Edicte del 10-2-2020 pel qual es notifica l' acord d' execució i es requereix el pagament a la Sra. Marisa Raquel Rodrigues Morgado.

 
EXTRACTO GRATUITO
SAIG
1/1
www.bopa.ad
12 de febrer del 2020Núm. 12
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte del 10-2-2020 pel qual es notica l’acord d’execució i es requereix el pagament a la Sra. Marisa
Raquel Rodrigues Morgado.
Xavier Granyó Ribes, saig del Principat d’Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer del Fener
núm. 11, 5è-2a, edici Eland Unió, d’Andorra la Vella, en virtut del Decret de nomenament del 27 d’abril del
2016, i de les funcions que m’atorga la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modicada per la Llei
8/2017, del 20 d’abril.
A sol·licitud de la Societat Financera Pyrénées
Actuant en execució de:
L’Aute dictat pel Tribunal Unipersonal del Batlle, el 7 de novembre del 2019, en el marc de la causa trami-
tada pel procediment executiu de l’ordre judicial de pagament: 6000501/2019, esdevingut ferm i executiu.
Faig saber
Que, el 10 de gener del 2020, vaig acordar l’execució i requerir:
A la Sra. Marisa Raquel Rodrigues Morgado, identicada amb el número de cens: 146298-J, perquè en el
termini màxim de tretze (13) dies hàbils, a comptar de la publicació d’aquest Edicte, satisfaci en aquest
despatx professional o pel mitjà que estimi convenient, l’import de cent nou euros amb tretze cèntims
(109,13 €), objecte de la present execució.
Advertència:
En mèrits del que disposa l’apartat 2n.d), de l’article 38, de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig,
modicada per la Llei 8/2017, del 20 d’abril, l’adverteixo, que transcorreguts els tretze (13) dies ans esmen-
tats, sense haver procedit al pagament de l’import total del deute objecte de la present execució, procediré
a travar embargament sobre els béns i drets de la persona embargada en la forma descrita en l’article
108, de la Llei de bases de l’ordenament tributari, tot i tenint en compte la proporcionalitat entre el valor
dels béns i drets i l’import que és objecte de l’embargament, la més gran facilitat de realització i la mínima
onerositat per a la persona embargada.
I als efectes de noticació a la Sra. Marisa Raquel Rodrigues Morgado, havent resultat infructuosa la comu-
nicació de l’acord d’execució efectuada al seu darrer domicili conegut, publico aquest edicte.
Andorra la Vella, 10 de febrer del 2020.
Xavier Granyó Ribes
Saig
Notificacions
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2020-
02-11
13:55:49

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA