Llei 27/2018, del 25 d' octubre, de modificació de la Llei 8/2018, del 17 de maig, dels serveis de pagament i el diner electrònic.

Fecha de publicación23 Noviembre 2018
Fecha25 Octubre 2018
Número de Gaceta70
SecciónConsell General
CONSELL GENERAL
1/49
www.bopa.ad
23 de novembre del 2018Núm. 70
Dipòsit legal: AND.2-2015
Llei 27/2018, del 25 d’octubre, de modificació de la Llei
8/2018, del 17 de maig, dels serveis de pagament i el diner
electrònic
Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 25 d’octubre del 2018 ha aprovat la següent:
llei 27/2018, del 25 d’octubre, de modicació de la Llei 8/2018, del 17 de maig, dels serveis de pagament
i el diner electrònic
Exposició de motius
El 24 de novembre del 2011 el Consell General va aprovar la raticació de l’Acord monetari entre el Principat
d’Andorra i la Unió Europea, que permet a Andorra adoptar ocialment l’euro com a moneda de curs legal
i emetre les seves pròpies monedes destinades a la circulació i a la col·lecció.
En virtut de l’Acord monetari, Andorra es va comprometre a implementar en el seu ordenament jurídic,
entre d’altres, la Directiva 2007/64/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 13 del novembre del 2007,
relativa als serveis de pagament en el mercat interior, que modica les directives 97/7/CE, 2002/65/CE i
2005/60/CE, així com la Directiva 2006/48/CE, i que deroga la Directiva 97/5/CE (d’ara endavant, “Directiva
2007/64”). Aquesta Directiva, relativa a la prestació de serveis de pagament, va ser originàriament aprovada
amb l’objectiu d’afavorir la competència en l’àmbit dels serveis de pagament i la igualtat d’oportunitats per
competir i augmentar la transparència en el mercat, tant per als prestadors de serveis com per als usuaris,
així com per establir un sistema comú de drets i obligacions per a proveïdors i usuaris en relació amb la
prestació i la utilització de serveis de pagament.
Així mateix, entre les disposicions jurídiques europees a implantar en virtut de l’Acord monetari també hi
havia la Directiva 2009/110/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 16 de setembre del 2009, sobre
l’accés a l’activitat de les entitats de diner electrònic i al seu exercici, així com a la supervisió prudencial
d’aquestes entitats, que modica les directives 2005/60/CE i 2006/48/CE i que deroga la Directiva 2000/46/
CE. L’objectiu d’aquesta norma era crear un marc jurídic clar i harmonitzat que enfortís el mercat interior
europeu i estimulés la competència en el sector de l’emissió de diner electrònic a la vegada que garantís
un nivell de supervisió prudencial adequat.
A l’efecte de complir els compromisos esmentats, el Consell General, en la sessió del 17 de maig del 2018,
va aprovar la Llei 8/2018, del 17 de maig, dels serveis de pagament i el diner electrònic, publicada al BOPA
núm. 36, any 2018, del 13 de juny del 2018 (d’ara endavant, “Llei 8/2018”), que va entrar en vigor l’endemà
de ser publicada i que tenia per objecte la inclusió de les entitats de pagament i les entitats de diner elec-
trònic com a noves entitats operatives del sistema nancer andorrà, amb un règim jurídic propi, i regular
els drets i les obligacions de proveïdors i usuaris en relació amb la prestació i la utilització de serveis de
pagament i l’emissió de diner electrònic.
La Llei 8/2018 va posar els fonaments per assentar les bases comunes entre la Unió Europea i Andorra
quant a la regulació de la prestació de serveis de pagament i l’emissió de diner electrònic, incorporant el
contingut de la Directiva 2007/64. A més d’establir un marc de protecció homogeni per als consumidors,
la norma facilitava l’aplicació operativa dels instruments de pagament en euros dins de la zona única de
pagaments en euros, l’anomenada “zona única de pagament en euros” o SEPA (per les sigles en anglès).
Lleis
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2018-
11-22
11:06:46
CONSELL GENERAL
2/49
www.bopa.ad
23 de novembre del 2018Núm. 70
Dipòsit legal: AND.2-2015
Mitjançant una modicació de l’annex de l’Acord monetari, Andorra es va comprometre a implementar en el
seu ordenament jurídic la Directiva 2015/2366 del Parlament Europeu i del Consell, del 25 de novembre del
2015, sobre serveis de pagament en el mercat interior i per la qual es modiquen les directives 2002/65/CE,
2009/110/CE i 2013/36/CE i el Reglament (UE) núm. 1093/2010 i es deroga la Directiva 2007/64/CE (d’ara
endavant, “Directiva 2015/2366”).
Les innovacions tecnològiques produïdes en els darrers anys i la necessitat de generar un entorn més
segur i able per al desenvolupament dels serveis de pagament han fonamentat la promulgació del nou
marc legal. En particular, els canvis introduïts per la Directiva 2015/2366 tenen com a principals objectius
facilitar i millorar la seguretat en l’ús de sistemes de pagament a través d’Internet, i reforçar el nivell de
protecció de l’usuari contra fraus i abusos potencials respecte del que està previst a la Directiva 2007/64,
així com promoure la innovació en els serveis de pagament a través del mòbil i d’Internet, de manera que
es creï un entorn favorable a l’agilització de les operacions de pagament, unes regles comunes respecte a
la seva operativitat, un ventall sucientment ampli d’opcions de pagament per als usuaris i unes normes
més efectives de protecció dels usuaris, sobretot dels consumidors.
El marc jurídic per a la regulació dels serveis de pagament i el diner electrònic continua sent essencialment
el mateix, si bé l’aprovació de la Directiva 2015/2366 hi introdueix certs canvis, com una reserva d’activitat
actualitzada que cobreix la prestació de dos nous serveis de pagament que no estaven previstos en el règim
anterior: els serveis d’iniciació de pagaments i els serveis d’informació sobre comptes, i l’establiment d’un
règim més protector dels drets dels usuaris dels serveis de pagament en matèria de seguretat i transparència.
Respecte del règim jurídic aplicable als proveïdors de serveis de pagament, la novetat més rellevant, d’acord
amb la Directiva 2015/2366, és que aquesta Llei preveu que es pugui eximir del compliment de determi-
nats requisits les entitats que tinguin la intenció de prestar determinats serveis de pagament sempre que
reuneixin certes condicions, entre les quals es troba el compliment d’un límit quantitatiu. Així mateix, també
es preveu un règim jurídic especial aplicable a les persones físiques o jurídiques que prestin únicament el
servei d’informació sobre comptes.
Tenint en compte que el que està establert en la Directiva 2015/2366 és una revisió del marc jurídic ja creat
amb la Directiva 2007/64, s’ha considerat oportú que els canvis introduïts amb el nou règim s’implementin
a Andorra mitjançant una modicació de la Llei 8/2018.
Aquesta Llei de modicació s’estructura en un capítol únic de modicació de la Llei dels serveis de pagament
i el diner electrònic, que conté dotze articles, quatre disposicions transitòries i deu disposicions nals, en
virtut de les quals es modiquen altres lleis per adaptar-les a les noves disposicions aplicables als serveis
de pagament, s’encomana al Govern la publicació de textos refosos de les lleis modicades i s’estableix la
data d’entrada en vigor d’aquesta Llei.
Les disposicions transitòries estableixen períodes transitoris per a aquelles persones físiques o jurídiques
que puguin estar prestant serveis de pagament o de diner electrònic abans de l’entrada en vigor de la Llei,
o bé aquelles que estiguin en procés d’obtenir una autorització de l’AFA en virtut de la Llei 8/2018, així com
un règim transitori aplicable als contractes que els proveïdors de serveis de pagament hagin conclòs amb
els seus clients abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei.
Les disposicions nals primera a sisena modiquen certs aspectes de les lleis que es detallen a continuació
per a la transposició al marc jurídic andorrà de mesures equivalents a la Directiva 2015/2366:
-Llei 35/2010, del 3 de juny, de règim d’autorització per a la creació de noves entitats operatives del sis-
tema nancer andorrà;
-Llei 7/2013, del 9 de maig, sobre el règim jurídic de les entitats operatives del sistema nancer andorrà
i altres disposicions que regulen l’exercici de les activitats nanceres al Principat d’Andorra;
-Llei 8/2013, del 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les en-
titats operatives del sistema nancer, la protecció de l’inversor, l’abús del mercat i els acords de garan-
tia nancera;
CONSELL GENERAL
3/49
www.bopa.ad
23 de novembre del 2018Núm. 70
Dipòsit legal: AND.2-2015
-Llei 10/2013, del 23 de maig, de l’Autoritat Financera Andorrana (d’ara endavant, “Llei 10/2013”);
-Llei de regulació del règim disciplinari del sistema nancer del 27 de novembre del 1997, modicada
per la Llei 7/2013, del 9 de maig, sobre el règim jurídic de les entitats operatives del sistema nancer an-
dorrà i per la Llei 8/2018, del 17 de maig, dels serveis de pagament i el diner electrònic (en endavant, “la
Llei de regulació del règim disciplinari del sistema nancer”), i
-Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el nançament
del terrorisme.
Les modicacions introduïdes en la disposició nal quarta inclouen, a més, esmenes d’errors produïts
amb l’aprovació de la Llei 12/2018, del 31 de maig, de modicació de la Llei 10/2013, del 23 de maig, de
l’Institut Nacional Andorrà de Finances, la qual inclou modicacions que no van prendre en consideració
les modicacions ja efectuades en la Llei 10/2013 mitjançant la disposició nal cinquena de la Llei 8/2018,
aprovada el 17 de maig.
La disposició nal setena modica l’apartat 2 de la Disposició nal quarta de la Llei 16/2018, del 26 de juliol,
de suport a l’activitat empresarial i al foment de l’emprenedoria que al seu torn modica l’apartat 5 de l’article
85 “Causes de dissolució” de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat
limitada, per preveure causes de dissolució forçosa.
La disposició nal vuitena encomana al Govern que en el termini màxim de sis mesos des de l’entrada en
vigor d’aquesta Llei de modicació publiqui els textos refosos de totes les lleis que modica.
La disposició nal novena faculta el Govern per desenvolupar els reglaments necessaris per aplicar aquesta
Llei.
Finalment, la disposició nal desena regula les disposicions d’entrada en vigor d’aquesta Llei de modicació.
Capítol Únic. Modicació de la Llei 8/2018, del 17 de maig, dels serveis de pagament
i el diner electrònic
Article 1. Modicació de l’article 1
Es modica l’article 1 de la Llei 8/2018, del 17 de maig, dels serveis de pagament i el diner electrònic, que
inclou un nou apartat 2 i queda redactat en els termes següents:
“Article 1. Objecte
1.L’objecte d’aquesta Llei és regular la prestació de serveis de pagament i l’emissió de diner electrònic
dins del territori del Principat d’Andorra, incloent-hi algunes disposicions relatives al règim jurídic i sense
perjudici de l’aplicació de la legislació de protecció del consumidor, els drets i obligacions relacionats amb
la disposició i ús dels serveis de pagament i la transparència de les condicions i requisits d’informació per
als serveis de pagament.
2.L’AFA és l’autoritat competent en matèria de supervisió, autorització i registre en relació amb la prestació
dels serveis de pagament i de l’emissió de diner electrònic dins del territori del Principat d’Andorra.”
Article 2. Modicació de l’article 2
Es modica l’article 2 de la Llei 8/2018, del 17 de maig, dels serveis de pagament i el diner electrònic, que
queda redactat en els termes següents:
“Article 2. Àmbit d’aplicació
1.L’àmbit d’aplicació territorial d’aquesta Llei es regeix per les normes següents:
a)Aquesta Llei s’aplica a la prestació de serveis de pagament i l’emissió de diner electrònic prestats en
el Principat d’Andorra.

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR