèntims (492,69 ' ), objecte de la present execució.

Advertència:

En mèrits del que disposa l' apartat 2n.d), de l' article 38, de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modificada per la Llei...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA