Decret del 13-5-2020 d' aprovació del Reglament de construcció.

Fecha de publicación20 Mayo 2020
Fecha13 Mayo 2020
Número de Gaceta69
GR20200515_13_26_20

Decret

Decret del 13-5-2020 d' aprovació del Reglament de construcció.

Exposició de motius

El text refós de la Llei general d' ordenació del territori i urbanisme va ser aprovat pel Decret legislatiu del 19 de juny del 2019.

La Llei és desenvolupada reglamentàriament mitjançant les directrius d' ordenació, el Reglament urbanístic, el Reglament de construcció i el Reglament d' urbanització. En aquest sentit, els articles 10 i 53 de la Llei estipulen que el Govern ha d' aprovar el Reglament de construcció, com a instrument d' ordenació del Govern. En compliment d' aquests articles, el Govern va aprovar el 26 de febrer del 2003 el Reglament de construcció. Posteriorment, el 8 d' abril del 2009, el Govern va aprovar la modificació del Reglament de construcció, per tal d' aportar-hi millores detectades en els anys d' aplicació del text reglamentari del 2003, simplificar procediments administratius i aclarir la interpretació de preceptes. El 21 de juliol del 2010, el Govern va aprovar el Decret pel qual es modifica el Reglament de construcció del 8 d' abril del 2009. El Govern va aprovar el Decret del 28 de juliol del 2010 pel qual es deroga el Decret del 21 de juliol del 2010 i pel qual es modifica el Reglament de construcció del 8 d' abril del 2009. En data 5 d' octubre del 2011, el Govern va aprovar una modificació del Reglament de construcció, per adaptar-lo a la Llei 6/2011, del 28 de juliol, de modificació de la Llei general d' ordenació del territori. Més tard, el Govern va aprovar el Decret del 3 d' octubre del 2012 pel qual es va aprovar la modificació del Reglament de construcció, com també va publicar la correcció d' errata del 5 de desembre del 2012 per la qual s' esmenen diversos errors constatats en la modificació del Reglament de construcció, del 3 d' octubre del 2012. En data 18 de novembre del 2015, el Govern va aprovar una modificació del Reglament de construcció dirigida a facilitar i a aportar un impuls en la millora de l' eficiència energètica dels edificis i assegurar, alhora, que les modificacions introduïdes permetin millorar-ne l' aïllament. En data 11 de maig del 2016, el Govern va aprovar la proposta de la Taula Nacional de Mobilitat de modificar el Reglament de construcció per garantir la correcta gestió de la seguretat i la funcionalitat viàries, per les maniobres de càrrega i descàrrega provinents dels locals d' ús comercial, ús industrial o ús de magatzem ubicats a la xarxa bàsica de carreteres, que en data 27 de març del 2019 va ser objecte d' una correcció d' errata. En data 27 de febrer del 2019, el Govern va aprovar la modificació del Reglament de construcció per simplificar els procediments administratius en la gestió de residus de construcció.

La Llei 7/2018, del 17 de maig, de modificació de la Llei general d' ordenació del territori i urbanisme; la Llei 21/2018, del 13 de setembre, d' impuls de la transició energètica i del canvi climàtic, i la Llei 3/2019, del 17 de gener, de mesures urgents relatives a l' arrendament d' habitatges aprovades pel Consell General introdueixen modificacions que afecten el Reglament de construcció i en conseqüència escau una adaptació d' aquest Reglament a la nova normativa.

Alhora, amb l' objectiu d' aportar millores detectades en els anys d' aplicació del text reglamentari, s' introdueixen modificacions a l' articulat del Reglament de construcció.

La disposició final quarta de la Llei 7/2018, del 17 de maig, de modificació de la Llei general d' ordenació del territori i urbanisme fixa que en el termini màxim de tres mesos a partir de la data d' entrada en vigor de la Llei el Govern ha d' aprovar l' adaptació de la reglamentació general per tal d' acomodar-la a les modificacions introduïdes en aquesta Llei.

El Govern, en compliment del mandat legal, ha elaborat la modificació del Reglament de construcció. L' abast de les modificacions introduïdes correspon als canvis normatius introduïts per la Llei 7/2018, del 17 de maig, de modificació de la Llei general d' ordenació del territori i urbanisme; per la Llei 21/2018, del 13 de setembre, d' impuls de la transició energètica i del canvi climàtic, i per la Llei 3/2019, del 17 de gener, de mesures urgents relatives a l' arrendament d' habitatges que afecten les disposicions del Reglament de construcció, i la incorporació de modificacions que aclareixin l' aplicació del text reglamentari.

La modificació del Reglament de construcció ha estat sotmesa a l' anàlisi de la Comissió Tècnica d' Urbanisme, que n' ha informat favorablement.

El Reglament de construcció incorpora dos nous articles, 75 bis i 113 bis, cinc disposicions transitòries, una disposició derogatòria i dues disposicions finals. Manté el mateix índex per a la resta d' articles i els mateixos títols que el Reglament aprovat el 10 d' octubre del 2012. Tot i que els canvis introduïts en molts articles són puntuals, el fet que el nombre d' articles modificats sigui elevat justifica que s' aprovi i es publiqui el Reglament de construcció, de forma que a partir del moment en què entri en vigor serà l' únic vigent.

Per tot el que ha estat exposat, a proposta del ministre d' Ordenament Territorial, el Govern, en la sessió del 13 de maig de 2020, adopta el següent:

Decret

Article únic

S' aprova el Reglament de construcció, amb el contingut següent:

Índex

Títol preliminar.

Disposicions generals

Article 1. Objecte

Article 2. Abast d' aplicació

Article 3. Actuació dels comuns

Article 4. Principis de l' activitat d' intervenció

Article 5. Interpretació de les normes reglamentàries i del planejament urbanístic

Títol I. Paràmetres d' ordenació de l' edificació

Capítol primer. Disposicions generals

Article 6. Instruments d' ordenació urbanística i sistemes d' ordenació de l' edificació

Article 7. Definicions per a l' establiment de paràmetres reguladors dels sistemes d' ordenació

Article 8. Alineació respecte dels marges dels rius

Article 9. Criteris de determinació d' alçades

Article 10. Construccions per damunt de l' alçada reguladora

Article 11. Modificació del terreny

Article 12. Edificabilitat

Capítol segon. Sistema d' ordenació d' edificació per alineacions de carrer

Article 13. Sistema d' ordenació d' edificació per alineacions de carrer

Article 14. Paràmetres específics del sistema d' ordenació d' edificació per alineacions de carrer

Capítol tercer. Sistema d' ordenació per edificació aïllada segons parcel·lació

Article 15. Sistema d' ordenació per edificació aïllada segons parcel·lació

Article 16. Paràmetres específics del sistema d' ordenació per edificació aïllada segons parcel·lació

Capítol quart. Sistema d' ordenació d' edificació per definició volumètrica

Article 17. Sistema d' ordenació d' edificació per definició volumètrica

Article 18. Paràmetres específics del sistema d' ordenació d' edificació per definició volumètrica

Capítol cinquè. Sistemes d' ordenació de l' edificació i edificacions existents

Article 19. Adaptació dels sistemes d' ordenació de l' edificació a l' ordenació existent

Article 20. Règim de ' fora d' ordenació'

Títol II. Règim dels usos i de les activitats

Capítol primer. Disposicions generals sobre els usos

Article 21. Usos urbanístics i activitats classificades de la normativa ambiental

Capítol segon. Classificació dels usos

Article 22. Usos admesos i usos prohibits

Article 23. Ús principal, usos compatibles i usos complementaris

Article 24. Usos temporals i usos provisionals

Capítol tercer. Tipologia d' usos

Article 25. Classes d' usos en el planejament urbanístic

Capítol quart. L' ús d' aparcament i estacionament

Article 26. Espais d' aparcament

Article 27. Previsió d' aparcament a l' ordenació urbanística

Article 28. Previsió d' aparcament en els edificis

Article 29. Nombre mínim de places d' aparcament en els edificis

Article 30. Exigència d' aparcament per ampliacions i canvi d' ús en edificis existents

Article 31. Condicions de l' aparcament

Article 32. Aparcaments soterranis mancomunats

Article 33. Concentració d' aparcament

Capítol cinquè. Usos en soterrani

Article 34. Usos en soterrani

Capítol sisè. Usos en sòl no edificat

Article 35. Integració al paisatge dels usos en sòls no edificats

Capítol setè. Estacions de servei

Article 36. Ús d' estacions de servei

Capítol vuitè. Elements de suport publicitari

Article 37. Regulació dels elements de suport publicitari en edificis i terrenys

Títol III. Condicions de construcció i d' habitabilitat en els edificis

Capítol primer. Condicions de construcció

Article 38. Condicions constructives dels edificis

Article 39. Cobertes dels edificis

Article 40. Façanes dels edificis

Article 41. Xemeneies de fums i ventilació

Article 42. Antenes

Article 43. Elements d' eficiència ambiental

Article 44. Normes tecnològiques de la construcció

Capítol segon. Condicions d' habitabilitat

Article 45. Requisits mínims d' habitabilitat

Article 46. Definició d' habitatge

Article 47. Requisits mínims d' habitabilitat dels habitatges

Article 48. Definició de les peces de l' habitatge

Article 49. Condicions dels espais comuns d' accés als edificis

Article 50. Condicions de l' habitatge

Article 51. Condicions de les peces de l' habitatge

Article 52. Requisits mínims d' habitabilitat en locals destinats a usos diferents d' habitatge

Capítol tercer. Obres en edificis existents

Article 53. Tipus d' obres en edificis existents

Article 54. Obres d' ampliació

Article 55. Obres de rehabilitació o reforma

Títol IV. Intervenció en l' activitat d' edificació i d' ús del sòl

Capítol primer. Disposicions generals

Article 56. Actes subjectes a llicència urbanística

Article 57. Autoritzacions concurrents

Article 58. Règim de les llicències urbanístiques

Article 59. Competència

Article 60. Responsabilitats i llicències urbanístiques

Article 61. Classes de llicències urbanístiques d' obres

Article 62. Notificació de les llicències urbanístiques al Govern

Article 63. Transmissió de les llicències...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR