Edicte de l' 11-1-2021 pel qual es notifica l' embargament sobre els béns i drets de la Sra. Sandra Carre'o Santamaria.

Data de publicació:13 Gen 2021
SAIG
1/2
www.bopa.ad
13 de gener del 2021Núm. 6
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte de l’11-1-2021 pel qual es notica l’embargament sobre els béns i drets de la Sra. Sandra Carreño
Santamaria.
Xavier Granyó Ribes, saig del Principat d’Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer del Fener
núm. 11, 5è-2a, edici Eland Unió, d’Andorra la Vella, en virtut del Decret de nomenament del 27 d’abril del
2016, i de les funcions que m’atorga la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modicada per la Llei
8/2017, del 20 d’abril.
A sol·licitud de la societat Andorra Telecom, SAU.
Actuant en execució de:
L’Aute dictat pel Tribunal Unipersonal del Batlle, l’11 de març del 2020, en el marc de la causa tramitada pel
procediment executiu de l’ordre judicial de pagament: 3000666/2019, esdevingut ferm i executiu
Faig saber
Que, l’11 de desembre del 2020, vaig acordar l’embargament,
Sobre els béns i drets de la Sra. Sandra Carreño Santamaria, identicada amb el número de cens: 342821-
P, per un import de cinc-cents quaranta euros amb vint-i-un cèntims (540,21 €), sucient de moment per
cobrir el deute objecte de la present execució.
En virtut del que estableix l’article 5, apartat 3r, de la Llei 44/2014, del 18 de desembre, de l’embargament,
en qualsevol moment, el saig d’una banda i la persona embargada d’altra banda, poden posar-se d’acord
en l’ordre d’embargament dels béns o drets.
Motiu pel qual l’informo mitjançant la present publicació, que pot proposar un ordre d’embargament dels
seus béns i drets que garanteixi el cobrament del deute amb la mateixa ecàcia que els altres béns i drets
susceptibles d’embargament.
A manca de proposta o d’acord, procediré a embargar els béns i drets de la Sra. Sandra Carreño Santama-
ria, seguint l’ordre xat a l’article 108, de la Llei de bases de l’ordenament tributari, tot i tenint en compte
la proporcionalitat entre el valor dels béns i drets i l’import que és objecte de l’embargament, la més gran
facilitat de realització i la mínima onerositat per a la persona embargada.
Molt importat
Un cop publicat el present acord d’embargament i en mèrits del que disposa l’article 40, apartat 1r, de la Llei
43/2014, del 18 de desembre, del saig, modicada per la Llei 8/2017, del 20 d’abril, procediré a practicar,
si és el cas, l’embargament sobre els béns i drets de la persona embargada en el termini màxim de cinc
(5) dies hàbils, a comptar de la present publicació, en quantia sucient per cobrir els imports especicats
més amunt.
En virtut del que disposa l’article 12, de la Llei 44/2014, del 18 de desembre, de l’embargament, en qual-
sevol moment anterior o posterior a la pràctica de l’embargament, i ns a l’adjudicació denitiva dels béns
o drets embargats, la persona embargada pot evitar l’embargament o deixar-lo sense efecte, mitjançant
la consignació prop d’aquest despatx professional de saig, de l’import que és objecte de l’embargament.
Notificacions
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2021-
01-12
10:32:36

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba