Decret legislatiu del 3-7-2019 de publicació del text refós del Codi de l' Administració, del 29 de març de 1989.

Fecha03 Julio 2019
Fecha de publicación10 Julio 2019
SecciónGovern
Número de Gaceta61
GOVERN
1/39
www.bopa.ad
10 de juliol del 2019Núm. 61
Dipòsit legal: AND.2-2015
Decret
Vist l’article 59 de la Constitució andorrana, segons el qual, mitjançant una llei, el Consell General pot delegar
l’exercici de la funció legislativa en el Govern;
Vista la delegació legislativa a favor del Govern establerta en la disposició nal tercera de la Llei 10/2019, del
15 de febrer, de modicació del Codi de l’Administració, del 29 de març de 1989, segons la qual s’encomana
al Govern que en el termini màxim de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei publiqui al Butlletí
Ocial del Principat d’Andorra el text refós del Codi de l’Administració, del 29 de març de 1989,
Vist que en compliment del que preveu la disposició nal tercera de la Llei 10/2019, es refon en aquest
Decret legislatiu, el contingut del Codi de l’Administració, del 29 de març de 1989, on s’inclouen les modi-
cacions que dimanen de la Llei del Govern, del 15 de desembre del 2000; de la Llei 11/2004, del 27 de maig,
de modicació puntual del Codi de l’Administració; de la Llei 45/2014, de Llei 8/2017, i de la Llei 10/2019;
Vist que, d’altra banda, es reprenen de forma ordenada les disposicions addicionals, transitòria i nals del
Codi de l’Administració, les disposicions transitòria i nals de la Llei 11/2004, les disposicions transitòries
i nals de la Llei 45/2014, les disposicions nals de la Llei 8/2017, i les disposicions transitòries i nals de
la Llei 10/2019, i, al mateix temps, per tal de garantir la claredat en la consulta d’aquest Decret legislatiu i
preservar la seguretat jurídica, es fa constar per a cadascuna d’aquestes disposicions de quina de les lleis
esmentades porta causa;
Vist que en el Decret del 8 de maig del 2019 pel qual es publica el text refós del Codi de l’Administració,
del 29 de març de 1989, publicat al BOPA de data 22 de maig del 2019, s’han constatat alguns errors per
omissió respecte a diverses modicacions introduïdes per la Llei 7/2018, del 17 de maig, de modicació
de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, del 29 de desembre del 2000, així com per la Llei
10/2019, del 15 de febrer, de modicació del Codi de l’Administració, del 29 de març de 1989, i es considera
necessari publicar un nou text refós per esmenar aquests errors;
Ateses les consideracions esmentades, a proposta del cap de Govern, el Govern, en la sessió del 3 de juliol
del 2019, aprova aquest Decret legislatiu amb el contingut següent:
Article únic
S’aprova la publicació al Butlletí Ocial del Principat d’Andorra del text refós del Codi de l’Administració, del
29 de març de 1989, que entrarà en vigor l’endemà de ser-hi publicat.
Disposició derogatòria
Es deroga el Decret del 8 de maig del 2019 pel qual es publica el text refós del Codi de l’Administració, del
29 de març de 1989.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Andorra la Vella, 3 de juliol del 2019
Xavier Espot Zamora
Cap de Govern
Legislació delegada
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2019-
07-09
14:30:34
GOVERN
2/39
www.bopa.ad
10 de juliol del 2019Núm. 61
Dipòsit legal: AND.2-2015
Text refós del Codi de l’Administració, del 29 de març de 1989
Capítol I. L’ordenament jurídic i les fonts del Dret Administratiu
Article 1. Principis de l’ordenament jurídic
L’ordenament jurídic del Principat es subjecta als principis de legalitat, de jerarquia, de publicitat de les
normes jurídiques, de no retroactivitat de les disposicions restrictives dels drets individuals que comportin
un efecte desfavorable o estableixin una sanció, de seguretat jurídica, de responsabilitat dels poders públics
i d’interdicció de tota arbitrarietat.
Article 2. Drets de participació en els afers públics i d’accés als càrrecs públics
Els andorrans tenen el dret de participar en els afers públics per mitjà de representants lliurement elegits.
Tenen el dret d’accedir en pla d’igualtat a les funcions i als càrrecs públics, segons les condicions exigides
pel Dret.
Article 3. Contribució a les despeses públiques i principis pressupostaris
Tothom contribuirà a les despeses públiques en proporció a la seva capacitat econòmica, mitjançant un
sistema scal just, establert per la Llei i fonamentat en els principis de generalitat i de distribució equitativa
de les càrregues scals.
L’establiment i l’execució dels pressupostos de les entitats públiques es regiran per principis d’ecàcia i
d’economia.
Article 4. Dret a la propietat privada
Es reconeix la propietat privada. Només podrà limitar-se, de conformitat a la Llei, per motius d’utilitat pública
o d’interès social, i mitjançant una justa indemnització.
Article 5. Principi de subsidiarietat de l’activitat pública
L’Administració respectarà el principi del caràcter subsidiari de l’activitat pública respecte a la iniciativa privada.
Les administracions públiques limitaran llur activitat als serveis essencials per a la comunitat, procurant en
qualsevol cas que llur gestió, quan sigui possible i no impliqui l’exercici de funcions d’autoritat, es porti a
terme mitjançant fórmules de gestió indirecta.
Article 6. Principi de legalitat i potestat normativa
1. L’Administració pública actua amb plena submissió a la Constitució, les lleis i els principis generals de
l’ordenament jurídic denits en el títol primer de la Constitució.
2. La potestat reglamentària del Govern s’exerceix mitjançant decrets i ordres que s’ordenen d’acord amb
la jerarquia següent:
a) Decrets del Govern.
b) Decrets del cap de Govern.
c) Ordres dels ministres.
3. Els comuns exerceixen la potestat normativa local, en l’àmbit de la seva competència i d’acord amb la
Constitució i les lleis, mitjançant ordinacions, reglaments i decrets.
4. Les normes de dret consuetudinari i les del dret comú tenen, per aquest ordre, caràcter supletori en
l’àmbit de l’Administració pública.
Article 7. Principi de jerarquia normativa
Cap norma de rang inferior no podrà, sota pena de nul·litat de ple dret, infringir les regles establertes per
una norma superior.
GOVERN
3/39
www.bopa.ad
10 de juliol del 2019Núm. 61
Dipòsit legal: AND.2-2015
En cap cas els jutges, els tribunals, les autoritats o els funcionaris no aplicaran disposicions generals o
reglaments que transgredeixin el principi de jerarquia de les normes.
Article 8. Principis generals del dret
Hom podrà recórrer als principis generals del dret com a mitjà d’interpretació de les normes escrites, o
per suplir-les quan faltin.
Article 9. Principi de publicitat
Les lleis i les normes reglamentàries no obliguen mentre no s’han publicat ocialment.
Llevat que la norma no disposi altrament, la seva entrada en vigor es produeix al cap de quinze dies de ser
publicada íntegrament al Butlletí Ocial del Principat d’Andorra.
Article 10. Normes de caràcter general
En l’acompliment de llurs actes individuals o particulars, totes les autoritats han de respectar les normes
de caràcter general, àdhuc aquelles que emanin d’autoritats inferiors.
Article 11. Dret a la jurisdicció
La jurisdicció administrativa i scal controlarà la subjecció al Dret en l’exercici de la potestat reglamentària
per part del Consell Executiu, la subjecció al Dret en l’activitat de l’Administració pública enumerada a l’article
13 del Codi, així com la subjecció als ns que legitimen la dita activitat.
Capítol II. L’Administració pública
Article 12. Denició
L’Administració pública és el conjunt d’institucions, organismes i persones per mitjà dels quals el poder
executiu general i les autoritats locals garanteixen l’execució de les normes jurídiques i el funcionament
dels serveis públics.
Article 13. Composició
Constitueixen l’Administració pública:
1. El Consell Executiu i els òrgans posats sota la seva direcció.
2. Els Comuns i Quarts i els òrgans que en depenen.
3. Els organismes autònoms o entitats parapúbliques.
Article 14
(derogat)
Article 15
(derogat)
Article 16. Corporacions locals
Les corporacions locals estan també constituïdes per administracions jerarquitzades i especialitzades, sota
l’autoritat de llurs propis òrgans.
Aquestes administracions només resten sotmeses a les autoritats superiors pel que fa als controls esta-
blerts per la llei.
Article 17. Interès general
Les autoritats i els funcionaris vetllaran sempre per l’interès general. Els fets i les raons que motivin els
actes de l’Administració han d’ésser sempre presentats de manera exacta.

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR