Edicte del 4-7-2022 pel qual es fa pública l' adjudicació definitiva dels serveis professionals com a metge psiquiatra a la Comissió Nacional de Valoració.

Fecha de publicación06 Julio 2022
Fecha04 Julio 2022
Número de Gaceta82
GE20220706_13_34_05

Edicte

Edicte del 4-7-2022 pel qual es fa pública l' adjudicació definitiva dels serveis professionals com a metge psiquiatra a la Comissió Nacional de Valoració.

1. Objecte: adjudicació definitiva

2. Òrgan contractant

a) Identitat: Ministeri d' Afers Socials, Joventut i Igualtat

b) Data de l' acord del Govern: 4-7-2022

3. Dades de l' adjudicació

a) Identitat de l' adjudicatari: Sra. Gemma Garcia Parés

b) Denominació del treball: metge psiquiatra a la Comissió Nacional de Valoració

c) Localització: Principat d' Andorra

d) Preu cert: 62,50 ' /h

e) Partida pressupostària: 00160610611 -PR0235 -D/22760/107001

f) Termini d' execució: del 7 de juliol del 2022 al 31 de desembre del 2022, moment en què es podrà renovar anualment, si escau, amb l' acord previ del Govern, fins a un màxim de quatre anys, incloses totes les pròrrogues

g) Forma d' adjudicació: contractació directa

h) Modalitat de la contractació: ordinària

4. Legislació aplicable: article 54.2.f de la Llei de la contractació pública, modificat per la disposició final tercera de la Llei 18/2019, del 15 de febrer, del pressupost per a l' exercici del 2019.

De conformitat amb el que estableix l' article 124 del text refós del Codi de l' Administració, del 29 de març de 1989, publicat pel Decret legislatiu del 3 de juliol del 2019, contra aquesta resolució es pot...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR