Decret del 6-03-2019 pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 35/2018, del 20 de desembre, de solvència, liquiditat i supervisió prudencial de les entitats bancàries i les empreses d'inversió.

Fecha de publicación13 Marzo 2019
Fecha06 Marzo 2019
SecciónGovern
Número de Gaceta26
GOVERN
1/223
www.bopa.ad
13 de març del 2019Núm. 26
Dipòsit legal: AND.2-2015
Decret pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament
de la Llei 35/2018, del 20 de desembre, de solvència,
liquiditat i supervisió prudencial de les entitats bancàries i
les empreses d’inversió
Exposició de motius
El 24 de novembre del 2011 el Consell General va aprovar la raticació de l’Acord monetari entre el Principat
d’Andorra i la Unió Europea que permet a Andorra adoptar ocialment l’euro com a moneda legal i emetre
les seves pròpies monedes destinades a la circulació i a la col·lecció. L’Acord monetari va acompanyat d’un
annex que relaciona les disposicions jurídiques europees que el Govern haurà d’implementar seguint el
calendari acordat per Andorra i la Unió Europea relatives a la prevenció del blanqueig de capital, la pre-
venció del frau i de la falsicació, les normes sobre els bitllets i les monedes d’euro, la legislació en matèria
bancària i nancera, i la recopilació d’informació estadística.
Aquest Reglament s’emmarca en el compliment de l’Acord monetari referit en el paràgraf anterior, pel qual
s’incorporen a l’ordenament jurídic andorrà determinades normes europees en l’àmbit de la solvència, la
liquiditat i la supervisió prudencial de les entitats bancàries i les empreses d’inversió.
Entre la legislació esmentada hi ha la Directiva 2013/36/UE del Parlament Europeu i del Consell, del 26 de
juny del 2013, relativa a l’accés a l’activitat de les entitats de crèdit i a la supervisió prudencial de les enti-
tats de crèdit i les empreses d’inversió, per la qual es modica la Directiva 2002/87/CE i es deroguen les
directives 2006/48/CE i 2006/49/CE, així com el Reglament (UE) núm. 575/2013, del Parlament Europeu i
del Consell, del 26 de juny de 2013, sobre els requisits prudencials de les entitats de crèdit i les empreses
d’inversió, pel qual es modica el Reglament (UE) núm. 648/2012. Aquesta Directiva i aquest Reglament
europeus van ser aprovats amb l’objectiu d’enfortir la resiliència del sector bancari de la UE, recuperar la
conança del mercat i fomentar la igualtat de condicions en el sector bancari.
En aquest sentit, s’ha considerat oportú incorporar les disposicions esmentades en un doble nivell normatiu.
En primer lloc, mitjançant una norma amb rang legal: la Llei 35/2018, del 20 de desembre, de solvència,
liquiditat i supervisió prudencial d’entitats bancàries i empreses d’inversió. Aquesta Llei va transposar a
l’ordenament juridiconancer andorrà la majoria de les disposicions de la Directiva 2013/36/UE, i també va
introduir les obligacions principals del Reglament (UE) 575/2013 en matèria de requeriments de solvència,
grans exposicions, liquiditat, palanquejament i transparència al mercat. A través d’aquest Reglament, es
completa la transposició de la resta de disposicions de la Directiva 2013/36/UE, així com la majoria de les
disposicions del Reglament (UE) 575/2013, l’aprovació del qual suposa un salt qualitatiu molt signicatiu
per equiparar les entitats que operen en el sector nancer andorrà amb les entitats nanceres europees
amb les quals competeixen. Del referit Reglament europeu s’han transposat la totalitat de disposicions a
excepció de les que fan referència a la utilització de models interns de riscos, i la cooperació i convergèn-
cia supervisora amb organismes europeus, donat que l’Acord monetari amb la Unió Europea no preveu
aquest nivell d’integració amb les estructures prudencials o macroprudencials europees. D’altra banda,
aquest Reglament desenvolupa els requeriments en relació a l’exempció a la deducció del capital de nivell
1 ordinari de les inversions signicatives en aplicacions informàtiques de les entitats bancàries i les em-
preses d’inversió previstes en l’article 30 de la Llei 35/2018, del 20 de desembre, de solvència, liquiditat i
supervisió prudencial d’entitats bancàries i empreses d’inversió, per tal que les entitats puguin fer front a
Reglaments
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2019-
03-12
10:50:00
GOVERN
2/223
www.bopa.ad
13 de març del 2019Núm. 26
Dipòsit legal: AND.2-2015
aquestes inversions que potenciïn el desenvolupament internacional del sector nancer andorrà, així com
facilitar la transformació digital de la societat civil, de tal manera que no suposi una sobrecàrrega en la sol-
vència d’aquestes entitats. En aquest sentit, cal destacar que el Reglament s’anticipa, pel que fa a aquesta
exempció de deducció, al procediment de revisió del Reglament (UE) 575/2013 que s’està portant a terme
en l’àmbit europeu. Si bé la presidència austríaca de la UE i el Parlament Europeu han arribat a un acord,
en les reunions del Diàleg Tripartit dels dies 21 i 22 de novembre del 2018, per a l’exempció de deducció
de fons propis de les inversions en aplicacions informàtiques, el mecanisme i els detalls de l’exempció de
deducció encara no s’han concretat. En aquest sentit, i per acomplir la Llei que desenvolupa aquest Regla-
ment, s’ha previst un mecanisme d’exempció de deducció provisional ns que el Principat d’Andorra hagi de
transposar, en virtut de l’Acord monetari, les disposicions europees actualitzades en matèria de solvència,
liquiditat i supervisió prudencial previstes en la Directiva 2013/36/UE i el Reglament (UE) núm. 575/2013.
D’altra banda, el Govern, fent ús de l’habilitació prevista a la disposició nal setena de la Llei 35/2018, del
20 de desembre, de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d’entitats bancàries i empreses d’inversió,
desenvolupa amb aquest Reglament els requisits de contingut inclosos a la Llei esmentada. En aquest sentit,
aquest Reglament regula amb detall els requisits de solvència, liquiditat i supervisió prudencial de les entitats
bancàries i les empreses d’inversió en nou títols: un primer títol de disposicions generals; un segon títol en
el qual estableix els requisits dels elements de fons propis; un tercer títol en el qual es concreten els requi-
sits de capital per risc de crèdit, per risc operatiu, per risc de mercat, per risc de liquidació i per risc d’ajust
de valoració de crèdit, així com determinades disposicions en relació amb la xació i el reconeixement de
coixins de capital anticíclic especíc i de risc sistèmic; un títol quart que detalla els requeriments en relació
amb les grans exposicions; un cinquè títol en el qual es concreten els requisits en relació amb el risc de
crèdit transferit en titulitzacions; un sisè títol centrat en els requeriments de liquiditat; un setè títol dedicat
als requisits de transparència en relació amb el palanquejament; un vuitè títol que recull els requisits de
divulgació d’informació i transparència al mercat que han d’observar les entitats bancàries i les empreses
d’inversió; i un novè títol sobre mesures de supervisió prudencial.
Aquest Reglament també inclou ns a trenta-tres disposicions transitòries que regulen l’aplicació pro-
gressiva dels requisits de solvència en diferents calendaris d’entre quatre i vuit anys, en funció del tipus
de requeriment nou, de cara a facilitar una adaptació progressiva dels requisits de capital amb el mateix
calendari de què han disposat les entitats nanceres europees quan es van aprovar la Directiva i el Regla-
ment europeus el 2014.
A proposta del ministre encarregat de les nances, el Govern, en la sessió del 6 de març del 2019,
Decreta:
Article únic
S’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 35/2018, del 20 de desembre, de solvència, liquiditat
i supervisió prudencial d’entitats bancàries i empreses d’inversió.
Reglament de desenvolupament de la Llei 35/2018, del 20 de desembre,
de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d’entitats bancàries i
empreses d’inversió
Índex
Exposició de motius
Títol I. Disposicions generals
Capítol primer. Objecte, àmbit d’aplicació i denicions
Capítol segon. Excepcions a l’aplicació dels requisits prudencials en base individual, subconsolidada i
consolidada
Secció primera. Excepcions a l’aplicació a escala individual dels requisits prudencials
Secció segona. Excepcions a l’aplicació a escala consolidada dels requisits prudencials
Títol II. Fons propis
GOVERN
3/223
www.bopa.ad
13 de març del 2019Núm. 26
Dipòsit legal: AND.2-2015
Capítol primer. Elements dels fons propis
Secció primera. Capital de nivell 1 ordinari
Secció segona. Capital de nivell 1 addicional
Secció tercera. Capital de nivell 2
Secció quarta. Requisits generals dels fons propis
Capítol segon. Interessos minoritaris i instruments de capital de nivell 1 addicional i del capital de nivell
2 emesos per lials
Capítol tercer. Participacions qualicades fora del sector nancer
Títol III. Requisits de capital
Capítol primer. Requisits generals, valoració i comunicació
Secció primera. Nivell de fons propis necessaris
Secció segona. Exigències en matèria de càlcul i de comunicació de la informació
Secció tercera. Requisits especícs aplicables a la cartera de negociació, a la seva gestió, a la seva valoració
prudent i a les cobertures internes
Capítol segon. Coixins de capital
Capítol tercer. Requisits de capital per risc de crèdit
Secció primera. Principis generals
Secció segona. Mètode estàndard
Secció tercera. Reducció del risc de crèdit
Secció quarta. Titulització
Secció cinquena. Risc de crèdit de contrapart
Capítol quart. Requisits de fons propis per risc operatiu
Secció primera. Principis generals pels quals es regeix la utilització dels diferents mètodes
Secció segona. Mètode de l’indicador bàsic
Secció tercera. Mètode estàndard
Capítol cinquè. Requisits de capital per risc de mercat
Secció primera. Disposicions generals
Secció segona. Requisits de fons propis per risc de posició
Secció tercera. Requisits de fons propis per risc de tipus de canvi
Secció quarta. Requisits de fons propis per risc de matèries primeres
Capítol sisè. Requisits de fons propis per risc de liquidació
Capítol setè. Requisits de fons propis per risc d’ajust de valoració del crèdit
Títol IV. Grans exposicions
Títol V. Exposicions al risc de crèdit transferit
Capítol primer. Disposicions generals
Capítol segon. Requisits aplicables a les entitats inversores
Capítol tercer. Requisits aplicables a les entitats organitzadores i patrocinadores
Títol VI. Liquiditat
Capítol primer. Denicions i requisits de cobertura de liquiditat
Capítol segon. Informació de liquiditat
Capítol tercer. Informació sobre nançament estable
Títol VII. Palanquejament
Títol VIII. Divulgació per les entitats
Capítol primer. Principis generals
Capítol segon. Criteris tècnics sobre transparència i divulgació d’informació
Capítol tercer. Criteris de selecció per a l’ús d’instruments i metodologies particulars
Títol IX. Supervisió prudencial
Disposicions transitòries
Disposicións nals
Annex I. Classicació de partides fora del balanç
Annex II. Tipus de derivats
Annex III Elements subjectes a noticació suplementària d’actius líquids

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR