Resolució del 22-5-2023 del Consell d' Administració de l' Agència Estatal de Resolució d' Entitats Bancàries per la qual s' adopten determinades mesures relacionades amb el procés de resolució de Banca Privada d' Andorra.

Fecha de publicación24 Mayo 2023
Fecha22 Mayo 2023
Número de Gaceta68
SecciónAltres organismes oficials
AREB20230522_11_16_34

Resolucions

Resolució del 22-5-2023 del Consell d' Administració de l' Agència Estatal de Resolució d' Entitats Bancàries per la qual s' adopten determinades mesures relacionades amb el procés de resolució de Banca Privada d' Andorra.

Antecedents de fet

1. Antecedents previs que van desencadenar el procés de resolució

1. En data del 10 de març de 2015, la Financial Crimes Enforcement Network (en endavant, ' FinCEN' ) del Departament del Tresor dels Estats Units va anunciar la seva decisió de declarar l' entitat Banca Privada d' Andorra (' BPA' ) ' institució estrangera sotmesa a preocupació de primer ordre en matèria de blanqueig de capitals' (foreign financial institution of primary money laundering concern) d' acord amb la Section 311 de la USA PATRIOT Act. En efecte, en aquella data FinCEN va publicar una Notice of Finding (' NoF' ), en què s' indicava que, durant diversos anys, l' alta direcció de BPA havia facilitat a dretcient transaccions per compte de tercers presumptament implicats en operacions de blanqueig de capitals.

2. De la mateixa manera, en aquella data, FinCEN va emetre una Notice of Proposed Rulemarking (' NoPRM' ) en què proposava la imposició a BPA d' un seguit de mesures especials a fi i efecte d' excloure BPA del sistema financer nord-americà, i animant la resta de països a adoptar mesures similars basades en la informació proporcionada per FinCEN.

3. A partir del mateix moment en què es va produir aquesta declaració i proposta, el conjunt de l' activitat de BPA es va veure afectat. Alguns dels corresponsals i custodis, com també diferents operadors de sistemes de pagaments van comunicar la seva decisió d' anticipar l' aplicació de les mesures proposades per FinCEN a l' efecte de l' obertura o el manteniment de comptes amb BPA. Això va suposar un deteriorament immediat i significatiu de la capacitat operativa de BPA, la qual s' ha continuat produint fins provocar, de facto, un bloqueig complet de l' operativa de l' entitat dins l' àmbit internacional, i fortes limitacions d' aquesta dins l' àmbit intern.

4. Els riscos derivats de la intervenció de FinCEN, i la necessitat d' evitar el contagi a d' altres entitats bancàries del Principat d' Andorra, van exigir anticipar, si bé de manera parcial, la transposició de la Directiva 2014/59/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014, per la qual s' estableix un marc per a la reestructuració i la resolució d' entitats de crèdit i empreses de serveis d' inversió (la ' Directiva 2014/59/UE' ) a través de l' aprovació per part del Consell General del Principat d' Andorra de la Llei 8/2015, del 2 d' abril, de mesures urgents per implantar mecanismes de reestructuració i resolució d' entitats bancàries (la ' Llei 8/2015' ).

5. La Llei 8/2015 transposa la Directiva 2014/59/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014, per la qual s' estableix un marc per a la reestructuració i resolució d' entitats de crèdit i empreses de serveis d' inversió, en el marc dels compromisos adquirits pel Principat d' Andorra en virtut de l' Acord Monetari signat a Brussel·les el 30 de juny de 2011, pel qual la Unió Europea va permetre a aquest Estat utilitzar l' euro com a moneda oficial, sempre que s' adaptés gradualment la seva normativa interna a la regulació de la Unió Europea en tot allò relatiu a legislació financera i bancària.

6. L' Expositiu (84) de la Directiva 2014/59/UE estableix que ' les autoritats de resolució han de tenir totes les competències legals necessàries que, en combinacions diferents, puguin exercir en aplicar els instruments de resolució. Es tracta de les competències necessàries per transmetre accions, actius, drets o passius d' una entitat inviable a un altre ens, que pot ser una altra entitat o una entitat pont; les competències per amortitzar o cancel·lar accions, o amortitzar o convertir els passius d' una entitat inviable o convertir-la en accions; i les competències per substituir la direcció i imposar una moratòria temporal al pagament de crèdits. Seran necessàries altres competències addicionals, com ara la d' exigir la continuïtat dels serveis bàsics d' altres parts del grup.'

7. La Llei 8/2015, que va entrar en vigor el 16 d' abril de 2015, va constituir, en el seu article 40, l' Agència Estatal de Resolució d' Entitats Bancàries (l' ' AREB' ), a la qual, a partir d' aquesta data, se li atribueix la tasca de resoldre l' entitat financera afectada de manera ordenada i de contrarestar els efectes negatius que poguessin derivar-se de la seva situació de crisi, com també exercir les facultats que, per poder fer-ho de manera eficaç li atribueix aquesta Llei, i l' àmbit i l' abast de les quals excedeixen, amb molt, aquelles que s' atribueixen habitualment a una entitat pública però que, en el cas de les autoritats de resolució, queden justificades per la transcendència especial que el sector financer té en tots els àmbits de l' activitat econòmica.

8. A aquests efectes, és l' article 50 de la Llei 8/2015 el que disposa que l' AREB pot exercir les facultats necessàries per a l' aplicació dels instruments i les mesures previstes en aquesta Llei. Les esmentades facultats seran de naturalesa mercantil o administrativa. Així, l' AREB pot transmetre accions i instruments de titularitat de qualsevol persona, com també actius i passius de l' entitat, sense haver de comptar amb el consentiment d' aquesta ni dels tercers titulars, pot amortitzar i reduir principals o nominals, pot segregar, acordar augments i reduccions de capital sense estar subjecta als requisits de les lleis societàries o mercantils, en particular, sense obtenir l' aprovació de la junta o del consell d' administració, i sense atorgar termini d' oposició de creditors.

9. En definitiva, la Llei 8/2015 atribueix a l' AREB potestats de caràcter clarament extraordinari que li permeten intervenir en la vida mercantil ordinària de l' entitat de crèdit i substituir la voluntat dels titulars dels actius i passius d' aquesta.

10. Com a conseqüència, l' AREB, com a autoritat de resolució (Capítol V de la Llei 8/2015), va assumir la responsabilitat de determinar els instruments idonis per portar a terme el procés de resolució de manera ordenada a l' efecte d' evitar, en la mesura possible, efectes perjudicials per a l' estabilitat del sistema financer andorrà, protegint els dipositants i assegurant la utilització més eficient dels recursos públics ' aquests pilars són fonamentals en la missió de l' AREB ' , de manera que la resolució de BPA suposi el menor cost possible per al contribuent, en aplicació dels objectius i principis dels articles 3 i 4 de la Llei 8/2015.

11. La singularitat de la causa que provoca la publicació de la NoF i NoPRM de FinCEN que va desencadenar la situació d' inviabilitat de BPA i que se situa en la realització d' un seguit d' operacions presumptament il·lícites per raó de l' origen dels fons i que podrien ser constitutives de suposades infraccions en matèria de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme (' PBCFT' ), ha revestit aquest procés de resolució d' una complexitat extraordinària i d' unes característiques no presents en altres processos de liquidació o resolució d' entitats de crèdit que han condicionat la decisió relativa a les mesures de resolució a aplicar. En efecte, el procés de resolució de BPA no es va originar pel deteriorament progressiu de la situació de solvència de l' entitat, sinó per un esdeveniment sobrevingut i, en aquest moment, imprevisible que va propiciar la necessitat d' aplicar mesures noves amb caràcter d' extrema urgència encaminades a la salvaguarda del sistema financer andorrà. A més, aquestes circumstàncies suposaven per a tots els actors una incertesa absoluta en aquest moment, pel que fa als terminis requerits per assolir una solució a la situació de crisi patida per BPA.

12. Així, pràcticament des del moment mateix de la publicació de la NoF de FinCEN, l' entitat va patir un bloqueig operatiu total dins l' àmbit internacional, la qual cosa impedia que fos la pròpia BPA la que adoptés les mesures que li permetessin retornar al compliment.

13. D' altra banda, atès l' impacte immediat d' aquesta situació en els mercats, resultava evident el greu dany reputacional que el sistema financer andorrà podia patir en cas de no garantir-se l' aïllament total de qualsevol actiu o passiu d' origen il·lícit.

14. Per això, com a part intrínseca i imperiosa del procés de resolució cal afegir-hi l' exigència ineludible d' identificar i separar l' operativa dels clients en funció del seu nivell de compliment del marc legal de PBCFT.

2. Obertura del procés de resolució de BPA

15. El 24 d' abril de 2015, seguint la sol·licitud de l' AREB, l' Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF, que va canviar la seva denominació per la d' Autoritat Financera Andorrana) va emetre un informe sobre la viabilitat de BPA d' acord amb allò establert a l' article 10 de la Llei 8/2015. En aquest Informe l' INAF va arribar a la conclusió que ' tenint en compte les circumstàncies excepcionals, com també les consideracions exposades en el marc d' aquest informe, l' INAF conclou que BPA es troba immersa en els supòsits preceptuats a l' article 10 de la Llei 8/2015, i per tant no compleix els requisits de viabilitat. A més, ateses les circumstàncies exposades anteriorment, no hi ha perspectives raonables que es donin mesures procedents del sector privat capaces de revertir la no viabilitat de l' entitat en un període de temps raonable' .

16. D' acord amb allò previst als articles 11, 12, 13 i 14 de la Llei 8/2015, mitjançant resolució del 27 d' abril de 2015, el Consell d' Administració de l' AREB va acordar: i) obrir el procediment de resolució de BPA, en aplicació...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR