Decret 408/2021, del 9-12-2021, d' aprovació del Reglament del permís retribuït per absència laboral per tenir cura de menors o persones amb discapacitat a càrrec durant el període de mesures excepcionals i urgents per la situació d' emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2.

Fecha09 Diciembre 2021
Fecha de publicación09 Diciembre 2021
Número de Gaceta130
GOVERN
1/4
www.bopa.ad
9 de desembre del 2021
Núm. 130
Dipòsit legal: AND.2-2015
Decret 408/2021, del 9 de desembre del 2021
Decret 408/2021, del 9-12-2021, d’aprovació del Reglament del permís retribuït per absència laboral per
tenir cura de menors o persones amb discapacitat a càrrec durant el període de mesures excepcionals
i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2.
Per tal de reduir la pèrdua d’ingressos d’un membre de la unitat familiar de convivència quan s’hagi d’absentar
del seu lloc de treball per tenir cura de persones menors de catorze anys o de persones amb discapacitat
del mateix nucli familiar sobre les quals l’autoritat sanitària hagi adoptat una mesura d’aïllament pel fet de
ser contactes estrets d’una persona amb diagnòstic de SARS-CoV-2, el Govern va regular, pel Decret del
9-9-2020 de modicació temporal i excepcional del Decret del 3-7-2019 d’aprovació del Reglament de les
prestacions econòmiques dels serveis socials i sociosanitaris, l’ajut econòmic ocasional per tenir cura de
persones menors de catorze anys o de persones amb discapacitat a càrrec en aïllament.
L’actual situació, i atenent les dades epidemiològiques, que revelen un augment de casos diagnosticats
tant al nostre país com a l’entorn, i tenint en compte els protocols de connament adoptats per l’autoritat
sanitària, esdevé necessari ampliar el permís retribuït a les persones que s’hagin d’absentar del seu lloc
de treball per tenir cura de persones menors de catorze anys o de persones amb discapacitat del mateix
nucli familiar en aïllament també per haver estat diagnosticades de SARS-CoV-2.
Aquesta norma s’aprova a l’empara de l’acord del Consell General de data 11 de novembre del 2021 de
prorrogar la facultat del Govern d’establir les restriccions i mesures previstes en els articles 4 de la Llei
30/2018, del 6 de desembre, qualicada de seguretat pública, i 59 de la Llei general de sanitat, del 20 de
març de 1989, per un nou període de dos (2) mesos –acord recollit en el Decret 369/2021, del 12-11-2021, de
pròrroga de la facultat del Govern d’establir mesures restrictives o excepcionals per protegir la salut pública
durant la situació de pandèmia causada pel coronavirus SARS-CoV-2, vigent ns al 12 de gener del 2022–.
En aquest context es revela necessària la derogació del Decret del 9-9-2020 de modicació temporal i ex-
cepcional del Decret del 3-7-2019 d’aprovació del Reglament de les prestacions econòmiques dels serveis
socials i sociosanitaris.
Per el que s’ha exposat, a proposta de la ministra d’Afers Socials, Joventut i Igualtat, el Govern, en la sessió
del 9 de desembre del 2021, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic
S’aprova el Reglament del permís retribuït per absència laboral per tenir cura de menors o persones amb
discapacitat a càrrec durant el període de mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència
sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2, que entrarà en vigor el mateix dia que es publiqui al
Butlletí Ocial del Principat d’Andorra.
Reglament del permís retribuït per absència laboral per tenir cura de menors o persones amb discapacitat
a càrrec durant el període de mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada
per la pandèmia del SARS-CoV-2
Article 1. Objecte
L’objecte d’aquest Reglament és regular els requisits, les persones beneciàries, el procediment de sol·licitud,
la durada de l’ajut i el mecanisme de compensació del Govern referents al permís retribuït al qual poden
accedir les persones assalariades o les que exerceixen una activitat per compte propi que compleixin els
Reglaments
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2021-
12-09
21:58:59

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR