Decret 41/2021, del 12-2-2021 de pròrroga de la facultat del Govern d' establir mesures restrictives o excepcionals per protegir la salut pública durant la situació de pandèmia causada pel coronavirus SARS-CoV-2.

Data de publicació:12 Feb 2021
GD20210212_18_20_37

Decret 41/2021, del 12 de febrer del 2021

Decret 41/2021, del 12-2-2021 de pròrroga de la facultat del Govern d' establir mesures restrictives o excepcionals per protegir la salut pública durant la situació de pandèmia causada pel coronavirus SARS-CoV-2.

Exposició de motius

La Llei 19/2020, del 23 de desembre, de modificació de la Llei 30/2018, del 6 de desembre, qualificada de seguretat pública i de la Llei general de sanitat, del 20 de març de 1989, per preveure mesures obligatòries per protegir la salut pública estableix que el Govern, per motius de salut pública, pot restringir el nombre de persones que es poden reunir físicament en espais i locals públics i privats, amb aquesta finalitat i sempre que sigui de forma estrictament proporcionada. Igualment, la Llei també preveu que el Govern, pels mateixos motius, pot adoptar mesures preventives i de protecció, entre les quals l' ús obligatori d' elements de protecció i d' autoprotecció personals; l' establiment de normes i protocols d' higiene pública; el tancament i la limitació de capacitat de locals; la prohibició i la restricció d' activitats lúdiques, recreatives, esportives, comercials i econòmiques, i les restriccions a la mobilitat personal i a la circulació de mercaderies, que sempre han de ser proporcionals als objectius buscats.

Aquestes mesures adoptades pel Govern fins a l' actualitat han permès observar una lleugera millora en el nombre de contagis, però convé continuar establint les mesures oportunes per seguir garantint la viabilitat del nostre sistema de salut.

Per tot el que s' ha exposat, s' ha cregut convenient la pròrroga, per un període de dos mesos més, de conformitat amb el que està establert en l' apartat tercer de l' article 4 de la vigent Llei 30/2018, del 6 de desembre, qualificada de seguretat pública, i en l' apartat primer de l' article 59 vigent de la Llei general de sanitat, de 20 de març de 1989, perquè es mantinguin les restriccions amb les mateixes condicions previstes i regulades en els darrers decrets vigents, o en les...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba