Decret 174/2022, del 27-4-2022, pel qual s' aprova el Reglament de quota general de les autoritzacions de residència i treball i de les autoritzacions de treball fronterer, per a totes les ocupacions professionals a excepció de les ocupacions dels subgrups principals 40, 41, 42, 43, 44 i 98 de la Classificació nacional d' ocupacions (CNO).

Fecha27 Abril 2022
Fecha de publicación04 Mayo 2022
SecciónGovern
Número de Gaceta55
GOVERN
1/7
www.bopa.ad
4 de maig del 2022Núm. 55
Dipòsit legal: AND.2-2015
Decret 174/2022, del 27 d’abril del 2022
Decret 174/2022, del 27-4-2022, pel qual s’aprova el Reglament de quota general de les autoritzacions
de residència i treball i de les autoritzacions de treball fronterer, per a totes les ocupacions professi-
onals a excepció de les ocupacions dels subgrups principals 40, 41, 42, 43, 44 i 98 de la Classicació
nacional d’ocupacions (CNO).
En aplicació de l’article 32 de la Constitució, l’Estat pot intervenir en l’ordenació del sistema econòmic,
mercantil, laboral i nancer per fer possible, en el marc de l’economia de mercat, el desenvolupament
equilibrat de la societat i el benestar general. D’acord amb aquest precepte i a l’empara dels articles 5 i 23
de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modicació de la Llei qualicada d’immigració, el Govern determina
la política general en matèria d’immigració en funció de les necessitats socials i econòmiques del país; en
aquest sentit, analitza les necessitats quantitatives i qualitatives de l’economia i de la societat andorranes
en matèria d’immigració, així com la situació nacional del treball, i, a partir d’aquesta anàlisi i d’acord amb
les prioritats establertes en la norma immigratòria, xa periòdicament per la via reglamentària les quotes
d’autoritzacions d’immigració i prioritza l’accés als llocs de treball dels andorrans i dels estrangers residents
legalment, amb l’objectiu d’afavorir la cohesió social.
Així doncs, a partir de l’observació de la situació socioeconòmica actual i després d’haver consultat i analitzat
les necessitats dels agents productius del país, el Govern aprova mitjançant aquest Reglament un contingent
de ns a 1.200 autoritzacions de residència i treball i de treball fronterer per a un període determinat, és
a dir, ns al dia 31 d’octubre del 2022.
Tenint en compte l’evolució de l’economia andorrana i vista la necessitat de mà d’obra evidenciada pels
agents econòmics, el contingent d’aquest Reglament s’incrementa en relació amb els reglaments anteriors
aprovats amb vista a poder cobrir la demanda, atès que el nombre de persones inscrites al Servei d’Ocu-
pació no permet, ni de bon tros, cobrir-la. A més a més, la millora constant de la situació sanitària i la gran
exibilització o l’aixecament de les mesures sanitàries a escala global contribueixen al bon funcionament
de les empreses nacionals.
Així doncs, per elaborar aquest contingent de quota, el Govern, conscient de la necessitat de prioritzar
l’accés a l’ocupació de les persones nacionals i residents, ha pres en consideració les dades de què dis-
posa el Servei d’Ocupació i ha tingut en compte les demandes dels agents econòmics, així com la situació
econòmica del país. Aquest Reglament de quota adapta les ocupacions obertes al nombre de demandants
inscrits al Servei d’Ocupació. Així doncs, amb relació al darrer Reglament de quota aprovat, aquest redueix
les ocupacions per a les quals no es podia demanar cap autorització d’immigració, i deixa tan sols tancades
les ocupacions dels subgrups principals 40, 41, 42, 43, 44 i 98 de la Classicació nacional d’ocupacions (CNO).
Tenint en compte la situació del país en l’àmbit sanitari, el Govern segueix mantenint en aquest Reglament
el requisit sanitari per garantir de manera més ecaç la lluita contra la propagació del virus SARS-CoV-2.
Finalment, aquest Reglament actualitza la graella salarial i incrementa els salaris de conformitat amb la
variació a l’alça de l’índex de preus de consum (IPC).
Aquest Reglament es desglossa en onze articles, que en deneixen l’objecte; xen el nombre d’autoritza-
cions que són objecte de la quota general aprovada, des d’una perspectiva global i des d’una perspectiva
empresarial desglossada, així com les condicions per concedir-les; incideixen en els requisits salarials, de
titulació i d’experiència i sanitaris, i també en els visats; estableixen els requisits per renovar les autoritza-
cions; determinen la possibilitat excepcional d’ampliar el nombre d’autoritzacions i de tancar i reobrir la
Reglaments

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR