Llei 16/2019, del 15 de febrer, de regulació de l' establiment de preus mínims de venda dels productes del tabac.

Fecha de publicación20 Marzo 2019
Fecha15 Febrero 2019
Número de Gaceta27
SecciónConsell General
CONSELL GENERAL
1/4
www.bopa.ad
20 de març del 2019Núm. 27
Dipòsit legal: AND.2-2015
Llei 16/2019, del 15 de febrer, de regulació de l’establiment
de preus mínims de venda dels productes del tabac
Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 15 de febrer del 2019 ha aprovat la següent:
Llei 16/2019, del 15 de febrer, de regulació de l’establiment de preus mínims de venda dels productes del
tabac
Exposició de motius
Els darrers anys el Principat d’Andorra ha impulsat un conjunt de reformes amb la voluntat d’augmentar
l’obertura i la transparència de la seva economia, així com d’acostar-se a la Unió Europea (UE).
Aquestes reformes pretenen una transició estructurada del model econòmic mitjançant la diversicació del
teixit econòmic. Aquesta diversicació de l’economia ha de permetre el desenvolupament de nous sectors
d’activitat i la millora de la competitivitat de determinats sectors ja existents.
La transformació econòmica ha d’anar acompanyada d’un desenvolupament estable dels ingressos de
caràcter scal, fruit de les reformes ja implantades els últims anys, i de la situació social i econòmica, tenint
en compte especialment l’ocupació.
En aquest context, una de les prioritats del Principat d’Andorra és continuar reforçant les polítiques en
matèria de salut pública i de lluita contra el frau dels productes del tabac. Un element clau de la política de
salut pública és la prevenció i la lluita contra el frau i el contraban dels productes del tabac tot preservant
el comerç responsable d’aquests productes.
En aquest sentit destaca l’aprovació, el 22 de març del 2018, de la Llei 2/2018, de control de les mercaderies
sensibles, que modica i substitueix la Llei del control de mercaderies sensibles, del 4 de març de 1999,
que ja va establir els requisits i les obligacions que han de complir les persones que desenvolupen ope-
racions amb mercaderies sensibles. Amb la nova Llei, el Principat d’Andorra pretén reforçar els requisits i
les obligacions per garantir un nivell adequat de control i donar la màxima transparència a les operacions
vinculades a mercaderies sensibles.
D’altra banda, també cal tenir en compte que el Principat d’Andorra s’ha compromès a no augmentar el
diferencial actual del preu (impostos inclosos) dels productes del tabac entre Andorra i els seus països
veïns de la UE, respecte de l’estat membre veí menys-dient.
La Llei 12/2013, del 13 de juny, del comerç preveu a l’article 46 que el Govern pugui xar els preus de pro-
ductes per fer possible el desenvolupament equilibrat de la societat i el benestar general, de conformitat
amb l’article 32 de la Constitució.
La lliure competència no és un principi absolut. La Llei 13/2013, del 13 de juny, de competència efectiva i
protecció del consumidor admet en l’apartat 2 de l’article 7 que per mitjà d’una altra llei es puguin establir
limitacions a la lliure competència.
D’aquesta manera, esdevé necessària l’adopció de mesures que garanteixin l’interès general, tot assegurant
que es mantingui un diferencial de preus que contribueixi a la subsistència d’un dels sectors tradicionals
de l’economia andorrana.
Lleis
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2019-
03-19
09:59:46

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR