Decret del 21-10-2020 pel qual s' aprova el Reglament de quota general de les autoritzacions de residència i treball i de les autoritzacions de treball fronterer.

Data de publicació:28 Oct 2020
GOVERN
1/7
www.bopa.ad
2 d'octubre del 2020
Núm. 128
Dipòsit legal: AND.2-2015
Decret
Decret del 21-10-2020 pel qual s’aprova el Reglament de quota general de les autoritzacions de resi-
dència i treball i de les autoritzacions de treball fronterer.
Decret pel qual s’aprova el Reglament de quota general de les autoritzacions de residència i treball i de les
autoritzacions de treball fronterer, per a totes les ocupacions professionals a excepció de les ocupacions
dels subgrups principals 40, 41, 42, 43, 44 i 98, dels grups primaris 3532, 5143 i 8610, i del subgrup primari
3320021 de la Classicació nacional d’ocupacions (CNO).
En aplicació de l’article 32 de la Constitució, l’Estat pot intervenir en l’ordenació del sistema econòmic,
mercantil, laboral i nancer per fer possible, en el marc de l’economia de mercat, el desenvolupament
equilibrat de la societat i el benestar general. D’acord amb aquest precepte i a l’empara dels articles 5 i 23
de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modicació de la Llei qualicada d’immigració, el Govern determina
la política general en matèria d’immigració en funció de les necessitats socials i econòmiques del país; en
aquest sentit, analitza les necessitats quantitatives i qualitatives de l’economia i de la societat andorranes
en matèria d’immigració, així com la situació nacional del treball, i, a partir d’aquesta anàlisi i d’acord amb
les prioritats establertes en la norma immigratòria, xa periòdicament per la via reglamentària les quotes
d’autoritzacions d’immigració i prioritza l’accés als llocs de treball dels andorrans i dels estrangers residents
legalment, amb l’objectiu d’afavorir la cohesió social.
Així doncs, a partir de l’observació de la situació socioeconòmica actual i després d’haver consultat i analitzat
les necessitats dels agents productius del país, el Govern aprova mitjançant aquest Reglament un contingent
de ns a 450 autoritzacions de residència i treball i de treball fronterer per a un període determinat, és a
dir, ns al dia 30 d’abril del 2021.
El contingent d’aquest Reglament de quota és el mateix que el de la quota aprovada al mes d’abril del 2020,
però continua sent molt inferior al de les quotes dels anys anteriors, atès que la crisi sanitària causada
per la pandèmia del SARS-CoV-2, també anomenada malaltia de la COVID-19, ha afectat de manera molt
important l’economia del país i s’ha traduït en un augment considerable de les persones inscrites al Servei
d’Ocupació en situació de recerca de feina.
Atesa aquesta situació i la prioritat d’afavorir la contractació de les persones nacionals i residents, el Govern,
conscient que no es pot tancar el proveïment de mà d’obra en sectors que poden ser de primera necessitat
o que poden contribuir a rellançar l’economia del país, ha decidit acordar una nova quota. Aquest Reglament
de quota, d’una banda, manté la limitació de l’atorgament d’autoritzacions d’immigració a les empreses que
apliquen expedients de regulació temporal d’ocupació i, de l’altra, limita la contractació de persones per a
certes ocupacions per a les quals hi ha molts demandants inscrits al Servei d’Ocupació. Així doncs, a banda
de les ocupacions professionals dels subgrups principals 40, 41, 42, 43 i 44, i del grup primari 8610 de la
CNO que ja constaven en les quotes anteriors, s’ha tancat també la quota per a les ocupacions del subgrup
principal 98, peons del transport i descarregadors; dels grups primaris 3532, monitor d’educació i temps
lliure, i 5143, guia de turisme, i del subgrup primari 3320021, agent comercial. Finalment, tenint en compte la
situació del país en l’àmbit sanitari, el Govern ha inclòs en el Reglament una prova de detecció de la malaltia
causada pel virus SARS-CoV-2 per garantir de manera més ecaç la lluita contra la propagació del virus.
Aquest Reglament es desglossa en onze articles, que en deneixen l’objecte; xen el nombre d’autoritza-
cions que són objecte de la quota general aprovada, des d’una perspectiva global i des d’una perspectiva
empresarial desglossada, així com les condicions per concedir-les; incideixen en els requisits salarials, de
Quotes d’immigració
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2020-
10-27
13:22:41

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba