Edicte de l' 1-4-2021, pel qual s' acorda deixar sense efecte l' embargament sobre els béns i drets del senyor Andrés Boluda S'nchez.

Data de publicació07 Abr 2021
SAIGF20210331_17_03_37

Edicte

Edicte de l' 1-4-2021, pel qual s' acorda deixar sense efecte l' embargament sobre els béns i drets del senyor Andrés Boluda S'nchez.

Lourdes Alonso Martínez, saig del Principat d' Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer Baixada del Molí, núm. 7-9-11, 1a1 d' Andorra la Vella, en virtut del decret de nomenament del 27 d' abril del 2016, i en compliment de les funcions que m' atorga la llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modificada per la llei 8/2017, del 20 d' abril,

A sol·licitud de: la Comunitat de Propietaris de l' edifici la Miranda d' Encamp, havent designat aquest despatx professional com a domicili a efectes de notificació.

Obrant en execució de: l' aute dictat per l' Hble. Sr. batlle David Moynat Rossell, el 19 de novembre de 2018 en el marc de la causa Propietat Horitzontal 3000303/2018, esdevingut ferm segons el certificat emès...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba