Ordinació del 18-2-2020 del pressupost per a l' exercici 2020.

Data de publicació:04 Mar 2020
COMÚ D’ENCAMP
1/22
www.bopa.ad
4 de març del 2020Núm. 18
Dipòsit legal: AND.2-2015
Ordinació
Ordinació del 18-2-2020 del pressupost per a l’exercici 2020.
Vista la Llei General de les Finances Públiques, de data 19.12.96 i la Llei 10/2003, del 27 de juny, de les
Finances Comunals, i les seves modicacions posteriors.
Vista la Llei 32/2014 del 27 de novembre, de sostenibilitat de les nances públiques i d’estabilitat pressu-
postaria i scal.
El Comú d’Encamp, en la sessió del Consell de Comú celebrada el dia 17 de febrer del 2020, ha aprovat el
pressupost econòmic per a l’exercici 2020 i el text articulat que l’acompanya:
Capítol primer. Els crèdits i les seves modicacions
Article 1. Àmbit del pressupost comunal
El pressupost comunal es compon del pressupost de l’Administració comunal i de les previsions dels pro-
grames d’actuació de les societats públiques participades per l’Administració comunal, que son:
• FUNICAMP, SAU
• SERCENSA
• GASOPAS, S.A
En el pressupost del Comú d’Encamp per a l’any 2020 s’integren els estats de despeses i d’ingressos, i la
memòria general, on es detallen els aspectes mes rellevants i les variacions mes signicatives en relació al
pressupost de l’any 2019.
Article 2. Estat d’ingressos i despeses. Els crèdits inicials i llur nançament
En l’estat de despeses del Comú d’Encamp es formalitzen crèdits per un import total de 33.370.173,07 euros.
L’estat de despeses es desglossa en 20.399.538,07 euros per crèdits de despeses corrents, crèdits per
despeses de capital per un import de 10.823.632,00 euros, corresponents a inversions reals, i despeses
nanceres que inclouen, uns passius nancers d’amortització d’endeutament de 1.267.001,00 euros i actius
nancers de 880.002,00 euros en concepte d’aportacions a societats participades.
El pressupost de despeses del Comú d’Encamp es nança amb els drets econòmics que es preveuen liqui-
dar durant l’exercici, especicats en l’estat d’ingressos, estimats en un igual als crèdits de despesa es a dir,
33.370.173,07 euros; dins els quals hi ha previsions d’ingressos corrents per un import de 20.399.538,07
euros, ingressos de capital per un import de 8.966.438,22 euros i ingressos d’operacions nanceres per
un import de 4.004.196,78 euros.
Article 3. Estructura pressupostària
Els estats d’ingressos i de despeses s’ajusten a la classicació econòmica denida en l’article 18 de la Llei
general de nances públiques.
L’estat d’ingressos s’estructura en el grup d’impostos directes, impostos indirectes, taxes i d’altres ingressos,
ingressos patrimonials, alienació d’inversions reals, actius nancers i passius nancers.
L’estat de despeses es presenta amb sengles classicacions administrativa, funcional i econòmica.
Ordinacions i reglaments
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2020-
03-03
12:51:07
COMÚ D’ENCAMP
2/22
www.bopa.ad
4 de març del 2020Núm. 18
Dipòsit legal: AND.2-2015
• La classicació administrativa agrupa els crèdits segons els diferents òrgans encarregats de la gestió
de la despesa.
• La classicació funcional pren en consideració la nalitat de les despeses i agrupa les àrees d’actuació.
Els crèdits s’ordenen en grups, en funcions, en subfuncions, en programes i en projectes. Respon a un
sistema d’objectius que serveix de marc a la gestió pressupostària i permet conèixer-ne l’acompliment.
• La classicació econòmica atén la naturalesa de les despeses dins de la classicació administrativa i,
també, funcional; diferenciades en despeses corrents, despeses de capital i operacions nanceres. Les
despeses corrents comprenen les de personal, consum de béns corrents i de serveis, despeses nance-
res, i transferències corrents; les despeses de capital són les inversions reals adreçades a la creació de
nou capital físic o la seva renovació i les transferències de capital per tal que les inversions reals siguin
realitzades per tercers; les operacions nanceres comprenen les variacions d’actius i passius nancers.
Els crèdits s’ordenen per capítols, articles, conceptes i subconceptes.
Article 4. Vinculació jurídica dels crèdits pressupostaris
Els crèdits especicats en l’estat de despeses tenen un abast limitatiu i vinculant a nivell de concepte eco-
nòmic dins de cadascun dels departaments, que integren l’organització comunal.
Amb l’excepció dels conceptes econòmics següents, que es vinculen amb tots els departaments i equivalen
a la totalitat de la dotació pressupostària del pressupost general:
1. 100 “ Retribucions bàsiques”
2. 110 “ Remuneracions personal funcionari”
3. 120 “ Remuneració personal agents administració permanents”
4. 130 “ Remuneració personal agents administració eventuals”
5. 140 “ Remuneració nomenaments, directors i pers. de relació especial”
6. 160 “ Quotes de la seguretat social”
7. 161 “ Pensions per jubilacions”
8. 163 ” Despeses socials del personal”
9. 216 “ Equipaments informàtics”
10. 200 “ Terrenys i béns naturals
11. 202 “ Edicis i altres construccions”
12. 224 “ Primes d’assegurances”
13. 225 “ Tributs”
14. 22760 “ Treballs de prestació de serveis i contractacions temporals”
15. 310 “ Interessos”
16. 349 “ Altres despeses nanceres”
17. 606 “ Equips per a processos d’informació”
Així mateix, per la seva naturalesa i per millorar el control i la gestió, els subconceptes econòmics 2268224
i 2268225, corresponents a les activitats organitzades per les comissions de festes de la parròquia, formen
part d’una única vinculació i no es vinculen amb altres partides del mateix concepte econòmic i departament.
Article 5. Transferències de crèdit
1. Les transferències relatives a despeses de capital es trameten com els crèdits extraordinaris i els su -
plements de crèdit, conforme als articles 71 i 72 de la Llei de nances comunals. Aquestes han de ser
aprovades pel Ple del Comú.
2. Les transferències relatives a despeses corrents, amb les nalitats expressades a l’article 71.4 i a l’article
72.3, poden ser aprovades pels cònsols o per la Junta de Govern amb les limitacions següents:
a) Es poden referir només als crèdits inclosos en un mateix departament.
b) No poden afectar els crèdits per a remuneracions de personal, ni les despeses nanceres, ni els crè-
dits aprovats per ordinacions de crèdits extraordinaris o suplements de crèdit.

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba