Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei general d' ordenació del territori i urbanisme.

 
EXTRACTO GRATUITO
GOVERN
1/44
www.bopa.ad
12 de juny del 2019Núm. 53
Dipòsit legal: AND.2-2015
Decret
Vist l’article 59 de la Constitució andorrana, segons el qual, mitjançant llei, el Consell General pot delegar
l’exercici de la funció legislativa en el Govern;
Vista la Llei 3/2019, del 17 de gener, de mesures urgents relatives a l’arrendament d’habitatges;
Vista la delegació legislativa a favor del Govern establerta en la disposició nal primera de la Llei 3/2019,
del 17 de gener de mesures urgents relatives a l’arrendament d’habitatges, segons la qual s’encomana al
Govern que publiqui al Butlletí Ocial del Principat d’Andorra el text refós de la Llei general d’ordenació del
territori i urbanisme, el qual ha d’incorporar les modicacions efectuades en la referida Llei;
D’acord amb l’habilitació citada, s’ha procedit a integrar en un text únic les modicacions introduïdes a
la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, del 29 de desembre del 2000, per la Llei 7/2003, del
23 de maig, de modicació puntual i urgent de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme; per la
Llei 08/2006, del 21 de juny, de modicació de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme; per la
Llei 06/2011, del 28 de juliol, de modicació de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme; per la
Llei 16/2012, del 31 de juliol, de modicació de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme; per
la Llei 15/2014, del 24 de juliol, de modicació de la Llei 9/2003 del patrimoni cultural d’Andorra; per la
Llei 7/2018, del 17 de maig, de modicació de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, i per la
Llei 3/2019, del 17 de gener, de mesures urgents relatives a l’arrendament d’habitatges. Es reprenen de
forma ordenada les disposicions addicionals, transitòries, derogatòries i nals aportades a la Llei general
d’ordenació del territori i urbanisme per les lleis esmentades. Per tal de garantir la claredat en la consulta
d’aquest decret i preservar la seguretat jurídica, es fa constar per a cadascuna d’aquestes disposicions de
quina de les lleis porta causa.
Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre d’Ordenament Territorial, el Govern, en la
sessió del 5 de juny del 2019, aprova aquest decret legislatiu amb el contingut següent:
Article únic
S’ordena la publicació al Butlletí Ocial del Principat d’Andorra del text refós de la Llei general d’ordenació
del territori i urbanisme, del 29 de desembre del 2000, modicada per la Llei 7/2003, del 23 de maig, de
modicació puntual i urgent de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme; per la Llei 08/2006, del
21 de juny, de modicació de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme; per la Llei 06/2011, del
28 de juliol, de modicació de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme; per la Llei 16/2012, del
31 de juliol, de modicació de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme; per la Llei 15/2014, del
24 de juliol, de modicació de la Llei 9/2003 del patrimoni cultural d’Andorra; per la Llei 7/2018, del 17 de
maig, de modicació de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme; i per la Llei 3/2019, del 17 de
gener, de mesures urgents relatives a l’arrendament d’habitatges.
Disposició nal
Aquest decret entra en vigor el mateix dia de ser publicat al Butlletí Ocial delPrincipat d’Andorra.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Andorra la Vella, 5 de juny del 2019
Xavier Espot Zamora
Cap de Govern
Legislació delegada
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2019-
06-11
14:03:39
GOVERN
2/44
www.bopa.ad
12 de juny del 2019Núm. 53
Dipòsit legal: AND.2-2015
Text refós de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, del 29
de desembre del 2000, modificada per la Llei 7/2003, del 23 de maig, de
modificació puntual i urgent de la Llei general d’ordenació del territori i
urbanisme; per la Llei 08/2006, del 21 de juny, de modificació de la Llei
general d’ordenació del territori i urbanisme; per la Llei 06/2011, del
28 de juliol, de modificació de la Llei general d’ordenació del territori
i urbanisme; per la Llei 16/2012, del 31 de juliol, de modificació de la
Llei general d’ordenació del territori i urbanisme; per la Llei 15/2014,
del 24 de juliol, de modificació de la Llei 9/2003 del patrimoni cultural
d’Andorra; per la Llei 7/2018, del 17 de maig, de modificació de la Llei
general d’ordenació del territori i urbanisme, i per la Llei 3/2019, del 17
de gener, de mesures urgents relatives a l’arrendament d’habitatges.
Títol I. Disposicions generals
Article 1. Objecte de la Llei
La present Llei té per objecte la regulació de l’ordenació del territori i el règim del sòl, l’urbanisme i l’edica-
ció en tot el territori nacional, de conformitat amb els principis reconeguts en l’article 27 de la Constitució.
Article 2. Denició d’ordenació del territori
S’entén per ordenació del territori, als efectes d’aquesta Llei, el conjunt de criteris que hi són expressament
formulats, i les normes, els plans i les disposicions sobre el sòl, l’urbanisme i la construcció, amb vista a
aconseguir una relació adequada entre territori, població, activitats, serveis i infraestructures.
Article 3. Abast de l’activitat d’ordenació
L’activitat d’ordenació abasta tota la planicació urbanística i la seva gestió, el règim del sòl, l’execució de
les obres d’urbanització i d’infraestructures de serveis, la intervenció en l’exercici de les facultats dominicals
relatives a l’ús del sòl i la protecció de la legalitat urbanística.
Article 4. Facultats de l’activitat d’ordenació
L’activitat d’ordenació, atesos els ns que la justiquen, comporta les facultats següents:
1. En relació amb la planicació urbanística i la seva gestió:
a) Redactar les directrius d’ordenació, i establir la planicació supracomunal, els reglaments generals,
els plans d’ordenació i urbanisme parroquial i llurs unitats d’actuació, els plans parcials d’urbanisme, els
plans especials i les ordinacions particulars reguladores de la normativa subsidiària i de la rehabilitació.
b) Emplaçar els llocs de producció i de residència per distribuir-los millor dins el territori. Classicar el
territori en zones de sòl urbà, urbanitzable i no urbanitzable, establir els percentatges de terreny que
pot ser ocupat per construccions, el volum, la forma, el nombre de plantes, el tipus i el destí dels edicis
amb criteris generals d’ordenació per unitats d’actuació.
c) Establir el traçat de les vies públiques, dels mitjans de transport, de comunicació i d’infraestructures
de serveis, l’emplaçament i les característiques dels centres i serveis d’interès públic i social i dels espais
lliures en proporció adequada a les necessitats col·lectives, a la conguració de les parcel·les edicables
i a llurs condicions estètiques.
2. En relació amb el règim del sòl:
a) Vetllar per la utilització racional del sòl en congruència amb l’interès públic i la funció social de la pro-
pietat, amb vista al manteniment d’una densitat i unes condicions d’habitatge que siguin compatibles
amb el benestar general.
GOVERN
3/44
www.bopa.ad
12 de juny del 2019Núm. 53
Dipòsit legal: AND.2-2015
b) Imposar entre els propietaris afectats la distribució justa dels benecis i les càrregues derivats de la
planicació.
3. En relació amb l’execució de les obres d’urbanització i construcció: Autoritzar, vericar, suspendre, san-
cionar -si és el cas- i realitzar, quan sigui procedent, l’execució de les obres d’urbanització i de construcció.
4. En relació amb la intervenció en l’exercici de les facultats dominicals: Intervenir en la parcel·lació i en la
construcció, establir les tipologies de l’edicació i prohibir les actuacions i els usos que no s’ajustin a les
previsions de la planicació.
5. En relació amb la protecció de la legalitat urbanística: Inspeccionar, revisar, suspendre obres i treballs,
establir i imposar sancions i, si és el cas, adoptar totes les mesures pertinents per tal de restablir la legalitat
urbanística.
6. Les facultats enumerades als apartats precedents tenen caràcter enunciatiu i no limitatiu. S’hi entenen
compreses qualssevol altres que hi siguin congruents i puguin ser exercides d’acord amb la present Llei i
la resta de disposicions que siguin aplicables.
Article 5. Obligatorietat
Les directrius d’ordenació, els projectes d’interès nacional, els plans sectorials amb incidència supracomu-
nal, els reglaments del Govern, els plans d’ordenació i urbanisme parroquial, els plans parcials, els plans
especials, les ordinacions reguladores de la normativa subsidiària i totes les altres disposicions aprovades
de conformitat amb la present Llei, són obligatòries per als administrats i per a l’Administració.
Article 6. Principi de no indemnització
Les limitacions d’aprotament i d’ús dels terrenys i de les edicacions, derivades de l’ordenació del sòl i
l’urbanisme de conformitat amb les previsions d’aquesta Llei, no confereixen drets d’indemnització de cap
mena.
Article 7. Principi de publicitat
Els plans d’ordenació i urbanisme parroquial, plans parcials, plans especials, programes i catàlegs tenen el
caràcter de documents públics, i tothom i en tot moment pot consultar-los.
Article 8. Dret d’informació urbanística
Tots els administrats tenen el dret d’obtenir de l’Administració, tant del Govern com dels comuns, dins del
termini de quinze dies comptats des de la petició i sota forma de certicació facilitada per un funcionari
habilitat, informació escrita i concreta en relació amb el règim urbanístic aplicable a una nca o un sector.
Article 9. Òrgans de l’ordenació
Són òrgans de l’ordenació de la planicació, l’urbanisme i la construcció: el Govern, els comuns i la Comissió
Tècnica d’Urbanisme.
Article 10. Competències del Govern
A l’efecte d’assolir els objectius de política territorial denits en la present Llei i tots els altres establerts pel
Consell General, correspon al Govern redactar les directrius d’ordenació, els projectes d’interès nacional,
els plans sectorials amb incidència supracomunal, i si escau desenvolupar-los, la reglamentació general
urbanística, d’urbanització i de la construcció, de la classicació i protecció de les edicacions incloses en
el catàleg del patrimoni nacional i la inspecció de les edicacions, el lliurament de la cèdula d’habitabilitat
i l’aprovació prèvia, per a la conformitat amb aquesta Llei, dels plans d’ordenació i urbanisme parroquial,
així com les altres facultats i competències que li reconeix el present text legal.
Article 11. Competències dels comuns
D’acord amb la present Llei i els instruments d’ordenació del Govern, correspon als comuns redactar,
aprovar i publicar llurs plans d’ordenació i urbanisme parroquial, plans especials, ordinacions reguladores
de la normativa subsidiària, les de rehabilitació i les dels programes de reforma interior, de protecció i de

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA