Edicte del 21-10-2020 pel qual es publica el preu mínim de venda al públic dels productes del tabac.

Data de publicació:28 Oct 2020
GV20201022_14_15_40

Edicte

Edicte del 21-10-2020 pel qual es publica el preu mínim de venda al públic dels productes del tabac.

En compliment de la Llei de regulació de l' establiment de preus de venda mínims dels productes del tabac, que defineix com s' estableixen els preus mínims de venda al públic dels productes del tabac en el comerç al detall;

En compliment del Reglament de funcionament intern de la Comissió Consultiva per a l' Establiment de Preus de Venda Mínims dels Productes del Tabac, d' acord amb la disposició final primera de la Llei 16/2019, del 15 de febrer, de regulació del l' establiment de preus mínims de venda dels productes del tabac;

El Govern aprova la llista del preu mínim de venda al públic dels productes del tabac, d' acord amb les categories següents: 24 03 19 ' Altre tabac per fumar.

Preu mínim inicial de venda al públic dels productes del tabac
nomenclatura general 24 03 19 Altre tabac per fumar

George Martin

George Martin 400 g

Llauna

1

27,400 '

De conformitat amb el que estableix l' article 124 del text refós del Codi de l' Administració, del 29 de març del 1989, publicat pel Decret legislatiu del 3 de juliol del 2019, contra aquesta resolució es pot interposar recurs administratiu davant del Govern en el termini d' un mes a comptar de la data de la notificació de l' acte objecte de recurs.

D' acord...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba