Decret del 3-04-2019 pel qual s' aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 8/2013, del 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer.

Fecha03 Abril 2019
Fecha de publicación10 Abril 2019
Número de Gaceta34
SecciónGovern
GOVERN
1/22
www.bopa.ad
10 d'abril del 2019Núm. 34
Dipòsit legal: AND.2-2015
Decret pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament
de la Llei 8/2013, del 9 de maig, sobre els requisits
organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats
operatives del sistema financer, la protecció de l’inversor,
l’abús de mercat i els acords de garantia financera
Exposició de motius
El sector nancer constitueix un pilar fonamental en l’economia del Principat d’Andorra i el seu objectiu
principal és la canalització de l’estalvi a la inversió. Es troba profundament interconnectat amb el sector
nancer internacional i desenvolupa la seva activitat en mercats i territoris diferents del Principat, i no
solament a la Unió Europea. Per això, redunda en el seu propi interès que l’ordenament jurídic d’Andorra
compleixi els estàndards internacionals més elevats en matèria de regulació nancera.
En aquest sentit, el 24 de novembre del 2011 el Consell General va aprovar la raticació de l’Acord mone-
tari entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea que permet a Andorra adoptar ocialment l’euro com a
moneda de curs legal i emetre les seves pròpies monedes destinades a la circulació i a la col·lecció. L’Acord
monetari va acompanyat d’un annex que assenyala les disposicions jurídiques europees que el Principat
d’Andorra ha d’implementar, seguint el calendari acordat per Andorra i la Unió Europea; entre d’altres, el
cabal comunitari en matèria bancària i nancera.
En virtut de l’Acord monetari, Andorra s’ha compromès a aplicar en el seu ordenament jurídic, entre d’altres,
la Directiva 2004/39/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 21 d’abril del 2004, relativa als mercats
d’instruments nancers; la Directiva 2006/73/CE de la Comissió, del 10 d’agost del 2006, sobre les mesu-
res d’execució de la Directiva 2004/39/CE del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a les exigències
organitzatives i les condicions d’exercici aplicables a les entitats d’inversió i la denició de certs termes a
efectes d’aquesta Directiva, i el Reglament (CE) 2006/1287 de la Comissió sobre les mesures d’execució de
la Directiva 2004/39/CE, del 10 d’agost del 2006, del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a les obli-
gacions de tenir registres per a les societats d’inversió, la declaració de transaccions, la transparència dels
mercats, l’admissió dels instruments nancers al comerç i els termes denits a aquest efecte en aquesta
Directiva; totes formen part del paquet normatiu conegut com a MiFID I.
La Llei 8/2013, del 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les
entitats operatives del sistema nancer, la protecció de l’inversor, l’abús de mercat i els acords de garantia
nancera té una importància signicativa al Principat d’Andorra i ha estat recentment modicada a través
de de la Llei 17/2019, de 15 de febrer, de modicació de la Llei 8/2013, que ha permès traslladar el marc
regulador introduït per la Directiva 2004/39/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 21 d’abril del 2004,
relativa als mercats d’instruments nancers a l’ordenament jurídic andorrà.
No obstant això, és necessari aprovar un reglament de desenvolupament que implementi les obligacions
previstes en la Directiva 2006/73/CE de la Comissió, del 10 d’agost del 2006 sobre les mesures d’execució
de la Directiva 2004/39/CE del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a les exigències organitzatives i les
condicions d’exercici aplicables a les entitats d’inversió, i en el Capítol II del Reglament (CE) 2006/1287 de la
Comissió sobre les mesures d’execució de la Directiva 2004/39/CE, del 10 d’agost del 2006, del Parlament
Europeu i del Consell i permeti desenvolupar algunes de les obligacions introduïdes en la Llei 8/2013, del
Reglaments
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2019-
04-09
10:01:25
GOVERN
2/22
www.bopa.ad
10 d'abril del 2019Núm. 34
Dipòsit legal: AND.2-2015
9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del
sistema nancer, la protecció de l’inversor, l’abús de mercat i els acords de garantia nancera i incorporar
noves obligacions encaminades a reforçar les normes de conducta i els requisits organitzatius exigibles a
les entitats operatives del sistema nancer que presten serveis d’inversió.
La transposició de la Directiva 2006/73/CE de la Comissió i del Reglament (CE) 2006/1287 de la Comissió
culmina la transposició del paquet normatiu MiFID I completant la transposició de la Directiva 2004/39/CE
del Parlament Europeu i del Consell que s’ha dut a terme mitjançant la modicació de la Llei 8/2013, i posa
les bases per a la futura transposició de la Directiva 2014/65/UE del Parlament Europeu i del Consell, del
15 de maig del 2014, relativa als mercats d’instruments nancers.
Aquest Reglament suposa un avenç en l’homogeneïtzació de les normes exigibles a les entitats nanceres
andorranes en la mesura que aclareix com han d’implementar les entitats operatives del sistema nancer
certes obligacions. Així mateix, aquest Reglament constitueix una millora en la protecció dels clients de
serveis d’inversió. En particular, introdueix millores en els blocs de requisits organitzatius, protecció dels
actius dels clients, conictes d’interès, informació a clients i possibles clients, obligacions d’execució òptima
i de tramitació d’ordres de clients, registres, classicació de clients i criteris per considerar instruments
nancers complexos i no complexos.
El capítol primer, relatiu a l’àmbit d’aplicació i denicions, aclareix que les obligacions recollides són apli-
cables a les entitats operatives del sistema nancer que presten serveis d’inversió i incorpora per a més
claredat les denicions contingudes en la Llei 8/2013, del 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les
condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema nancer, la protecció de l’inversor, l’abús
de mercat i els acords de garantia nancera que s’utilitzen en el Reglament.
El capítol segon desenvolupa els requisits organitzatius en relació amb les obligacions en matèria d’externa-
lització, protecció d’actius dels clients i conictes d’interès. La secció primera recull les mesures addicionals
que les entitats operatives del sistema nancer han de tenir en compte per externalitzar funcions operatives
rellevants i importants o serveis d’inversió, especialment en el cas de l’externalització del servei de gestió
discrecional i individualitzada de carteres quan el prestador de serveis estigui situat en un país tercer. La
secció segona incorpora els requisits que les entitats operatives del sistema nancer han de complir per
dipositar instruments nancers o fons dels clients en altres entitats. La secció tercera estableix les condicions
que han de complir els informes sobre inversions per ser considerats com a tals, així com les mesures que
les entitats operatives del sistema nancer han d’implementar per prevenir i mitigar els conictes d’interès
quan elaborin i divulguin informes sobre inversions.
El capítol tercer desenvolupa les condicions de funcionament aplicables a les entitats operatives del sistema
nancer. La secció primera estableix les obligacions relacionades amb la informació que cal proporcionar
als clients i possibles clients. En concret, les condicions que ha de complir la informació per ser impar-
cial, clara i no enganyosa, els requisits generals d’informació a clients i els tipus d’informació que s’ha de
facilitar als clients, en què destaca la informació sobre l’entitat operativa de sistema nancer, informació
sobre la salvaguarda dels instruments nancers o fons dels clients, informació sobre l’execució d’ordres no
relacionades amb la gestió de carteres, o la informació periòdica que s’ha de facilitar als clients de gestió
discrecional i individualitzada de carteres o de dipòsit d’instruments nancers i fons dels clients. La secció
segona desenvolupa les obligacions que han de complir les entitats operatives del sistema nancer per
garantir l’execució òptima, en què destaquen els criteris que han de tenir en compte per valorar la millor
execució o les condicions que han de complir relacionades amb l’aprovació de la política d’execució òptima
i el seu contingut. La secció tercera estableix les obligacions per tramitar ordres dels clients, en concret
els criteris que les entitats operatives del sistema nancer han de complir per acumular i atribuir ordres
de clients. Finalment, la secció quarta determina el contingut mínim del registre d’ordres i d’operacions.
El capítol quart recull el procediment que han de seguir les entitats operatives del sistema nancer pel que
fa als clients que sol·licitin el seu tractament com a client professional.
Finalment, el capítol cinquè desenvolupa els criteris que cal tenir en compte per considerar els instruments
nancers com a complexos i no complexos, i introdueix com a annex una llista no exhaustiva d’instruments

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR