Edicte de 3-1-2020, pel qual es notifica el requeriment del saig i es requereix el pagament a diverses persones físiques i/o jurídiques, a instància de M.I. Govern ' Servei de Policia.

 
EXTRACTO GRATUITO
SAIGF20200103_11_33_05

Edicte

Edicte de 3-1-2020, pel qual es notifica el requeriment del saig i es requereix el pagament a diverses persones físiques i/o jurídiques, a instància de M.I. Govern ' Servei de Policia

Jo, Goretti López J'uregui, saig del Principat d' Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer Pau Casals, núm. 8, edifici Cornella II, 2n-2a, de la Parròquia d' Andorra la Vella, en virtut del Decret de nomenament del 27 d' abril del 2016 i en compliment de les funcions que m' atorga la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modificada per Llei 8/2017, del 20 d' abril.

A sol·licitud de: M.I Govern d' Andorra ' Servei de Policia, havent designat aquest despatx professionals com a domicili a efectes de notificació.

En execució de:

Les sancions imposades pel Servei de Policia que es relacionen i detallen en el llistat que es publica a continuació.

Faig saber

Que el 3 de gener de 2020, mitjançant aquest edicte i, en mèrits del que disposa la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modificada per Llei 8/2017, del 20 d' abril, es notifica el requeriment del saig emès en la data que es detalla a continuació i en virtut del mateix,

Requereixo expressament:

A les persones físiques i/o jurídiques que es relacionen a continuació, perquè en el termini màxim de tretze (13) dies hàbils, a comptar de la publicació d' aquest Edicte, satisfacin respectivament en aquest despatx professional o pel mitjà que estimin convenient, els imports objecte de les execucions que es relacionen i es detallen a continuació:

Identificació de la persona executada

Import objecte requeriment*

Identificació de l' acte administratiu que s' executa

Data de l' emissió del requeriment

Núm. Expedient saig

Rodrigues Fernandes, David Alexandre

402,47 '

La sanció núm. 247855, imposada en data 10 de maig de 2019 i notificada per mitjà de servei de missatgeria/notificació personal el 10 de maig de 2019.

10/12/2019

EX-AD/19-012549-G

Pereira Santos, Eric Samuel

24,09 '

La sanció núm. 246092, imposada en data 22 de desembre de 2019 i notificada per mitjà de servei de missatgeria/notificació personal el 20 de desembre de 2018.

10/12/2019

EX-AD/19-012563-G

Yaujar Quintana,Odalys Dianelis

203,32 '

La sanció núm. 246671, imposada en data 25 d' abril de 2019 i notificada per mitjà de servei de missatgeria/notificació personal el 26 d' abril de 2019.

11/12/2019

EX-AD/19-012564-G

Sangra Touceda, Leonard

99,76...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA