Edicte del 2-8-2021 pel qual es notifica l' embargament sobre els béns i drets del Sr. Carlos Alberto Faria Azevedo.

Fecha de publicación04 Ago 2021
SAIGF20210731_22_09_35

Edicte

Edicte del 2-8-2021 pel qual es notifica l' embargament sobre els béns i drets del Sr. Carlos Alberto Faria Azevedo.

Xavier Granyó Ribes, saig del Principat d' Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer del Fener núm. 11, 5è-2a, edifici Eland Unió, d' Andorra la Vella, en virtut del Decret de nomenament del 27 d' abril del 2016, i de les funcions que m' atorga la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modificada per la Llei 8/2017, del 20 d' abril.

A sol·licitud de la societat Assegurances Generals, SA.

Actuant en execució de:

L' Aute dictat pel Tribunal Unipersonal del Batlle, el 12 d' octubre del 2020, en el marc de la causa tramitada pel procediment d' Ordre Judicial: 5000143/2020, esdevingut ferm i executiu.

Faig saber

Que, el 2 de juliol del 2021, vaig acordar l' embargament,

Sobre els béns i drets del Sr. Carlos Alberto Faria Azevedo, identificat amb el número de cens: 223301-L, per un import de sis-cents trenta-un euros amb cinquanta-quatre cèntims (631,54 ' ), suficient de moment per cobrir el deute objecte de la present execució.

En virtut del que estableix l' article 5, apartat 3r, de la Llei 44/2014, del 18 de desembre, de l' embargament, en qualsevol moment, el saig d' una banda i la persona embargada d' altra banda, poden posar-se d' acord en l' ordre d' embargament dels béns o drets.

Motiu pel qual l' informo mitjançant la present publicació, que pot proposar un ordre d' embargament dels seus béns i drets que garanteixi el cobrament del deute amb la mateixa eficàcia que els altres béns i drets susceptibles d' embargament.

A manca de proposta o d' acord, procediré a embargar els béns i drets del Sr. Carlos Alberto Faria Azevedo, seguint l' ordre fixat a l' article 108, de la Llei de bases de l' ordenament tributari, tot i tenint en compte la proporcionalitat entre el valor dels béns i drets i l' import que és objecte de l' embargament, la més gran facilitat de realització i la mínima onerositat per a la persona embargada.

Molt importat

Un cop publicat el present acord d' embargament i en mèrits del que disposa l' article 40, apartat 1r, de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modificada per la Llei 8/2017, del 20 d' abril, procediré a practicar, si és el cas, l' embargament sobre els béns i drets de la persona embargada en el termini màxim de cinc (5)...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR